Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Archive for Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


΄Εχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ 1 εδαφ. δ΄ του Ν. 3852/2010.
3. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966 /2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ/τος 28.3/15-4-1957 & το άρθρο 2 του Β.Δ/τος 339/1960
όπως ισχύουν.
6. Την με αριθ. 50/2017 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2017 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου του έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων των υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, του τομέα για το οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου
7. Την αριθ. πρωτ. 106742/26-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 50/2017 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
8. Την αριθ. 6021/29-05-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2017.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ) στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου όπως παρακάτω:

Λεωνιδίου όπως παρακάτω: Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΑΡΣΑΛ /ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ / ΠΕΛΙΑ 1 Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-10- 2017 Υδρονομέας (ΥΕ)
2 ΓΟΥΛΕΛΟΥ/ΠΛΑΤΑΝΕΣ /ΣΑΛΙΑΣ 1 Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-10- 2017 Υδρονομέας(ΥΕ)
3 ΕΛΩΝΗΣ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1 Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15-10- 2017 Υδρονομέας (ΥΕ)

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από 16-05-2017 μέχρι 15-10-2017.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
1.Για να εκλεγεί κάποιος Υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο ‘.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
2. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
΄Οσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής προτίμησης ( χορηγείται έντυπο από την υπηρεσία).
β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Πιστοποιητικό γέννησης με την εγγραφή (για τους άνδρες) στα Μητρώα Αρρένων.
δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται:
α) Η γνώση ανάγνωσης και γραφής β) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ ΄ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου διορισμού.

ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας. Οι υδρονομείς που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίστανται με άλλους αιτούντες που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή αν δεν υπάρχει κανονισμός κατά κρατούντα και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας μέχρι της εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα , εκχύσεως τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησης τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η Βεβαίωση και καταγγελία των περί των άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψη τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικρόν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων δι΄ά κ΄κέκτηναι αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
Η αμοιβή των υδρονομικών οργάνων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 2 του Ν. 4024 /2012 και την υπ΄ αρίθ. 2/ 13917/0022/17-02-2012 KYA υπουργών οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄414/2012)όπως ισχύει ).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την εκλογή τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες παρέχονται στο Δημαρχείο Δήμου Νότιας Κυνουρίας που εδρεύει στο Λεωνίδιο και στo τηλέφωνo 2757360223.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 30-05-2017(ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ) έως 06-06-2017(ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ) και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2017

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, μέσω αυτής της σελίδας θα ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες, με τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, από το Δήμο, από Συλλόγους  και φορείς, από ιδιώτες και θιάσους.

Η ανανέωση θα είναι συνεχής καθώς το πρόγραμμα είτε θα εμπλουτίζεται, είτε θα υπάρχουν αλλαγές.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση Τοποθεσία
02 Τετ   Γιορτή Μελιού Πέρα Μέλανα
      Διοργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ – Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνων
         
04 Παρ   Παιδικό θέατρο με μαριονέτες Γυμνάσιο Λεωνιδίου
        Με εισιτήριο
         
05 Σαβ   Μεταμόρφωση Σωτήρος -Περιφορά Εικόνας Μεταμόρφωση Σωτήρος Τυρού
         
05 Σαβ 20:30 Κουκλοθέατρο Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς  

Είσοδος ελεύθερη

         
06 Κυρ   Πανηγύρι Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πελετά
         
06 Κυρ 20:30 Θεατρικό παιχνίδι Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς  

Είσοδος ελεύθερη

         
07 Δευ 18.00-20.00 Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς  

Είσοδος ελεύθερη

         
07 Δευ 21:30 Γιορτή Πανσελήνου Πούλιθρα
      Διοργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ – Τ.Κ Πουλίθρων  
         
08 Τρι 21:00 Παιδική ταινία: «Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
07-09 Δευ-Τετ   Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5×5

 

Δημοτικό γήπεδο Τυρού
      Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Α χώρα νάμου  
         
09 Τετ   Συναυλία με την Γιώτα Νέγκα Γυμνάσιο Λεωνιδίου
      Διοργάνωση: Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου Με εισιτήριο
         
10 Πεμ 21:00 Ταινία: «Café Society» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
11-13 Παρ-Κυρ   Τουρνουά μπάσκετ 3×3

 

