Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ 1 εδαφ. δ ́του Ν. 3852/2010.

3. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966 /2011.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.

5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ/τος 28.3/15-4-1957 &το άρθρο 2 του Β.Δ/τος 339/1960 όπως ισχύουν

6. Την με αριθ. 30/2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2020 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου του έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων των υδρονομέων , του τομέα για το οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου.

7. Την αριθ. πρωτ. 55237/13-4-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 30/2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

8. Την αριθ.2479/18-3-2020 βεβαίωση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2020.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ) στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου όπως παρακάτω:

Α.Α.
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
            ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
           ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1
ΜΑΡΣΑΛ/ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ/ΠΕΛΙΑ
Αρδευτική περίοδος
 από
01-04-2020 έως 30-11-2020
1
Από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
μέχρι  την
30-11-2020
Υδρονομέας
2.
ΓΟΥΛΕΛΟΥ /ΠΛΑΤΑΝΙΕΣ /ΣΑΛΙΑΣ
Αρδευτική περίοδος
από 01-04-2020 έως 30-11-2020
1
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  μέχρι την 30-11-2020
Υδρονομέας
3
ΕΛΩΝΗΣ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Αρδευτική περίοδος
         από 15-05-2020 έως 15-10-2020
1
Από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης  μέχρι την 15-10-2020
Υδρονομέας


 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

1.Για να εκλεγεί κάποιος Υδρονομέας πρέπει:

 • α. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
 • β. Να έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο.
 • γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

2. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

 • Οσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • α. Αίτηση συμμετοχής προτίμησης ( χορηγείται έντυπο από την υπηρεσία).
 • β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • γ. Πιστοποιητικό γέννησης με την εγγραφή (για τους άνδρες) στα Μητρώα Αρρένων.
 • δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 • ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται:

α) Η γνώση ανάγνωσης και γραφής β) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ ́όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται

3όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεταιάνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου διορισμού.ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας. Οι υδρονομείς που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίστανται με άλλους αιτούντες που θα εκλεγού από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 • α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή αν δεν υπάρχει κανονισμός κατά κρατούντα και την καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως.
 • β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας μέχρι της εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα , εκχύσεως τους.
 • γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησης τους
 • δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
 • ε. Η Βεβαίωση και καταγγελία των περί των άνω αντικείμενα αδικημάτων
 • στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο παντός αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψη τους.
 • ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικρόν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων δι ́ά κ ́κέκτηναι αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες. Η αμοιβή των υδρονομικών οργάνων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την εκλογή τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες παρέχονται στο Δημαρχείο Δήμου Νότιας Κυνουρίας που εδρεύει στο Λεωνίδιο και στo τηλέφωνo  2757360223.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 07-05-2020 (ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ) έως 13-05-2020 (ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ) και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας  κατόπιν  τηλεφωνικής συνεννόησης  στα τηλέφωνα 2757360223 και  2757360224 αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
.
Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