Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Archive for Νοεμβρίου 2018

Αναγγελία στοιχείων κοινωφελούς περιουσίας κληροδοτήματος «Λεκού Ιωάννα»

Αναγγελία στοιχείων κοινωφελούς περιουσίας κληροδοτήματος "Λεκού Ιωάννα"
more ... »

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης Ο.Ε. – 16 Νοε 2018

5 θέματα
more ... »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»

Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Οικονομικών την 8η Νοεμβρίου 2018 και η ημερομηνία αιτήσεων είναι έως 7.12.2018. 

-

 

Το Κληροδότημα Μαρίας Μώττη προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την συγκεκριμένη ως την τριακοστή ημέρα από την ανάρτηση της παρούσας περίληψης στο διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και ώρα από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Νότιας Κυνουρίας (Κτίριο Φάμπρικα), Λεωνίδιο. Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, προς το Κληροδότημα Μαρίας Μώττη, με την ένδειξη: «Υπόψη Επιτροπής για το συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια Κινητής Ιατρικής Μονάδας», Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: οικ. 10707/7.11.2018.

-

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (74.000,00 €) (ποσό χωρίς ΦΠΑ 59.677,42 €, ΦΠΑ 14.322,58 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

-

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα της διακήρυξης και στην από 17.7.2018 Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη Προμήθειας.

-

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Δήμο (Αρμόδια Φιλίππου Κατερίνα τηλ: 2757360229) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή πέραν της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Επίσης είναι διαθέσιμα και από τον ιστότοπο του Δήμου, www.notiakynouria.gov.gr Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν: 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

-

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 -

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

-

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

-

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, (έκτο εδ. της παρ. 1 .α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών:https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfId=anarthseis-task-flow&adf.tfDoc=/WEB-INF/anarthseis-task-flow.xml

Η περίληψη (προκήρυξη) και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr.


Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε επίσης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.qov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).


Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα στη διεύθυνση (URL) : www.notiakynouria.gov.gr.


Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα αναρτηθεί επίσης και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.


Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα», σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4469/2017. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

 

 

Λεωνίδιο 7 Νοεμβρίου 2018

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

TEΥΔ

Διαγωνισμός για υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών» με προϋπολογισμό δαπάνης 35.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Κυνουρίας Τ.Κ 22300 στις 14-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 (έναρξη ) – 11:00 (λήξη προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά να είναι συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό θα εκτελεί την συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων καθώς και των στερεών αποβλήτων των παραδοσιακών οικισμών του, των οποίων η ρυμοτομία δεν επιτρέπει την προσέγγιση των απορριμματοφόρων που διαθέτει ο Δήμος.

Ο χρόνος παροχής της ανατιθέμενης υπηρεσίας είναι έως 30/05/2019.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της σύμβασης και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας.

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στον δικτυακό τόπο: www.notiakynouria.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, τηλέφ.: 2757022807, Fax:, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Υποχρέωση ιδιοκτητών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για υποβολή δήλωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

 

Η υπηρεσία Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του  Δήμου Νότιας Κυνουρίας, καλεί τους  ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ή νομείς, μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, να προσέλθουν στο Δήμο, μέχρι 31/12/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να υποβάλλουν δήλωση Τ.Α.Π. του άρθρου 24 του Ν. 2130/93, για  οικόπεδα ή  μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα), τα οποία βρίσκονται στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, προκειμένου να χρεώνονται με το προβλεπόμενο Τέλος (Τ.Α.Π.).

 

Διευκρινίζεται ότι το Τ.Α.Π. επιβάλλεται:

  • α) στα πάσης φύσεως ακίνητα (οικόπεδα ή κτίσματα) που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών, και
  • β) στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Πρόσφατο έντυπο (Ε9) του ιδιοκτήτη, στο οποίο να εμφανίζεται το συγκεκριμένο ακίνητο.
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (αγοράς, ή γονικής παροχής, ή αποδοχής κληρονομιάς, ή πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, κ.λ.π.).
  • Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, πρέπει να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία όλων των ιδιοκτητών, (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, Α∆Τ, ποσοστό συνιδιοκτησίας).
  • Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο για την απόδειξη του ΑΦΜ.
  • Στοιχεία ταυτότητας ιδιοκτήτη.

Αν η δήλωση υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο, πέραν του ιδιοκτήτη, θα πρέπει να προσκομίσει και εξουσιοδότηση µε επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή, και φωτοαντίγραφο της Ταυτότητα του ιδιοκτήτη και του δηλούντος.

 

Η υπηρεσία μπορεί να αναζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

 

Για επιπλέον διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του γραφείου Προσόδων και Περιουσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι Καρακίτσος Δημήτριος και Ανεζύρη Αγγελική, τηλ.: 27573 60208 ή  27573 60205.

 

 

                                          Ο Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας

 

                                            Λυσίκατος Χαράλαμπος

Ενταγμένες Πράξεις
Παρακολούθηση Υδάτων
Πολιτική Προστασία
Ενημέρωση για Αλκoόλ