Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Archive for Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου, για το έτος 2018, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεωνιδίου την Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2018 στις 11:00.
Επίσης,θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας της Δ.Κ Λεωνιδίου και καλούνται οι Προϊστάμενοι, Πρόεδροι ή εκπρόσωποι υπηρεσιών, Συλλόγων και Φορέων να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
 ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Αναλυτικά το Πρόγραμμα κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας:
ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΙΟ
1/1/2018
11:00
ΜΕΛΑΝΑ
1/1/2018
18:30
ΤΥΡΟΣ
1/1/2018
19:30
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
2/1/2018
18:00
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
2/1/2018
19:00
ΤΣΙΤΑΛΙΑ
4/1/2018
18:00
ΚΟΣΜΑΣ
5/1/2018
18:00
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
7/1/2018
18:00
ΠΕΛΕΤΑ
12/1/2018
18:00
ΠΗΓΑΔΙ
13/1/2018
18:00
ΠΟΥΛΙΘΡΑ
14/1/2018
18:00
 * Για οποιαδήποτε μεταβολή στο παραπάνω πρόγραμμα, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης Ο.Ε. – 29 Δεκ 2017

2 θέματα
more ... »

32η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 29 Δεκ 2017

1 θέμα
more ... »

31η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 27 Δεκ 2017

1 θέμα
more ... »

30η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 27 Δεκ 2017

2 θέματα
more ... »

Πρόσκληση Σύγκλησης Δ.E. Κληροδοτημάτων

10η Σύγκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων
more ... »

Πρόσκληση 25ης Κατ. Συνεδρίασης Ο.Ε.-22 Δεκ 2017

2 θέματα
more ... »

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Έχοντας υπόψη:

 

 1. 1.    Τις διατάξεις  του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 2. 2.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 3. 3.    Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ – Α & Η.Δ. με αριθμό 55/74802/29-12-2010.
 4. 4.    Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ.1, περ. αρίθμηση 1Α του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012), με βάση τις οποίες, στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, όπου έχουν συσταθεί τέσσερις θέσεις Αντιδημάρχων,  αντιστοιχούν δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών ή  ειδικών συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων.
 5. 5.    Το γεγονός ότι στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας μετά την παραίτηση του ενός  εκ των δύο  συνεργατών  που έγινε αποδεκτή με την αριθ. 902/2017 απόφαση του Δημάρχου μας, υπηρετεί ένας (1) Ειδικός Συνεργάτης,  οπότε η  μία από τις δύο θέσεις που αναφέρονται παραπάνω είναι κενή.
 6. 6.    Την υπ’ αριθ. 2/3850/0022/19-02-2008 (ΦΕΚ 85 ΥΟΔΔ) Κ.Υ.Α.
 7. 7.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 1911/τ. Β’/30-08-2011) όπως τροποποιήθηκε  (ΦΕΚ 3049/Β΄/05.09.2017) και ισχύει.
 8. 8.    Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2018,  υπάρχει εγγεγραμμένη και εξασφαλισμένη πίστωση, για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές δύο (2) Ειδικών Συνεργατών, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ. 14703/12-12-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας.

 

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη για τον τομέα Διοίκηση Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Αξιοποίησης Τουριστικών και Πολιτιστικών δράσεων του Δήμου   , ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα οικονομίας και οργάνωσης  καθώς επίσης σε θέματα επικοινωνίας και ηλεκτρονικής προβολής του Δήμου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 

Α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Β) Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α στα άρθρα 11 έως 17 του Ν. 3584/2007. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι αυτά πληρούνται.

Γ) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Δ) Να έχουν ειδίκευση σε σχετικό επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία µε τα αντικείμενα που θα απασχοληθούν. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως «επαγγελματίες ειδικής εμπειρίας».

