Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Εξοπλισμού Αναρριχητικών Πάρκων

                                                    

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας έχοντας υπόψη

 

  1. Τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. Ι , περ.  γ  εδάφ. 11 του Ν. 3463/06 που ορίζει ως αρμοδιότητα των Δήμων και την μέριμνα και λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
  2. Τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. Ι , περ.  δ  εδάφ. 6, στην οποία ορίζεται ως αρμοδιότατα του Δήμου  η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
  3. Την έως σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία, βάσει της οποίας ορίζεται ότι για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης από ΟΤΑ απαιτείται να υπάρχει πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό και η δαπάνη να προβλέπεται από ειδική διάταξη Νόμου και μόνον κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διενέργεια μη προβλεπόμενης δαπάνης όταν συμβάλει στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί υπό την έννοια ότι συμβάλει έμμεσα ή άμεσα στην αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών.
  4. Το γεγονός ότι στον Δήμο μας έχει αναπτυχθεί ο αναρριχητικός τουρισμός που απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό αθλητών της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, που δραστηριοποιούνται στα αναρριχητικά πεδία του Δήμου για 8 περίπου μήνες κάθε χρόνο και συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία, πλην  όμως ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη ζωή του λόγω της φύσεως του συγκεκριμένου σπορ και της συνεχούς χρήσης των υλικών και των πεδίων. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις δημιουργίας συνθηκών ασφαλούς δραστηριοποίησης, στο μέτρο του δυνατού- δεδομένου ότι πρόκειται για ελεύθερο σπόρ που πραγματοποιείται σε ανοικτό πεδίο, σε ελεύθερο ωράριο  και με αποκλειστική ευθύνη του αθλητή. – επισκέπτη. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται σαφές ότι η προμήθεια και εξοπλισμού συμβάλλει στη λειτουργική δραστηριότητας της υπηρεσίας (Δήμου) διότι βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών της που μεταξύ των άλλων είναι η προστασία της ζωής των κατοίκων και  η ενίσχυση της οικονομίας

Ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τον παρακάτω εξοπλισμό αναρριχητικών πάρκων:

ΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

είδος μον.

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Δαπάνη

HANG FIX Stainless Steel M10L – Ø10×86

τεμ

1.950

HANG FIX Stainless Steel M10XL – Ø10×110

τεμ

300

Hanger για βίδες 10mm

τεμ

1.850

Chain anchor +1 ring +1 carabiner

τεμ

150

Σύνολο

Φ.Π.Α 24%

Στρογγυλοποίηση

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Τα προς προμήθεια είδη (ετοιμοπαράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας) θα είναι τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, σύγχρονης εξελιγμένης τεχνολογίας, πρόσφατης κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, ασφαλούς λειτουργίας και θα ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα είδη αυτά θα παραδοθούν μετά από τον έλεγχό τους από το Δήμο και την αποδοχή τους από αυτόν.

Οι προσφορές σας για τα ανωτέρω είδη να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως τις 27-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Παρακαλείσθε να επισυνάψετε στο φάκελο της προσφοράς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική ενημερότητα
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Ποινικό Μητρώο

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