Γυμνάσιο Τυρού
      Δήμος Νότιας Κυνουρίας- Α χώρα νάμου  
         
13 Κυρ   Παιδικό θέατρο «Πήτερ Παν» Γυμνάσιο Λεωνιδίου
        Με εισιτήριο
         
13 Κυρ   5η Γιορτή Κρασιού Πελετά
      Διοργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ -  Σύλλογος «Άγιοι Απόστολοι»
         
14 Δευ 21:00 Ταινία: «Η Ροζα της Σμυρνης» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
14 Δευ   Παραδοσιακό Πανηγύρι Παλαιοχώρι
         
15 Τρι 21:00 Παιδική ταινία: «Αρχηγός από κούνια» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
16 Τετ 19:00 3ος Αγώνας Δρόμου Παλαιοχωρίου Παλαιοχώρι
      Διοργάνωση: Τ.Κ. Παλαιοχωρίου  
         
16 Τετ   Παραδοσιακό Πανηγύρι Πέρα Μέλανα
         
17 Πεμ   Παιδική Θεατρική Παράσταση Παλαιοχώρι
      Διοργάνωση: Τ.Κ. Παλαιοχωρίου  
         
17 Πεμ 21:00 Tαινία: «La la land» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν Είσοδος Ελεύθερη
         
17 Πεμ   Χοροεσπερίδα Τυρός
      Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρού Με είσοδο
         
17 Πεμ   Θέατρο Σκιών Πλατεία 25ης Μαρτίου, Λεωνίδιο
        Με είσοδο
         
18 Παρ   Χοροεσπερίδα Δημοτικό Σχολείο Πραγματευτής
      Διοργάνωση: Σύλλογος Πραγματευτής  
         
19 Σαβ   Μνημόσυνο Απανταχού Βασκινιωτών Βασκίνα
      Διοργάνωση: Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών  
         
19 Σαβ   Απολλώνιος δρόμος

 

Τυρός, Λιμάνι
      Δήμος Νότιας Κυνουρίας- Α χώρα νάμου  
         
22 Τρι 21:00 Ταινία: «κατσαριδάκι…αγάπη μου»  

Αρχοντικό Τσούχλου

      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν Είσοδος Ελεύθερη
         
22 Τρι   Παραδοσιακό Πανηγύρι Άγιος Βασίλειος
         
24 Πεμ 21:00 Ταινία: «Νιότη» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

 

Είσοδος Ελεύθερη

         
25 Παρ   Θέατρο Σκιών Γυμνάσιο Λεωνιδίου
      Με είσοδο  
         
25 Παρ   Χοροεσπερίδα Βασκίνα
      Σύλλογος Ποιμένων «Η Φλογέρα»  
         
26 Σαβ   19η Γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας Πλάκα Λεωνιδίου
      Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου
         
27 Κυρ 09:00  Τρίαθλο Τυρού Παραλία Τυρού
      Διοργάνωση: Κοιν.Σ.Επ «Α Χώρα Νάμου», Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου
         
29 Τρι 21:00 Παιδική ταινία: «Μπολτ» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
31 Πεμ 21:00 Tαινία: «Λόγκαν» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν Είσοδος Ελεύθερη
         

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση Τοποθεσία
01 Παρ   Γιορτή του ψαρά, της θάλασσας και των ναυτικών Λιμάνι Τυρού
      Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου  
         
05 Τρι 21:00 «Athens Animation Festival» Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν  

Είσοδος Ελεύθερη

         
05 Τρι   Χοροεσπερίδα Παλαιόχωρα
      Διοργάνωση: Κυνηγετικός Σύλλογος Νότιας Κυνουρίας  
         
07 Πεμ 21:00 Ταινία: Δολοφονικά αμαξίδια Αρχοντικό Τσούχλου
      Διοργάνωση: Αρχείο Τσακωνιάς-Δήμος Νότιας Κυνουρίας -Τριανόν Είσοδος Ελεύθερη
         
08 Παρ   Μουσική εκδήλωση-Αφιέρωμα στους παλιούς ναυτικούς Λιμάνι Σαμπατικής
      Διοργάνωση: Τ.Κ. Πραγματευτής  
         