Ε) Να διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τον Τουρισμό και  την Τουριστική Ανάπτυξη

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς  του  ιδιωτικού φορέα με:

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα: εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με:

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια

της ασφάλισης χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι η  διενέργεια ερευνών, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής  βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας του ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται. Το συμβουλευτικό έργο του απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

 

Ποιο συγκεκριμένα ο τομέας δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών για θέματα σχετικά με:

 • Στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την οικονομία, ανάπτυξη,  οργάνωση και επικοινωνία
 • Διοίκηση Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Σχεδιασμό και οργάνωση Τουριστικής  Ανάπτυξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας προς βελτίωση της εξωστρέφειας και της αποδοτικότερης προβολής του Δήμου
 • Παροχή  συμβουλών, προτάσεων με στόχο την ανάδειξη του τουρισμού ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου
 • Διαχείριση του τομέα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
 • Συμβάσεις του Δήμου που άπτονται σε θέματα έργων – μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Παρακολούθηση, ενημέρωση του τουριστικού portal του Δήμου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο, (αρμόδια υπάλληλος η κ. Καμβύση Αλεξάνδρα, τηλέφωνο 2757360223). Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της προβλεπόμενης πενθήμερης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση:

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) βιογραφικό σημείωμα,

γ) τίτλο σπουδών,

δ)υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας,

ε) υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των λοιπών, γενικών και τυπικών, προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.

Η πλήρωση της θέσεως ενεργείται µε απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση  (παρ. άρθρου 163 του ν.3584/2007). Η πρόσληψη ολοκληρώνεται µε την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν. Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία µε τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται, χωρίς να ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί, σε περίληψη, στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ» της Τρίπολης, (σε ένα φύλλο της εφημερίδας) και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, στο «Διαύγεια», καθώς  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

 

Η εφαρμογή Novoville στην υπηρεσία των πολιτών του Δήμου μας!

 Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας  πρωτοπορεί και ενσωματώνει νέες τεχνολογίες στις διοικητικές του δομές υιοθετώντας την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων καθημερινότητας δημοτών και διάδρασης Δήμου – Δημότη «novoville».

Η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων του Δημότη και επισκέπτη του Δήμου, καθώς και η απλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο αυτών πλευρών βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών που έχει καταβάλει η δημοτική αρχή από την αρχή της θητείας της. Όραμα και στόχος μας είναι η δημοτική αρχή να ακούει, να ενημερώνει και να επιλύει τα προβλήματα που συναντούν καθημερινά οι Δημότες και επισκέπτες στον Δήμο μας. Στο πλαίσιο αυτό οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν δραστικά την σχέση Δήμου-Δημότη. Η ευρεία χρήση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων «smartphones» και του διαδικτύου αποτελούν τα νέα μέσα για την άμεση καταγραφή από τους Δημότες όλων των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινότητα τους και παράλληλα την ζωντανή ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών για τα σημεία αυτά και την  δρομολόγηση της επίλυσης του προβλήματος με τρόπο διαφανή, μετρήσιμο και ανιχνεύσιμο. Επιπρόσθετα, στόχος μας είναι να αυξηθεί το επίπεδο διάδρασης Δήμου-δημότη και να βελτιστοποιηθεί το επίπεδο της επικοινωνίας μεταξύ των δύο αυτών μερών.

 Στο πλαίσιο αυτό,  ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας  πρωτοπορεί και ενσωματώνει πλήρως στις διοικητικές του δομές την καινοτόμα ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας, καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων καθημερινότητας δημοτών και διάδράσης Δήμου- Δημότη «novoville» . Ο Δημότης  αλλά και ο επισκέπτης του Δήμου θα μπορεί πλέον με την χρήση του κινητού του τηλεφώνου να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα που συναντά στην καθημερινότητα του στην πόλη λαμβάνοντας τοποθεσία, φωτογραφία και τύπο του προβλήματος και να στέλνει στις υπηρεσίες του Δήμου άμεσα και χωρίς κόστος ή γραφειοκρατικές διαδικασίες όλα τα ζητήματα που τον αφορούν. Οι υπηρεσίες του Δήμου από την άλλη πλευρά θα έχουν πραγματική εικόνα των προβλημάτων της πόλης, θα μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις εργασίες τους και κυρίως θα είναι υπόλογες για το έργο και την ανταπόκριση τους προς του πολίτες.Κάθε φορά που ένα ζήτημα επιλύεται ο Δημότης λαμβάνει ζωντανή ενημέρωση στο κινητό του τηλέφωνο!  Παράλληλα, ο Δήμος θα μπορεί να ενημερώνει και να επικοινωνεί με τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου για τα όλα δρώμενα που λαμβάνουν χώρα μέσω της αποστολής νέων, ανακοινώσεων, καθώς και να ζητά την γνώμη τους για θέματα ποικίλης θεματολογίας με την διεξαγωγή μικρών δημοσκοπήσεων. Χρήσιμα τηλέφωνα, συχνές ερωτήσεις και  σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου θα ανανεώνονται ζωντανά και θα είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής, αναδεικύνοντας την σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημότη-επισκέπτη. Στόχος είναι η εφαρμογή novoville να καταστεί το νέο σύγχρονο εργαλείο που ο δημότης θα επιλέγει για την καθημερινή επικοινωνία-επαφή με τον Δήμο μας σε όλα τα επίπεδα.

