Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Archive for Μαρτίου 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Λεωνιδίου

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Λεωνιδίου
more ... »

10η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 01 Απρ 2019

18 θέματα, 1 Ε.Η.
more ... »

Εκδήλωση με θέμα: «Θεσμικό και Αναπτυξιακό Περιβάλλον στην Αυτοδιοίκηση»

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα «Θεσμικό και Αναπτυξιακό Περιβάλλον στην Αυτοδιοίκηση» το Σάββατο 30/03/2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Φάμπρικας Πολιτισμού στο Λεωνίδιο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν:

  • Δημόσιες υποδομές και πλεονεκτήματα ανάπτυξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
  • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στόχοι και προτεραιότητες.
  • Η πορεία και οι προοπτικές ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Το θεσμικό και αναπτυξιακό περιβάλλον στην αυτοδιοίκηση
  • Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
  • Παρουσίαση Ν. 4555/2018 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κλεισθένης Ι)

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Ώρα Σάββατο 30-03-2019
17:30 – 18:00 Προσέλευση συμμετεχόντων Έναρξη Εκδήλωσης – Χαιρετισμοί Χαιρετισμός Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, κου Χαράλαμπου Λυσίκατου
18:00 – 18:30 «Δημόσιες υποδομές και πλεονεκτήματα ανάπτυξης στη Νότια Κυνουρία»

Εισηγητής: Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, κος Χαράλαμπος Λυσίκατος 18:30 – 19:00 «Πορεία και προοπτικές ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κος. Παναγιώτης Κορκολής 19:00 – 19:30 «Θεσμικό και αναπτυξιακό περιβάλλον στην αυτοδιοίκηση»

Εισηγητής: Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Εσωτερικών, κος Μαρίνος Ρουσιάς 19:30 – 20:00 Συζήτηση – Διάλογος   Κυριακή 31-03-2019 11:00-13:00 Επίσκεψη σε έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

 

Πληροφορίες

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300

Τηλ. 27573-60200, Fax. 2757023224

Mail: eargyri@notiakynouria.gov.gr

Web: http://www.notiakynouria.gov.gr/

9η Συνεδρίαση Δ.Σ – 26 Μαρ 2019

16 θέματα
more ... »

6η Συνεδρίαση Ο.Ε – 26 Μαρ 2019

5 θέματα
more ... »

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κυνουρίας

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κυνουρίας
more ... »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λεωνιδίου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας,

διακηρύττει

Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 2 παρ.30 και άρθρου 117 του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Ως  καταληκτική  προθεσμία  για  την  υποβολή  των  προσφορών  ορίζεται   09-04-2019  ,  ημέρα  Τρίτη                και ώρα       11.00 π.μ.

Οι προσφορες υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή ή με courier προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας αυτής.

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί  από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού   στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας  στο Λεωνίδιο, αμέσως μετά την παραλαβή των προσφορών

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 19.677,42 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.677,42  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 24.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Κριτήριο Ανάθεσης Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 95Α του Ν.4412/16.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr. καθώς και από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (για τους εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα, να καλύπτουν και την κατηγορία Ασφαλτικών) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι Αποκλεισμού:

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.

Κριτήρια  Επιλογής:  

Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (για τους εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα πρέπει να καλύπτεται και η κατηγορία Ασφαλτικών)

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρούσα σύμβαση.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό

  • εφόσον στη βασική στελέχωση περιλαμβάνουν  τουλάχιστον ένα τεχνικό που διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

τεχνικό που διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107 παρ. 5 και 109 του ν. 3369/2008, σχετικά με την εκτέλεση έργων Οδοποιίας

Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής αυτών και των τεχνικών τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 3669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 107 και 109 σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης και βαθμίδας Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.

ή

  • εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον  τα προσόντα που περιγράφονται στα άρθρα 105 και 106 του Ν.3669/2008 και ειδικότερα:

α) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.2,  και τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους

β) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.3,  και εξαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη της αδείας

γ) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.4,  και οκταετή κατασκευαστική εμπειρία

δ) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.5

τα προσόντα αυτά πρέπει να αφορούν στην κατηγορία έργων Οδοποιίας (περιλαμβανομένων των ασφαλτικών)

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να διαθέτουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτήν που περιγράφηκε ανωτέρω, με ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του Ν.3669/08.

Οι αλλοδαποί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι  σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών  (επειδή δεν τηρείται τέτοιος στη χώρα εγκατάστασής τους) υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ.23.6.(γ) του άρθρου 23 της παρούσας και απαιτείται να έχουν αντίστοιχη στελέχωση.

Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό,  (Άρθρο 72, παρ. 1, εδάφιο (α) Ν.4412/16)

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερεις (04) ημερολογιακοί μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από  πόρους του Δήμου ΣΑΤΑ ΠΟΕ Κωδ. Προϋπολογισμού: ΚΑ 30-7323.002

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων και λιπαντικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρου 122 Ν4412/2016)
Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημαρχείο Λεωνιδίου, 22300 ΛΕΩΝΙΔΙΟ, Ελλάδα. NUTS: EL 651
ARGOLIDA, ARKADIA
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgiavmantzan@notiakynouria.gov.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.notiakynouria.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαντζανά Γεωργία, τηλ. +30 2757022807, fax: +30 27570 22246
Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr , αριθμός διαγωνισμού 71395 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στην διεύθυνση www.notiakynouria.gov.gr.
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
CPV:
09134200-9, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1
Είδος Σύμβασης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τόπος Εκτέλεσης:
EL 651 ARGOLIDA, ARKADIA
Τίτλος Προμήθειας:
«Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών»

Σύντομη Περιγραφή:

Η προμήθεια αφορά στην ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτιμώμενη Συνολική Αξία:
145.871,35 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αναλυόμενη σε
105.686,85 € αξία αγαθών χωρίς Φ.Π.Α
 25.364,84 € Φ.Π.Α 24%
131.053,07 € σύνολο αξίας αγαθών με Φ.Π.Α
 14.818,28 € δικαίωμα προαίρεσης 15% (ΜΕ Φ.Π.Α 24%)
145.871,35 € Συνολικός Πρ/σμός προμήθειας
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμφωνηθέντος οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμφωνηθέντος οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμηθειών για τέσσερις (4) μήνες ή και περισσότερο σε περίπτωση:
α) που δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση προμήθειας και μέχρι την υπογραφή αυτής ή
β) για λόγους ανωτέρας βίας και μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αυτοί, αρχής γενομένης από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης των προμηθειών, με τούς ίδιους όρους, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο προμηθευτή που θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα και θα κατακυρωθεί στα πλαίσια και με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την προμήθεια των καυσίμων, να αυξομειώνει τις επιμέρους ποσότητες, μέσα στο συμβατικό χρόνο και το συμβατικό ποσό, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα μέση τιμή λίτρου και τις ανάγκες των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου
Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Το συμβατικό αντικείμενο μπορεί να αυξηθεί μέχρι 15% με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος καυσίμου. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση παράτασης και εφόσον έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας.
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, στην περίπτωση που η αύξηση των τιμών δεν επιτρέπει την προμήθεια των προβλεπομένων ποσοτήτων.
Η ως άνω παράταση δεν συνοδεύεται απαραίτητα από τη χρήση της προαίρεσης και μπορεί να δοθεί με τον όρο ότι δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των φορέων.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού όπως ορίζονται.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Λόγοι Αποκλεισμού:
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 2.2.3 της Διακήρυξης.
Κριτήρια Επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρούσα σύμβαση.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες εταιρείες προμήθειας πετρελαιοειδών που έχουν από αρμόδιο Υπουργείο άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών ή και πράκτορες ή παραγγελιοδόχοι των εταιρειών αυτών σύμφωνα με το Ν, 2289/95, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, καθώς και κάθε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους, εφόσον υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον αναδειχθούν μειοδότες διαγωνισμού.
Για το σκοπό αυτό για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.
Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία παρακάτω:
Συνημμένα αρχεία 

8η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 12 Μαρ 2019

1 θέμα
more ... »

5η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 12 Μαρ 2019

3 θέματα,1 Ε.Η.
more ... »

Ομιλία με θέμα «Ιώσεις και Παιδικός Σταθμός» στο Λεωνίδιο

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας,στα πλαίσια της συνεργασίας του με την παιδίατρο κ.Βασιλική Παπαντώνη,σας προσκαλεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:30 στην συζήτηση-ομιλία με θέμα «Ιώσεις και Παιδικός Σταθμός« που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του παιδικού σταθμού.Η ομιλία θα είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχάλης Σωτηρόπουλος

4η Συνεδρίαση Ο.Ε. – 5 Μαρ 2019

2 θέματα, 3 θέματα Ε.Η.
more ... »
Ενταγμένες Πράξεις
Παρακολούθηση Υδάτων
Πολιτική Προστασία
Ενημέρωση για Αλκoόλ