08 Παρ   Παραδοσιακό Πανηγύρι Πελετά


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση Τοποθεσία
01 Σαβ Πανηγύρι Αγίων
Αναργύρων
Κοσμάς
Διοργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ
01 Σαβ Χορευτική βραδιά Ανοικτό Θέατρο Τυρού
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρού
02 Κυρ 21:00 Μουσική εκδήλωση Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Χορωδία Ενηλίκων Δήμου Νότιας Κυνουρίας
05-09 Τετ-Κυρ Φεστιβάλ Μελιτζάzz Λεωνίδιο
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Αναπτυξιακή
Πάρνωνα A.E.
16 Κυρ Παραμονή Εορτής Αγίας Μαρίνας – Περιφορά Εικόνας Αγία Μαρίνα Τυρού
17 Δευ Γιορτή Αγίας Μαρίνας- Παραδοσιακοί χοροί Κεντρική πλατεία Τυρού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας
19 Τετ Παραδοσιακό Πανηγύρι Προφ. Ηλία Πέρα Μέλανα
20 Πεμ Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Βασκίνα
20 Πεμ Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Πελετά
25 Τρι Γιορτή Αγίας Παρασκευής Λειβάδι
26 Τετ Παραδοσιακό Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα Στένωμα Ξανιδάς
27-30 Πεμ-Κυρ Φεστιβάλ «ΠαραΤυρό» Τυρός
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας
30 Κυρ 21.30 Συναυλία με τον Γιάννη Χαρούλη Γήπεδο Λεωνιδίου
Διοργάνωση: Εμπορικός & Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου Με είσοδο
31 Δευ Ετήσια Χοροεσπερίδα Γυμνάσιο Τυρού
Διοργάνωση: Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Τυρού
31 Δευ Παραδοσιακό Πανηγύρι Παλαιοχώρι
Διοργάνωση: T.K. Παλαιοχωρίου

Προκήρυξη του αγώνα «5ος Τσακώνικος Δρόμος»

ΠΡΟΚHΡΥΞΗ   ΑΓΩΝΩΝ

5ος TΣΑΚΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

 

Που περιλαμβάνει τους εξής αγώνες:

 • Αγώνας περίπου 16.000 μέτρων “Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο” για ενήλικες
 • Αγώνας περίπου 5.000 μέτρων – Γύρος Λεωνιδίου για δρομείς 15 χρονών και άνω
 • Παιδικός Αγώνας 2.000 μέτρων για παιδιά  8 – 14 ετών
 • Παιδικός Αγώνας 1.000 μέτρων για παιδιά  4 – 7 ετών
 • Περιπατητική βόλτα στην διαδρομή του αγώνα των 16χλμ. Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο

 

Ημερομηνία διεξαγωγής:    Σάββατο 24/6/2017

Τόπος διεξαγωγής :              Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας

Ώρα εκκίνησης :                    19:00

 

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση,

 υπό την αιγίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας,

και την ευγενική συμμετοχή του Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» ως τεχνικού συμβούλου του αγώνα,

 

 διοργανώνουν και  προκηρύσσουν τον 5ο Τσακώνικο δρόμο

Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, με ώρα εκκίνησης 19:00

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 

 • 16.30: Άνοιγμα γραμματείας αγώνων, στην Πλατεία Ηρώων, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, παραπλεύρως της γέφυρας του ποταμιού του Λεωνιδίου
 • 18.30: Εκκίνηση της περιπατητικής βόλτας στην διαδρομή του μεγάλου αγώνα(Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο)
 • 18.35: Εκκίνηση του αγώνα των 2.000 μέτρων για παιδιά ηλικίας 8 – 14 ετών.
 • 18.50: Εκκίνηση του αγώνα των 1.000 μέτρων για παιδιά ηλικίας 4 – 7 ετών.
 • 19.00: Εκκίνηση των 2 βασικών αγώνων – 5 & 16χλμ.
 • 21.30: Λήξη των αγώνων
 • 21.35: Απονομές αγώνων και τελετή λήξης.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Αγώνας 16χλμ. Λεωνίδιο  – Πούλιθρα – Λεωνίδιο