Η εφαρμογή «novoville» είναι ήδη διαθέσιμη για «κατέβασμα» για τηλέφωνα smartphones με λογισμικό Apple iOS και Google Android, εντελώς δωρεάν.

29η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 20 Δεκ 2017

1 εκτός ημερησίας & 13 θέματα
more ... »

Πρόσκληση Σύγκλησης Δ.E. Κληροδοτημάτων

Σύγκλιση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων
more ... »

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2017-2018, παρουσιάζει στους Δημότες και τους επισκέπτες, το Πρόγραμμα εκδηλώσεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες, τους Συλλόγους και φορείς του τόπου.

Στόχος της διαδικτυακής αυτής ενημέρωσης είναι η παροχή πληροφοριών και στοιχείων για κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα, ώστε κάθε πολίτης να επιλέξει και να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα.

Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται με την αιγίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Για κάθε εκδήλωση θα ακολουθήσουν στην ιστοσελίδα μας ανακοινώσεις με περισσότερες πληροφορίες .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα Λεωνίδιο: 27573-60202 και Τυρός: 27573-60107.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2017-2018
Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση Τοποθεσία
15/12 Παρ  20:30 Προβολή ταινίας «Ο Χορευτής» Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου  Είσοδος Ελεύθερη
16/12 Σαβ 12:00 Παιδική παράσταση «Ρούντολφ…και του Χρόνου!» Δημοτικό Σχολείο Τυρού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Είσοδος Ελεύθερη
16/12 Σαβ 18:00 Παιδική παράσταση «Ρούντολφ…και του Χρόνου!» Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας  Είσοδος Ελεύθερη
17/12 Κυρ  18:00 Έναρξη Χωριού του Άη Βασίλη Λεωνιδίου Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Είσοδος Ελεύθερη
19/12 Τρι 09:00 Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Παιδικός Σταθμός
Διοργάνωση: Παιδικός Σταθμός Νότιας Κυνουρίας
20/12 Τετ 19:00 Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Κλειστό Γυμναστήριο
Διοργάνωση: Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου
22/12 Παρ  09:00 Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Νηπιαγωγείο Λεωνιδίου
22/12 Παρ  17:00 - 20:30 Χωριό του Άι Βασίλη Λεωνιδίου Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Είσοδος Ελεύθερη
23/12 Σαβ 19:00 Προβολή παιδικής ταινίας «Στρουμφάκια: το χαμένο χωριό» Δημοτικό Σχολείο Τυρού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας
23/12  Σαβ 19:00 Μουσική εκδήλωση Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Χορωδία Ενηλίκων Νότιας Κυνουρίας Είσοδος Ελεύθερη
24/12 Κυρ 20:30 Προβολή ταινίας«Τα Παράπονα στο Δήμαρχο» Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Είσοδος Ελεύθερη
25/12 Δευ 11:30 Προβολή παιδικής ταινίας»Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό» Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Είσοδος Ελεύθερη
26/12 Τρι 17:00 - 20:30 Χωριό του Άι Βασίλη Λεωνιδίου Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Είσοδος Ελεύθερη
26/12 Τρι 18:00 - 21:00 Χωριό του Άι Βασίλη Τυρού Πλατεία Αγ. Μαρίνας
Διοργάνωση: Δ.Ε. Τυρού, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Είσοδος Ελεύθερη
27/12 Τετ 18:00 - 21:00 Χωριό του Άι Βασίλη Τυρού Πλατεία Αγ. Μαρίνας
Διοργάνωση: Δ.Ε. Τυρού, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Είσοδος Ελεύθερη
27/12 Τετ 20:30 Προβολή ταινίας «Η Μεγάλη Υπόσχεση»  Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Είσοδος Ελεύθερη
28/12 Πεμ 17:00 – 20:30 Χωριό του Άι Βασίλη Λεωνιδίου Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Είσοδος Ελεύθερη
28/12 Πεμ 18:00 - 21:00 Χωριό του Άι Βασίλη Τυρού Πλατεία Αγ. Μαρίνας
Διοργάνωση: Δ.Ε. Τυρού, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Είσοδος Ελεύθερη
29/12 Παρ 18:00 - 21:00 Χωριό του Άι Βασίλη Τυρού -Μοίρασμα δώρων Δήμου Πλατεία Αγ. Μαρίνας
Διοργάνωση: Δ.Ε. Τυρού, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Είσοδος Ελεύθερη
29/12 Παρ 18:00 Προβολή παιδικής ταινίας «Εγώ, ο Απαισιότατος 3»  Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Είσοδος Ελεύθερη
30/12 Σαβ 17:00 - 20:30 Χωριό του Άι Βασίλη Λεωνιδίου – Μοίρασμα δώρων Δήμου Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Είσοδος Ελεύθερη
30/12 Σαβ 20:00 Προβολή ταινίας «Ο Μεγάλος Περίπατος της Άλκης» Δημοτικό Σχολείο Τυρού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Είσοδος Ελεύθερη
01/01 Δευ 11:00 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Λεωνιδίου Βιβλιοθήκη Λεωνιδίου
01/01 Δευ 18:30 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Μελάνων Κοινοτικό κατάστημα Μελάνων
01/01 Δευ 19:30 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Τυρού Πολιτιστικό Κέντρο Τυρού
02/01 Τρι 20:30 Προβολή ταινίας «American Made»  Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Είσοδος Ελεύθερη
03/01 Τετ 18:00 Προβολή παιδικής ταινίας «Ο Γιος του Μεγαλοπατούσα»  Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας Είσοδος Ελεύθερη
06/01 Σαβ  20:30 Προβολή ταινίας «Η Κυνηγός με τον Αετό» Φάμπρικα Πολιτισμού
Διοργάνωση: Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου Είσοδος Ελεύθερη

