Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Archive for 29 Ιανουαρίου 2021

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Λεωνιδίου στις 01-02-2021

Σε συμμόρφωση με τις κρατικές οδηγίες και τα μέτρα προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID -19 (Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.4992/23.01.2021 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄186/23.01.2021) σας ανακοινώνουμε ότι επιτρέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου ως ακολούθως:

1.Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών στην λαϊκή αγορά είναι τα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

2.Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους πωλητές και τους καταναλωτές/κοινό.

3.Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.

4.Όλοι οι πολίτες που προσέρχονται στον χώρο της λαϊκής θα πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ τους και να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους πάγκους (διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των τριών-3- ατόμων).

Σε περίπτωση έκδοσης νέας ΚΥΑ τροποποίησης των περιορισμών στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, λόγω της πανδημίας COVID-19, η  λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου στις 01-02-2021 θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους νέους περιορισμούς.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό       των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

                     ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΤΗΣ 01ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

  Α/Α       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
    1.      Αργύρης Δημήτριος
    2.      Γεννεοπούλου Πέτρα
    3.      Γιαλιάς Κωνσταντίνος
    4.      Γρεβενίτη Σταμάτα
    5.      Δημητρίου Δημήτριος
    6.      Δολιανίτης Σαράντος
    7.      Καλομιτσίνης Παναγιώτης
    8.      Κυρίος Βασίλειος
    9.      Λιάπης Θεόδωρος
  10.      Λίτσας Παναγιώτης
  11.      Μπουρνάκης Νικόλαος
  12.      Πέντσιος Ηρακλής
  13.      Πετούσης Ηλίας
  14.      Πούλος Γεώργιος
  15.      Ρήγα Αγγελική
  16.      Σαρρής Αδαμάντιος
  17.      Σαρρής Νικόλαος
  18.      Σκορπίδα Μαρία
  19.      Στόης Δημήτριος
  20.      Τζούμης Αναστάσιος
  21.      Χείλαρη Μαρία
  22.      Χείλαρης Γεώργιος
  23.      BEZHANI VICTOR

                                 Λεωνίδιο 29-01-2021

O Αντιδήμαρχος Δήμου Νότιας Κυνουρίας

 

                                       Κωνσταντίνος Διαμαντής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 3/2020

Στο Λεωνίδιο Δ.Ε. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η-01-2021, ημέρα Παρασκευή     και ώρα 09:00, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  απόφαση   16/2021 του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες αιτούντων, απορριπτέων, κατάταξης και προσλαμβανόμενων των υποψηφίων της  υπ΄ αριθ. ΣΟΧ  3/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη  της επιτροπής:

  1. 1.        Κανάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ,  ως Πρόεδρος
  2. 2.        Ανεζύρη Αγγελική του Φιλίππου  ,  ως Μέλος
  3. 3.        Καμβύση Αλεξάνδρα  Χρήστου, ως Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αλεξάνδρα Καμβύση του Χρ. Γραμματέα της Επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Με την αριθ. ΣΟΧ 3/2020 ανακοινώθηκε στο Δήμο μας η πρόσληψη  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ (C) ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Κατατέθηκαν στο Δήμο μας εμπρόθεσμα συνολικά πέντε   ( 5 ) αιτήσεις.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο είδαν την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, τις αιτήσεις των υποψηφίων  τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά .

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ  ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

1.Ονομαστικό πίνακα  αιτούντων κατ΄ αλφαβητική σειρά.

2.Πίνακα απορριπτέων.

3.Πίνακα κατάταξης με σειρά βαθμολογίας.

4. Πίνακα Προσλαμβανόμενου.

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφτηκε από τα Μέλη της Επιτροπής  όπως παρακάτω:

 

Κανάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ως  Πρόεδρος

 

 Ανεζύρη Αγγελική του Φιλίππου,   ως Μέλος

 

Καμβύση Αλεξάνδρα Χρήστου,  ως Μέλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους ή άσκηση  ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα(10) ημερών  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) η οποία αρχίζει από την επόμενη  ημέρα της ανάρτησης τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα Τ.Θ 14307 , Τ.Κ. 11510) και για  να  εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από  αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) Ευρώ που έχει  εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου ( e- παράβολο) βλ. ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»  στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον Κωδικό/ Αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που  η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή το καταβληθέν ποσό  επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 3/2020

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τέσσερα θέματα
more ... »

Εθελοντική Αιμοδοσία στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

O ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Καλεί, όσους εκ των συμπολιτών μας μπορούν να δώσουν αίμα, να συμμετάσχουν στην εθελοντική  αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Νίκαιας στο ισόγειο του παλιού Δημαρχείου:

Την     ΔΕΥΤΕΡΑ             01/02/2021  απόγευμα  16.00  -  20.00

        την     ΤΡΙΤΗ                   02/02/2021  πρωί           09.30  - 12.30          

        την     ΤΡΙΤΗ                   02/02/2021  απόγευμα  16.00  -  20.00

Όπως η ανάγκη σε αίμα αφορά σχεδόν όλους τους ανθρώπους σε κάποια φάση της ζωής τους, έτσι και η αιμοδοτική προσφορά πρέπει να είναι υποχρέωση όλων.

Η αιμοδοσία είναι ανώδυνη, ακίνδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας.

Ο αιμοδότης εξετάζεται από τον ιατρό της αιμοδοσίας και μπορεί να γνωρίζει για την κατάσταση της υγείας του.

Το αίμα που προσφέρει κάθε αιμοδότης αναπληρώνεται στον οργανισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αιμοδοσία και ελέγχεται για ηπατίτιδα Β και C, σύφιλη και AIDS.

Ο αιμοδότης κατά την προσέλευσή του πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.                  

ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑΤΙ  ΤΟ ΑΙΜΑ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΔΩΣΟΥΜΕ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΤΟ  ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ  ΟΙ  ΙΔΙΟΙ  Ή  Η  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΜΑΣ.         ΔΩΣΤΕ:  ΑΙΜΑ, ΖΩΗ,  ΑΓΑΠΗ,  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

Παρακαλούμε λοιπόν να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αιμοδότες γιατί ο σκοπός είναι  ΙΕΡΟΣ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

     

 

                                                                          Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