Αφετηρία και τερματισμός ορίζεται το Λεωνίδιο, στην Πλατεία Ηρώων, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, παραπλεύρως της κεντρικής γέφυρας που διασχίζει το ποτάμι του Λεωνιδίου.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 19:00. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται έως και μία ώρα το αργότερο πριν την εκκίνηση στην αφετηρία για τη παραλαβή των αριθμών  και των chip χρονομέτρησης. Λήξη παραλαβής αριθμών 18:45. Ο αγώνας, αφού διέλθει από το κέντρο του Λεωνιδίου και αφού διασχίσει κάθετα το ποτάμι του Λεωνιδίου, θα βγει επί της δημοσίας οδού που κατευθύνεται για την Πλάκα Λεωνιδίου, και για τα Πούλιθρα. Ο αγώνας γίνεται με την μορφή του πήγαινε – έλα . Αφού οι δρομείς φτάσουν στα Πούλιθρα και συγκεκριμένα στο γραφικό λιμάνι των Πουλίθρων, θα κάνουν αναστροφή με κατεύθυνση πίσω στο Λεωνίδιο. Στον αγώνα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, με chip χρονομέτρησης που θα επιστρέφεται, μετά το τέλος του αγώνα, ενώ στο 8ο ακριβώς χλμ. όπου γίνεται η αναστροφή, θα υπάρχει σημείο ελέγχου των δρομέων, μέσω της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.  Οποιοσδήποτε δρομέας δεν επισημανθεί στο 8ο χλμ. της αναστροφής αυτομάτως αποκλείεται από τον αγώνα. Για τα πρώτα 4 περίπου χιλιόμετρα, οι δρομείς θα τρέχουν ανάμεσα στα περίφημα περιβόλια της Τσακώνικης κοιλάδας, ενώ αφού περάσουν το επίνειο του Λεωνιδίου – την Πλάκα, θα τρέχουν για τα επόμενα 8 χλμ. δίπλα στην θάλασσα, απολαμβάνοντας μία πανέμορφη διαδρομή.

 • ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 16χλμ.(ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

 

Στους άνδρες

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

Στις γυναίκες

18-45

45 +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάταξης, αλλά και οι τρεις πρώτοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας (άνδρες και γυναίκες). Οι τρεις πρώτοι στη γενική κατάταξη ανδρών και γυναικών δεν θα βραβευθούν στις επιμέρους κατηγορίες. Επίσης θα βραβευτεί με κύπελλο και ο 1ος Δημότης – μόνιμος κάτοικος Νότιας Κυνουρίας. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από ένα ανάγλυφο μετάλλιο.

 

 • Χρονικό όριο του αγώνα: Ορίζονται οι 2 1/2 ώρες(μέχρι τις 21.30).
 • Σταθμοί ανεφοδιασμού:

-          3o χλμ. με νερό

-          6ο χλμ. με νερό, ισοτονικό

-          8ο χλμ.(αναστροφή) με νερό, ισοτονικό

-          10ο χλμ. με νερό, ισοτονικό

-          13ο χλμ. με νερό, ισοτονικό

-          Τερματισμός

 

 • Δικαίωμα συμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω των 17 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από ιατρό πρόσφατα. Η συμμετοχή στον αγώνα αθλητών κάτω των 17 ετών ΔΕΝ θα επιτραπεί.

 • Κόστος συμμετοχής:

Δεν απαιτείται κόστος συμμετοχής.

 • Δηλώσεις συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ πατήστε εδώ:

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=c03c3188c41a14a184f517b7de423afe

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές, μέχρι και την Τετάρτη 21/6/2017 στις 18.00 καταληκτική ώρα. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών θα γίνει δεκτός την ημέρα του αγώνα 

 

ΑΓΩΝΑΣ  5.000 μέτρων “Γύρος Λεωνιδίου”

 

Η εκκίνηση θα δοθεί μαζί με τον κυρίως αγώνα των 16.000 μέτρων στις 19.00. Οι δρομείς του εν λόγω αγώνα θα συμπορευτούν μαζί με τους υπολοίπους του μεγάλου αγώνα, για περίπου 2 χλμ., και μέχρι να εξέλθουν του ποταμού, όπου και θα διαχωριστούν. Από εκείνο το σημείο οι δρομείς θα στρίψουν δεξιά, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τον τερματισμό και να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους.