Ανακοίνωση ΣΟΧ πρόσληψης χειριστή μηχανημάτων έργου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίαας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

8 μήνες

1

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του ν. 4305/20ΐ4 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014),η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει(*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

  άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει(*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση

ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει(*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού χειριστή(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει(*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

  τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού χειριστή (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων: Από 13-12-2017 έως και 22-12-2017.

Δείτε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ.

28η Συνεδρίαση Δ.Σ.- 12 Δεκ 2017

1 Θέμα
more ... »

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Ο.Ε.- 13 Δεκ 2017

16 θέματα
more ... »

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

(άρθρο 62 του Ν. 3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ημερήσια διάταξη

θέμα 1: Σύνταξη και εισήγηση, προς την Οικονομική Επιτροπή, του προσχεδίου του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018.

 

 

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Λυσίκατος Χαράλαμπος

Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Τυρού

(για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2) το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006′) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

3) το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010′) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) την αριθμ. 161/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΒΙΩΚΝ-1ΨΟ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Τυρού για τη χρησιμοποίησή του ως αίθουσα γυμναστικής. Με την ίδια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα δύο (2) μέλη της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81.

5) την αριθμ. 289/2016 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ζ65ΩΚΝ-Ω69) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί του ορισμού για το έτος 2017, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του αρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/81.

6) την αριθμ. 227/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΦΛ9ΩΚΝ-ΓΝΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Τυρού, για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής.

7) την αριθμ. οικ. 11016/21.9.2017 (ΑΔΑ: Ω8Υ9ΩΚΝ-ΤΥ2) διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη ΔΕ Τυρού, κατά την οποία δεν παρουσιάστηκε μειοδότης.

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Επαναληπτική Δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτικό Ενότητα Τυρού, για την εγκατάσταση και λειτουργία αίθουσας γυμναστικής και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 11016/21.9.2017 (ΑΔΑ: Ω8Υ9ΩΚΝ-Τ72) διακήρυξη δημοπρασίας.

Η κατάθεση / αποστολή των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  πρωτοκολλούνται, εντός της προβλεπόμενης πενθήμερης προθεσμίας από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 300, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. οικ. 11016/21.9.2017 (ΑΔΑ: Ω8Υ9ΩΚΝ-Τ72) διακήρυξης δημοπρασίας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60229, FΑX: 27573 60214.

Αντίγραφο της παρούσας και της αρχικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ενταγμένες Πράξεις
Παρακολούθηση Υδάτων
Πολιτική Προστασία
Ενημέρωση για Αλκoόλ