Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Διάρκεια σύμβασης: Από την επόμενη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης και για δώδεκα μήνες
Προϋπολογισμός: 113.580,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αναλυόμενο σε 92.341,46 € κόστος προμήθειας συν ΦΠΑ 23% 21.238,54 €
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/11/2015 και ώρα 12.00

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που υπολογίζεται με το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, (όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά) και επιπλέον για τα καύσιμα κίνησης, την απόσταση του πρατηρίου καυσίμων από την έδρα της κάθε δημοτικής ενότητας, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων»

Για κάθε προσφορά θα υπολογιστεί το συνολικό όφελος που προκύπτει από το όφελος της έκπτωσης αφαιρώντας το κόστος ανεφοδιασμού και θα κατακυρωθεί η προσφορά με το μεγαλύτερο συνολικό όφελος για κάθε ομάδα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/11/2015 και ώρα 12.00 (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή 27/11/2015 και ώρα 12.00

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 113.580,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νομικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)
δ) συνεταιρισμοί
Εφόσον η επαγγελματική τους στέγη (πρατήριο) δεν απέχει περισσότερο από 25 Km από την έδρα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες εταιρείες προμήθειας πετρελαιοειδών που έχουν από αρμόδιο Υπουργείο άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών ή και πράκτορες ή παραγγελιοδόχοι των εταιρειών αυτών σύμφωνα με το Ν, 2289/95, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, καθώς και κάθε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους, εφόσον υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον αναδειχθούν μειοδότες διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά σε μια ή περισσότερες κατηγορίες των ειδών που θα προμηθευτεί ο Δήμος ή ο φορέας.

Χρόνος εκτέλεσης του έργου Από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για δώδεκα μήνες. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των φορέων

Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, ως εξής:
α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 2 % της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.846,83 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης.
β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» της προμήθειας νοείται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου.

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλον κοινή προσφορά ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη , τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και τη σχετική μελέτη. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (www.notiakynouria.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής του πύλης www.promitheus.gov.gr. από όπου και παραλαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση στο Τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον ημερήσιο οικονομικό τύπο καθώς και στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σύμφωνα και με το Ν. 3548/2007), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15, παρ.2 περ. α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές παρέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της εν λόγω ένστασης, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά από τη λήψη σχετικής αίτησης.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ερωτήσεων σε μορφή αρχείου .pdf, με ψηφιακή υπογραφή διαφορετικά δεν εξετάζονται.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Λεωνίδιο, 23 / 10 /2015
Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Χαράλαμπος N. Λυσίκατος

Σχετικά Αρχεία
- Περίληψη Διακήρυξης
- Διακήρυξη
- Μελέτη
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