 

 • Βραβεύσεις: Οι 3 πρώτοι άνδρες και οι 3 πρώτες γυναίκες της γενικής κατηγορίας. Δεν θα υπάρξουν επιμέρους κατηγορίες στον εν λόγω αγώνα. Επίσης θα βραβευτεί με κύπελλο και ο 1ος Δημότης – μόνιμος κάτοικος Νότιας Κυνουρίας.
 • Χρονικό όριο: Ορίζεται η 1  ώρα(μέχρι τις 20.00)
 • Σταθμοί ανεφοδιασμού:

-          2,5o χλμ.(διαχωρισμός 2 αγώνων) με νερό και ισοτονικό

-          τερματισμός

 • Πληροφορίες διαδρομής: Η διαδρομή είναι σχεδόν επίπεδη, αν εξαιρέσετε τα τελευταία μέτρα προς την έξοδο του Λεωνιδίου και πριν την αναστροφή, όπου υπάρχει ανηφόρα με μεγάλη κλίση και ουσιαστικά πρόκειται για έναν μεγάλο Γύρο του Λεωνιδίου.
 • Δηλώσεις συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ πατήστε εδώ:

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=c03c3188c41a14a184f517b7de423afe

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές, μέχρι και την Τετάρτη 22/6/2016 στις 18.00 καταληκτική ώρα. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών θα γίνει δεκτός την ημέρα του αγώνα

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 2.000 μέτρων, για παιδιά 8 – 14 ετών 

Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι η Πλατεία Ηρώων δίπλα από το Δημοτικό σχολείο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά αγόρια και κορίτσια 8 – 14 ετών. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 18.35, πριν από όλους τους αγώνες των ενηλίκων, προκειμένου οι δρομείς να δουν και να χειροκροτήσουν τους λιλιπούτειους δρομείς και τους λίγο μεγαλύτερους. Αν κάποιος γονιός θέλει να τρέξει μαζί με το παιδάκι του, με μεγάλη μας χαρά να τον δούμε να το συνοδεύει. Πριν τα παιδιά θα υπάρχει προπορευόμενο όχημα που θα τα συνοδεύει στον αγώνα. Ο αγώνας θα γίνει πάνω σε μέρος της διαδρομής του βασικού αγώνα, ένα χιλιόμετρο αφού ξεκινήσουν οι μικροί δρομείς και θα επιστρέψουν πίσω όπου και θα τερματίσουν. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στις ώρες λειτουργίας της γραμματείας και λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας.

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1.000 μέτρων, για παιδιά 4 – 7 ετών

Για ακόμα πιο μικρά παιδάκια που ίσως τους φανούν αρκετά τα 2 χλμ., έχουμε τον αγώνα των 1.000 μ. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι η Πλατεία Ηρώων δίπλα από το Δημοτικό σχολείο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά αγόρια και κορίτσια 4 – 7 ετών. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 18.50, πριν από όλους τους αγώνες των ενηλίκων, και αφού τελειώσει ο αγώνας των 2 χλμ. για τα μεγαλύτερα παιδιά. Αν κάποιος γονιός θέλει να τρέξει μαζί με το παιδάκι του, με μεγάλη μας χαρά να τον δούμε να το συνοδεύει. Πριν τα παιδιά θα υπάρχει προπορευόμενο όχημα που θα τα συνοδεύει στον αγώνα. Ο αγώνας θα γίνει πάνω σε μέρος της διαδρομής του βασικού αγώνα, Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στις ώρες λειτουργίας της γραμματείας και λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας.

 • Βραβεύσεις παιδικών αγώνων: ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΕΛΑΒΑΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ. ΩΣΤΟΣΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ!

 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ 16,5χλμ. στην διαδρομή του μεγάλου αγώνα

 

Οι περιπατητές θα ξεκινήσουν στις 18.30, μισή ώρα πριν την εκκίνηση του μεγάλου αγώνα. Δεν υποχρεώνεται ο οποιοσδήποτε να περπατήσει μέχρι ορισμένο σημείο. Ο καθένας μπορεί να περπατήσει μέχρι όποιο χλμ. επιθυμεί και να επιστρέψει στην αφετηρία, όπου και θα τερματίσει. Οι περιπατητές θα κινηθούν πάνω στον βασικό δρόμο του μεγάλου αγώνα. Τα ανώτερα χιλιόμετρα που καλείται να περπατήσει κάποιος θα είναι τα 16,5 χλμ.  όσα είναι και τα χιλιόμετρα του βασικού αγώνα. Μετάλλιο θα λάβουν όλοι ανεξαρτήτως οι περιπατητές που θα λάβουν νούμερο συμμετοχής. Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ πατήστε εδώ:

