Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Archive for Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Κου ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Αγαπητοί συμπατριώτες, Το έτος που φεύγει ήταν πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο για τον καθένα από εμάς. Μας επιφύλαξε πολλές δυσκολίες, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού επισκίασε όλες τις πτυχές της ζωής μας.
more ... »

Ανακοίνωση για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου στις 03-01-2022

Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29-12-2021), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄6290/29-12-2021 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.», προβλέπονται, αναφορικά με τις λαϊκές αγορές, τα ακόλουθα:

 • Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.
 • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους  τους εργαζόμενους στην αγορά, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοιού  COVID-19  (rapid test).
 • Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέας ΚΥΑ τροποποίησης των περιορισμών στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, λόγω της πανδημίας COVID-19, η  λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου στις 3-1-2022 θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους νέους περιορισμούς.

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών.

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Διαμαντής

Πρόσκληση 33ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

4 θέματα
more ... »

Ανακοίνωση για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου στις 27-12-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΣΤΙΣ 27-12-2021

        Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.80417/23-12-2021), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄6214/23-12-2021 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.», προβλέπονται, αναφορικά με τις λαϊκές αγορές, τα ακόλουθα:

 • Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.
 • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους  τους εργαζόμενους στην αγορά, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοιού  COVID-19  (rapid test).
 • Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέας ΚΥΑ τροποποίησης των περιορισμών στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, λόγω της πανδημίας COVID-19, η  λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου στις 27-12-2021 θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους νέους περιορισμούς.

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών.

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Διαμαντής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας,
Διακηρύττει

με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
» ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ »

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την  24/-01/ 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00:00 μ.μ

Ο κωδικός CPV του έργου είναι CPV: 45212200-8
Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός 600.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, και αναθεώρηση,) πλέον Φ.Π.Α. 24%  144.000,00 €,
.
Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α 744.000,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.Σ στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, Αριθμός διαγωνισμού 185727, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr.
Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών     που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου Πρασίνου, Οικοδομικών και Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με την  Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω    Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Κριτήρια Επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Απαιτείται η εκπλήρωση των κριτηρίων που αφορούν στην
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τα άρθρα 22.Β, 22.Γ και 22.Δ της Διακήρυξης
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης  αξίας  της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 12.000,00€ (δώδεκα χιλιάδων  ευρώ). και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο ΝότιαςΚυνουρίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 12 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι Διακόσιες Εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, άξονας προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων».
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Περίληψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ME ADAM

02_ΤΕΥΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

01_ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

espd-request-v2

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 

Πίνακες κατάρτισης πινάκων ΣΟΧ 1/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ  1/2021

                                                                                                                     

    Στο Λεωνίδιο Δ.Ε. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20-12-2021, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 09:00, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  απόφαση   800/2021 του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες αιτούντων, απορριπτέων, κατάταξης και προσλαμβανόμενων των υποψηφίων της  υπ΄ αριθ. ΣΟΧ  1/2021 ανακοίνωσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη  της επιτροπής:

 1. 1.        Κανάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ,  ως Πρόεδρος
 2. 2.        Αργύρη Ευγενία του Παναγιώτη  ,  ως Μέλος
 3. 3.        Καμβύση Αλεξάνδρα  Χρήστου, ως Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αλεξάνδρα Καμβύση του Χρ. Γραμματέα της Επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Με την αριθ. ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου μας ανακοινώθηκε στο Δήμο μας η πρόσληψη   ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Κατατέθηκαν στο Δήμο μας  συνολικά δέκα οκτώ (18) αιτήσεις.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο είδαν την σχετική ανακοίνωση του Δήμου μας, τις αιτήσεις των υποψηφίων  τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά .

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ  ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 1. 1.    Ονομαστικό πίνακα όλων των αιτούντων κατ΄ αλφαβητική σειρά.
  1. 2.      Πίνακα απορριπτέων
  2. 3.      Πίνακα κατάταξης με σειρά βαθμολογίας
  3. 4.      Πίνακα Προσλαμβανόμενου

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφτηκε από τα Μέλη της Επιτροπής  όπως παρακάτω:

 

Κανάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ως  Πρόεδρος

 

Αργύρη Ευγενίας του Παναγιώτη,     ως Μέλος

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΟΧ 1-2021 ΚΑΤ΄ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡA

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 100 ΜΕ ΑΔΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΣΟΧ 1-2021 ΜΕ ΑΔΤ

Ανακοίνωση για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου στις 20-12-2021

Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/11-12-2021), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄5816/11-12-2021 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.» , προβλέπονται, αναφορικά με τις λαϊκές αγορές, τα ακόλουθα:

 • Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.
 • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους  τους εργαζόμενους στην αγορά, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοιού  COVID-19  (rapid test).
 • Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέας ΚΥΑ τροποποίησης των περιορισμών στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, λόγω της πανδημίας COVID-19, η  λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου στις 20-12-2021 θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους νέους περιορισμούς.

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών.

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Διαμαντής

Εκδήλωση της Χορωδίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση σας προσκαλούν στην εκδήλωση της Χορωδίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:30, στη Φάμπρικα Πολιτισμού στο Λεωνίδιο. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στησυμπλήρωσητων 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ.

