Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Δημοπρασία εκποίησης Δημοτικού Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(αγροτεμαχίου επιφάνειας (373,59 τμ) ευρισκόμενο στη θέση

«Επάνω Επισκοπή» της περιοχής «Πελιά» της Δ.Κ. Λεωνιδίου)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

2) το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006′) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

3) το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010′) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) την αριθμ. 266/2015 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΑΟΖΩΚΝ-1Μ3) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί της εκποίησης δημοτικού αγροτεμαχίου επιφάνειας 373,59 τμ στη θέση «Επάνω Επισκοπή» της περιοχής «Πελιά» της Δ.Κ. Λεωνιδίου, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 103196/13441/25.11.2016 (ΑΔΑ: 7ΠΜΡΟΡ1Φ-ΨΩ8) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5) την αριθμ. πρωτ. 1874/24.2.2016 έκθεση εκτίμησης εκποιούμενου ακινήτου της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1104/2015 (αριθμ. πρωτ. 13668/16.12.2015, ΑΔΑ: 7ΗΞΥΩΚΝ-ΑΨΗ) απόφαση του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας.

6) την αριθμ. 50/2016 (ΑΔΑ: ΨΨΘΣΩΚΝ-Ζ30) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί καθορισμού των όρων της προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικού αγροτεμαχίου επιφάνειας (373,59 τμ) ευρισκόμενο στη θέση «Επάνω Επισκοπή» της περιοχής «Πελιά» της Δ.Κ. Λεωνιδίου

7) την αριθμ. 94/2016 (ΑΔΑ: 7Σ40ΩΚΝ-ΨΩΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της ανωτέρω αριθμ. 50/2016 απόφασης.

 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση του δημοτικού  ακινήτου επιφάνειας (373,59 τμ) ευρισκόμενο στη θέση «Επάνω Επισκοπή» της περιοχής «Πελιά» της Δ.Κ. Λεωνιδίου και περιγράφεται με τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α,) στο από 30 Μαρτίου 2013 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. Χρήστου Μένη και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και καθορίζουμε τους όρους δημοπρασίας ως εξής:

 

1) Περιγραφή του ακινήτου

            Η περιγραφή του ακινήτου όπως έγινε από την επιτροπή εκτίμησης είναι η εξής:

1. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται στη θέση «Επάνω Επισκοπή» ή Πελιά της Δημοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου.

2. Είναι εκτός ορίων οικισμού Λεωνιδίου.

3. Το εμβαδόν του αγροτεμαχίου είναι (373,59 τ.μ.), όπως λεπτομερώς αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα (30.3.2013) του Τοπογράφου Μηχανικού Α.Π.Θ. κ. Χρήστου Σπ. Μένη, που έχει υποβληθεί στο Δήμο.

4. Εντός του αγροκτήματος υπάρχουν δύο (2) δένδρα ελιές.

5. Δεν είναι αρδευόμενο.

6. Η αντικειμενική αξία του αγροκτήματος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των

3.295,06 ευρώ.

7. Είναι άρτιο και μη οικοδομήσιμο.

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

            Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρα, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η μεγαλύτερη οικονομική προσφορά (τιμή αγοράς του ακινήτου).

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι

δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την αρμόδια επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά.

Αρμόδιο όργανο διενέργειας της δημοπρασίας είναι η επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.τος 170/1981, η οποία αποτελείται από τον Δήμαρχο Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατος Χαράλαμπο και τους Δημοτικού Συμβούλους Τρούμπα Δημήτριο και Δανεσή Θεόδωρο, με αναπληρωτές τους δημοτικούς συμβούλους Πήλιουρα Ηλία και Μάρκο Νικόλαο.

 

3) Δικαίωμα συμμετοχής – εγγύηση συμμετοχής

            Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η εγγυητική επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας επί της απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, με εξαίρεση της εγγυητική του τελευταίου πλειοδότη που επιστρέφεται μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

Ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που οφείλουν στο Δήμο Νότιας

Κυνουρίας ή στο ελληνικό δημόσιο βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη, από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία.

 

4) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

            Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 31η Μαΐου 2016, από ώρα 11:00 π.μ. έως την ώρα 12:00η μεσημβρινή, στο Δημοτικό κατάστημα (κεντρικό Δημαρχείο) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

5) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

            Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των (3.295,06 €), τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και έξι λεπτών.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή

μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 2% τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου όρου (τιμή εκκίνησης), ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 2% τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης.

 

6) Εγγυητής

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και στο ακέραιο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεως που απορρέουν από το διαγωνισμό.

 

7) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Εγγυητική επιστολή όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης.

2. Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης και αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων

της διακήρυξης και των ισχυουσών διατάξεων.

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί μη

ληξιπρόθεσμης οφειλής του στο Δήμο.

5. Φορολογική ενημερότητα.

6. Καταστατικό (σε περίπτωση εταιρειών).

7. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή διαγωνισμού πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και βεβαιώσεις δημοτικής και φορολογικής ενημερότητας, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα υπογραφής του πρακτικού.

 

8) Δικαίωμα αποζημίωσης

            Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

 

9) Σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου

            Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός της προθεσμίας που θα τεθεί με το έγγραφο της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της αποφάσεως περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και προ της συντάξεως και υπογραφής του συμβολαίου, να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα της αγοράς στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο και να φροντίσει για την υπογραφή του συμβολαίου, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Τα έξοδα σύνταξης και μεταγραφής του συμβολαίου καθώς και ο φόρος βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και αγοραστή του ακινήτου.

 

10) Ευθύνη Δήμου

            Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οιαδήποτε εκνίκηση του πράγματος, ούτε για την γενική κατάσταση αυτού, και για τις επ’ αυτού υφιστάμενες δουλείες, υποχρεουμένου του Δήμου σε περίπτωση εκνίκησης, να επιστρέψει στον αγοραστή το τίμημα που κατέβαλε άτοκα, σε περίπτωση μερικής τέτοιας, αναλόγου ποσού, που θα ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα δικαστήρια.

Οποιοδήποτε λάθος, παράληψη ή παρατυπία κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη.

 

11) Επανάληψη της δημοπρασίας

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας και την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί υπογράψει τo συμβόλαιο.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του

δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία

προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία, το οποίο δύναται να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

 

12) Καταβολή τιμήματος

            Το τίμημα της εκποίησης του ακινήτου που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα καταβληθεί σε μία δόση στο ταμείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας πριν την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, με τη διαδικασία της οίκοθεν πληρωμής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διαδικασία ταμειακής βεβαίωσης.

 

13) Δημοσίευση Διακήρυξης

            Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Καθημερινά Νέα της Τρίπολης.

Τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

14) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

            Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο 27573 60208 και φαξ 2757360214, αρμόδια υπάλληλος                         κ. Φιλίππου Κατερίνα.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