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=c03c3188c41a14a184f517b7de423afe

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Όλοι οι αθλητές τρέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και για κάθε τυχόν τραυματισμό τους που ενδεχομένως θα τους συμβεί η διοργάνωση δεν ευθύνεται και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης. Επίσης θα πρέπει πρόσφατα να έχουν περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, και έχουν λάβει την σχετική άδεια από τους γιατρούς ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνα τρεξίματος. Ειδικά για τον αγώνα των παιδιών, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Οι απονομές των 2 βασικών αγώνων, θα ξεκινήσουν στις 21.30 αμέσως μετά το τέλος των αγώνων!

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και ανάρτηση σε όλες τις δρομικές ιστοσελίδες.

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

 

Θα υπάρξει γιατρός και ασθενοφόρο

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (πλην ακραίων καιρικών φαινομένων). Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, σε περίπτωση αναβολής θα ανακοινωθεί έγκαιρα μέσω του τύπου.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=c03c3188c41a14a184f517b7de423afe

μέχρι και την Τετάρτη 21/06/2017 στις 18.00 καταληκτική ώρα.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Όλοι οι αγώνες είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κάποιο χρηματικό αντίτιμο
ΔIAMONH

Για διαμονή προτείνονται  τα ξενοδοχεία και ξενώνες  της ευρύτερης περιοχής του Λεωνιδίου(Λεωνίδιο, Πλάκα, Πούλιθρα, Λιβάδι κλπ.κλπ). Η περιοχή έχει αρκετά καταλύματα όλων των κατηγοριών και όλων των βαλαντίων, και στα οποία μπορείτε να κάνετε κράτηση για όσες μέρες επιθυμείτε, και να το συνδυάσετε για να απολαύσετε ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α)  Γορανίτης Παυλος email: pavlosgor@gmail.com / τηλ 6955985506

Β)  Φύττα Κατερίνα email: dhkenk@notiakynouria.gov.gr / τηλ.: 2757360226

Και στον διαδικτυακό τόπο:  http://www.notiakynouria.gov.gr 

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ηλίας Μάνος

Γραμματέας: Κατερίνα Φύττα

Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Παπαβασιλείου

Τεχνική διεύθυνση αγώνων: Παύλος Γορανίτης

 

Χορηγός επικοινωνίας: www.leonidion.gr

12η Συνεδρίαση Δ.Σ. 29-Μαι-2017

23 Θέματα..
more ... »

Εκδήλωση μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και το Αρχείο Τσακωνιάς στα πλαίσια των εθνικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων «Σμιλεύοντας το Μέλλον» και της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 8:00μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεωνιδίου με θέμα: »Θράκη: Το παρόν και το μέλλον της«.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίκαιρη ομιλία του κ. Νικολάου Σοϊλεντάκη, επ. Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και Διδάκτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εθελοντικοί καθαρισμοί στο πλαίσιο της εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού θα συμμετάσχει για 9η συνεχόμενη χρονιά στην πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών ακτών, βυθού και άλλων φυσικών περιοχών «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» που πραγματοποιείται από το διάστημα 01 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2017, σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπό τον συντονισμό του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Όπως και πέρυσι, η φετινή εκστρατεία επικεντρώνει στο πρόβλημα των μικροπλαστικών, που παρότι αθέατα και ελάχιστα γνωστά στο ευρύ κοινό, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και, σύμφωνα με τους ειδικούς, το υπ’αριθμόν 1 ανερχόμενο κίνδυνο για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.
 Στο πλαίσιο της εκστρατείας, ο Φορέας Διαχείρισης θα προβεί σε εθελοντικούς καθαρισμούς με την συμμετοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, μαθητών και εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας εκπαίδευσης της προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Ημερομηνία
Τοποθεσία
Δήμος
Τετάρτη 24 Μαΐου 2017
Παραλία «Πόρτες»
Μελιγούς  - Θέση Παλιό Λιμανάκι 09:00 π.μ.
Β. Κυνουρίας
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017
Λεωνίδιο Αρκαδίας
- Θέση Πλάκα Λεωνιδίου   09:00
π.μ.
Ν. Κυνουρίας

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στους εθελοντικούς καθαρισμούς που έχουν ως βασικό σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή πολιτών και τοπικών κοινωνιών για την πρόληψη της ρύπανσης ακτών και φυσικών περιοχών με απορρίμματα.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ο Φορέας Διαχείρισης θα παρέχει τα απαραίτητα γάντια και σακούλες για τον καθαρισμό
- Φροντίστε να ντυθείτε αναλόγως, με άνετα και πρόχειρα ρούχα και παπούτσια
- Προστατευθείτε με καπέλο και γυαλιά ηλίου και φέρτε μαζί σας νερό

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
Πληροφορίες: Αρβανίτης Διαμαντής
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021 εσωτ. 5, Fax: 27550 22806

Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόγραμμα διανομής κεντρικών προμηθειών τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)του Δήμου Νότιας Κυνουρίας 

ΕΙΔΗ: ΜΟΣΧΑΡΙ, ΧΟΙΡΙΝΟ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΦΕΤΑ, ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΥΓΡΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΠΕΛΤΕ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΜΗΛΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΦΑΚΕΣ, ΖΑΧΑΡΗ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Τρίπολης, η οποία υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους Ωφελούμενους 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», του Δήμου Τρίπολης, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα το διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος 2015 και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εγκριθέντων σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, 

για την παραλαβή της ποσότητας που τους αναλογεί για τα είδη: ΜΟΣΧΑΡΙ, ΧΟΙΡΙΝΟ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΦΕΤΑ, ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΥΓΡΟ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ, ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΠΕΛΤΕ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΜΗΛΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΦΑΚΕΣ, ΖΑΧΑΡΗ

 

Για το Λεωνίδιο, η διανομή για τα νωπά προϊόντα θα πραγματοποιηθεί αυστηρά:

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 , 11:30 – 14:00 &

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 ,   08:00 – 13:00

στο Παλιό Δημαρχείο Λεωνιδίου   

και για τον Τυρό στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από ενημέρωση

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος ή τηλεφωνικά & θα παραλαμβάνουν την ποσότητα που τους αναλογεί με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας τους.

Τα νωπά προϊόντα που θα περισσέψουν, θα δοθούν σε κοινωνικές δομές.

Πληροφορίες : Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας, Φύττα Κατερίνα τηλ. 2757360226 (Λεωνίδιο) και Λάμπρου Παναγιώτα τηλ 2757360107 (Τυρός) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Λυσίκατος Χαράλαμπος

11η Συνεδρίαση Δ.Σ. 12-Μαι-2017

1 Θέμα
more ... »

10η Συνεδρίαση Ο.Ε. 22-Μαι-2017

4 Θέματα
more ... »

Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και το Αρχείο Τσακωνιάς, στα πλαίσια των εθνικών – πολιτιστικών διαλέξεων «Σμιλεύοντας το Μέλλον» και της επετείου «Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης με θέμα:
Η καταστροφή, το ξερίζωμα, η προσφυγιά του Ελληνισμού – Λάθη και υπαίτιοι
Κεμάλ Ατατούρκ:»Επιτέλους τους ξεριζώσαμε» 
Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 και ώρα 8.30 μ.μ. στη δημοτική βιβλιοθήκη Λεωνιδίου.
Ομιλήτρια η κ. Παρθενία Αθανασοπούλου.
Την ομιλία θα προλογίσει η φιλόλογος κ. Ελένη Πουτσελά.

8η Συνεδρίαση Ο.Ε. 09-Μαι-2017

5 Θέματα
more ... »

Παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Χατζηπέρου “Στη Σκιά του Ποσειδώνα. Η ανταρσία του Αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ»”

Το Σάββατο 20/05/2017 και ώρα 19.00, στη Φάμπρικα Πολιτισμού Λεωνιδίου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου με τίτλο “Στη Σκιά του Ποσειδώνα. Η ανταρσία του Αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ»”.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. κ. Δημήτριος Αλευρομάγειρος, ενώ ο συγγραφέας του βιβλίου κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος, Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής, θα αναφερθεί στα γεγονότα της εποχής που οδήγησαν στην ανταρσία και στην ανάδειξή της ως καθοριστικό κίνημα της επερχόμενης δημοκρατικής αποκατάστασης στην Ελλάδα του 1974.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017
more ... »

9η Συνεδρίαση Ο.Ε. 17-Μαι-2017

5 Θέματα Εκτός Ημερησίας & 17 Θέματα
more ... »

7η Συνεδρίαση Ο.Ε. 24-Απρ-2017

22 Θέματα
more ... »

ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ 2017

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση ανακοινώνει τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων «Λεωνίδεια 2017», έναν θεσμό που αναβίωσε πριν 2 χρόνια με μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές των σχολείων της Νότιας Κυνουρίας, φέρνοντας πολλές αναμνήσεις του παρελθόντος.