 Ντουζένης Χριστόφορος

 

Επισήμανση: Ύστερα από την υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 απόφαση (ΦΕΚ 5816/Β’/11-12-2021) στον χώρο της Φάμπρικας μπορούν να εισέλθουν μόνοόσοι επιδείξουνπιστοποιητικό εμβολιασμού  ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου τριμήνου και της ταυτότητάς τους για έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών δύνανται να προσκομίσουν δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) το οποίο έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις ώρες πριν την εκδήλωση και θα έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όσους δεν συμμετέχουν στη σκηνή του θεάματος.

 

Διακήρυξη Δημοπρασίας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας»
more ... »

Κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. σε Λεωνίδιο και Τυρό την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ( Ε.Ο.Δ.Υ ), στα πλαίσια των συνεχιζόμενων προληπτικών ελέγχων COVID-19, ανακοινώνει πως Κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ θα επισκεφθεί το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την πραγματοποίηση δωρεάν εξέτασης rapid- test, την Πέμπτη 16Δεκεμβρίου 2021, με το εξής πρόγραμμα:

 

1)  Λεωνίδιο- Παλαιό Δημαρχείο. Ώρες: 10.00 π.μ.- 11.30 π.μ.

 

2)  Τυρός- Πνευματικό Κέντρο. Ώρες: 12.30 μ.μ.- 13.30 μ.μ.

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται ραντεβού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση, να γνωρίζετε το ΑΜΚΑ σας.

Προτρέπουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία ελέγχου, καθώς η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμμαχος κατά της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19).

Η διαδικασία είναι ανώδυνη και διαρκεί ελάχιστα.

Η Απογραφή Συνεχίζεται – Όσοι δεν απογράφηκαν ηλεκτρονικά θα απογραφούν με τη βοήθεια του Απογραφέα της περιοχής τους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε ολόκληρη τη Χώρα.
more ... »

Ανακοίνωση για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου στις 13-12-2021

Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.75414/3-12-2021), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄5673/4-12-2021 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.» , προβλέπονται, αναφορικά με τις λαϊκές αγορές, τα ακόλουθα:

 • Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.
 • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους  τους εργαζόμενους στην αγορά, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοιού  COVID-19  (rapid test).
 • Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέας ΚΥΑ τροποποίησης των περιορισμών στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, λόγω της πανδημίας COVID-19, η  λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου στις 13-12-2021 θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους νέους περιορισμούς.

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών.

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Διαμαντής

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Ε. Κληροδοτημάτων Δεκ. 2021

Πρόσκληση σύγκλισης Δ.Ε.

[Άρθρο 67, Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)].


more ... »

Πρόσκληση 32ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

12 θέματα
more ... »

19η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 13 Δεκ. 2021

9 θέματα
more ... »

Κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. σε Λεωνίδιο και Τυρό την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ( Ε.Ο.Δ.Υ ), στα πλαίσια των συνεχιζόμενων προληπτικών ελέγχων COVID-19, ανακοινώνει πως Κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ θα επισκεφθεί το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την πραγματοποίηση εξέτασης rapid- test, την Πέμπτη  9 Δεκεμβρίου 2021, με το εξής πρόγραμμα:

 

1)  Λεωνίδιο- Παλαιό Δημαρχείο. Ώρες: 10.00 π.μ.- 11.30 π.μ.

 

2)  Τυρός- Πνευματικό Κέντρο. Ώρες: 12.30 μ.μ.- 13.30 μ.μ.

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται ραντεβού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση, να γνωρίζετε το ΑΜΚΑ σας.

Προτρέπουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία ελέγχου, καθώς η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμμαχος κατά της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19).

Η διαδικασία είναι ανώδυνη και διαρκεί ελάχιστα.

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ανακοίνωση για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς του Λεωνιδίου στις 6-12-2021

Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/20-11-2021), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄5401/20-11-2021 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.» , προβλέπονται, αναφορικά με τις λαϊκές αγορές, τα ακόλουθα:

 • Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.
 • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους  τους εργαζόμενους στην αγορά, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοιού  COVID-19  (rapid test).
 • Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέας ΚΥΑ τροποποίησης των περιορισμών στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, λόγω της πανδημίας COVID-19, η  λαϊκή αγορά του Λεωνιδίου στις 6-12-2021 θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους νέους περιορισμούς.

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα μεριμνήσει για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών.

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Διαμαντής

Κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. σε Λεωνίδιο και Τυρό την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ( Ε.Ο.Δ.Υ ), στα πλαίσια των συνεχιζόμενων προληπτικών ελέγχων COVID-19, ανακοινώνει πως Κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ θα επισκεφθεί το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την πραγματοποίηση εξέτασης rapid- test, την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, με το εξής πρόγραμμα:

 

1)  Λεωνίδιο- Παλαιό Δημαρχείο. Ώρες: 10.00 π.μ.- 11.30 π.μ.

 

2)  Τυρός- Πνευματικό Κέντρο. Ώρες: 12.30 μ.μ.- 13.30 μ.μ.

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται ραντεβού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση, να γνωρίζετε το ΑΜΚΑ σας.

Προτρέπουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία ελέγχου, καθώς η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμμαχος κατά της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19).

Η διαδικασία είναι ανώδυνη και διαρκεί ελάχιστα.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