Τα «Λεωνίδεια» για άλλη μια χρονιά, θα διεξαχθούν στο βοηθητικό γήπεδο Λεωνιδίου, την Κυριακή 14 Μαΐου με ώρα έναρξης στις 5 μ.μ.

Τα παιδιά μας αξίζουν το πιο θερμό μας χειροκρότημα για την προσπάθεια και την αγωνιστικότητα που για άλλη μια φορά θα αναδείξουν με τη συμμετοχή τους και την υποστήριξή τους στον τοπικό αυτό θεσμό.

Η παρουσία όλων θα είναι ιδιαίτερα τιμητική.

Οι Συμμετοχές

Αγώνες δρόμου Δημοτικού

Άλμα εις μήκος Δημοτικού

Σφαιροβολία (μπαλάκι) Δημοτικού

Συμμετοχές Γυμνασίου

Συμμετοχές Λυκείου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ «5ος TΣΑΚΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

Αγαπητοί φίλοι δρομείς,

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε, ότι ο 5ος ΤΣΑΚΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ο αγώνας που όλοι αγαπήσατε, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/6/2017!

Ο αγώνας περιλαμβάνει και φέτος τις εξής διαδρομές:

 • Αγώνας 16.000 μέτρων “Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο” για ενήλικες
 • Αγώνας 5.000 μέτρων – Γύρος Λεωνιδίου για δρομείς 15 χρονών και άνω
 • Παιδικός Αγώνας 2.000 μέτρων για παιδιά  8 – 14 ετών
 • Παιδικός Αγώνας 1.000 μέτρων για παιδιά  4 – 7 ετών
 • Περιπατητική βόλτα στην διαδρομή του αγώνα των 16χλμ. Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο 

Ημερομηνία διεξαγωγής:    Σάββατο 24/6/2017

Τόπος διεξαγωγής :              Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας

Ώρα εκκίνησης :                    19:00

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας

 

  προκηρύσσουν τον 5ο Τσακώνικο δρόμο

Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017,

 

Θα ακολουθήσει αναλυτική προκήρυξη τις επόμενες εβδομάδες…

Ρεσιτάλ βιολιού με τη συνοδεία πιάνου από τη δεκάχρονη βιολονίστρια Leia Zhu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πραγματοποίηση ενός μοναδικού ρεσιτάλ βιολιού με τη συνοδεία πιάνου από τη δεκάχρονη βιολονίστρια Leia Zhu, η οποία θα φιλοξενηθεί στην περιοχή μας από οικογενειακούς της φίλους και θα μας χαρίσει ένα απολαυστικό μουσικό πρόγραμμα στον Πολυχώρο της Φάμπρικας Πολιτισμού στο Λεωνίδιο, την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 στις 20:00.
Το μουσικό αυτό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κομμάτια των Niccolo Paganini, Richard Wagner, Pyotr IlychTchaikovsky, Pablo de Sarasate με την καθηγήτρια μουσικής κυρία Αμαλία Γουλά να την συνοδεύει στο πιάνο.

Οι προσκλήσεις θα διανέμονται δωρεάν στο Δημαρχείο (κτίριο Φάμπρικας – Γραμματεία) και στο ΚΕΠ Λεωνιδίου.
Πληροφορίες: Ρουσάλη Ευγενία ( τηλ.6936-615920 )
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Aιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό

Προς τους Δημότες, (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν το παιδί τους στη δύναμη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το σχολικό έτος 2017-2018. Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής γίνονται από 2 Μαΐου έως 15 Μαΐου 2017.
more ... »
Ενταγμένες Πράξεις
Παρακολούθηση Υδάτων
Πολιτική Προστασία
Ενημέρωση για Αλκoόλ