Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Η πραγματικότητα για τις αντικειμενικές αξίες και τις ζώνες τους καθώς και για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε και τους συντελεστές του στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Α.     Αντικειμενικές Αξίες – Ζώνες.

Το 2008 το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να καθοριστούν τιμές εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμών ακινήτων στο ύψος των εμπορικών αξιών αλλά και ζώνες για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων αυτών.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής συγκροτήθηκαν σε όλη την Ελλάδα οι επιτροπές του άρ. 41 του Ν. 1249/1982.

Στην περίπτωση των Δήμων Λεωνιδίου και Τυρού και της Κοινότητας Κοσμά η επιτροπή αποτελείτο, σύμφωνα με την 9661/20-06-2008 απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Τρίπολης, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ της έδρας του Νομού ως πρόεδρο και τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Λεωνιδίου – τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού – τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού – τον προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου ΄Αστρους – τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τους εκπροσώπους των παραπάνω ο.τ.α ως μέλη.

Η συγκεκριμένη επιτροπή συνεδρίασε στην Δ.Ο.Υ Τρίπολης στις 07-04-2009 και διατύπωσε με πρακτικό προς το Υπουργείο Οικονομικών την εισήγησή της, η οποία είναι σε όλους μας πλέον γνωστή (π.χ Λεωνίδιο – Πλάκα – Λάκκος 800 € / τ.μ, Παραλία Τυρού 700 € / τ.μ, Πούληθρα 650 € / τ.μ κ.λ.π και ζώνες για κάθε δημοτικό διαμέρισμα όπως παραλιακή – επαρχιακού ή κεντρικού δρόμου – πλατειών κ.λ.π).

Στις 29-12-2010 και στο ΦΕΚ 2038 Β΄ δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1200, που είναι σε όλους μας πλέον γνωστή, η οποία καθόρισε για την περιοχή μας τιμές ζωνών (π.χ Λεωνίδιο – Πλάκα – Λάκκος 1400 € / τ.μ, Παραλία Τυρού 1300 € / τ.μ, Πούληθρα 1200 € / τ.μ κ.λ.π). Οι τιμές αυτές κατέστησαν από τις υψηλότερες στην Ελλάδα λόγω του ότι για κάθε δημοτικό διαμέρισμα της περιοχής μας καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών μία (01) «κυκλική» ζώνη αντί τουλάχιστον τριών (03).

Στις 02-03-2011 κατατέθηκε από τον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας στο Υπουργείο Οικονομικών (αριθμ. πρωτ. Δήμου 1994, αριθμ. πρωτ. Υπουργείου Οικονομικών 0001448) υπόμνημα – αίτημα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Ν.Π.Δ.Δ) και των συλλογικών και επαγγελματικών φορέων του καθώς και των μηχανικών και λογιστών – φοροτεχνικών της περιοχής του, που είναι σε όλους μας πλέον γνωστό, με το οποίο ζητείτο η επανεξέταση, σε σύντομο χρόνο, του όλου πλέγματος των νέων αντικειμενικών αξιών στην περιοχή και η εκλογίκευσή τους με βάση και την δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε.

Το υπόμνημα – αίτημα αυτό, παρά τις εντός του 2011 συναντήσεις του Δημάρχου με την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα και τα επιχειρήματά του (τα επιχειρήματα του υπομνήματος – αιτήματος δηλαδή) δεν έφερε αποτέλεσμα. Και δεν έφερε αποτέλεσμα το υπόμνημα – αίτημα αυτό και οι προσπάθειες του Δημάρχου, γιατί

α) οι μεταβιβάσεις ακινήτων συνεχίζονταν στον ρυθμό τους με όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους «ν’ αποδέχονται» τις νέες αντικειμενικές αξίες – τον καταδικαστικό αριθμό των ζωνών και τους σχετικούς συντελεστές, αποφεύγοντας να καταφύγουν στα «διαιτητικά» φορολογικά δικαστήρια όπως επέβαλλαν τα συμφέροντά τους ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για ακύρωση της υπουργικής απόφασης, όπως π.χ έκαμαν πολίτες του Παλαιού Ψυχικού τον Φεβρουάριο του 2011, άσχετα με το αν οι νέες αντικειμενικές αξίες της 2ης ζώνης του Παλαιού Ψυχικού κρίθηκαν νόμιμες από το ΣτΕ (αποφάσεις 2016–2021/2012),

β) από καταγεγραμμένα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών προέκυπταν αγοραπωλησίες με υψηλές τιμές καθώς και ότι η κρίση δεν επηρέασε τις αγοραπωλησίες με υψηλές τιμές,

γ) στα όργανα του κράτους κυριαρχούσε η απόρριψη του ισχυρισμού ότι έχει συμπληρωθεί διετία ύφεσης που έχει πλήξει την αγορά ακινήτων και για το λόγο αυτό (επί πλέον των λόγων του υπομνήματος – αιτήματος) απαιτείται τροποποίηση της υπουργικής απόφασης.

Στις 29-08-2012 το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από παρέμβαση πολιτών από κάθε γωνιά του Δήμου και εισήγηση του Δημάρχου, αποφάσισε:

Α). Καταγγελία της εισήγησης της επιτροπής του άρ. 41 του Ν. 1249/1982.

Β).  Προσφυγή κατά της 1175023/3752/00ΤΥ΄/Δ/ΠΟΛ. 1200 (ΦΕΚ 2038/29-12-2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Γ). Υπόμνημα – αίτημα προς την Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Οικονομικών για μείωση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης του προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων της περιοχή μας σε ανεκτά για τους πολίτες μας επίπεδα καθώς και για την αύξηση του αριθμού των ζωνών κάθε Κοινότητάς μας από μία (01) σε τουλάχιστον τρεις (03).

Δ). Αίτηση προς τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής του άρ. 41 του Ν. 1249/1982 για άμεση συνεδρίασή της και διατύπωση εισήγησής της προς το Υπουργείο Οικονομικών για μείωση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης του προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων της περιοχή μας σε ανεκτά για τους πολίτες μας επίπεδα καθώς και για την αύξηση του αριθμού των ζωνών κάθε Κοινότητάς μας από μία (01) σε τουλάχιστον τρεις (03).

Ε). Ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική στήριξη και την δικαστική ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας καθώς και για την προστασία – υπεράσπιση των αδυνατούντων, στην καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, πολιτών μας.

Β. ΄Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) – Συντελεστές.

Με το άρθρο 53 του Ν. 4021 (ΦΕΚ 218 Α΄/03-10-2011) και την ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298 Β΄/13-10-2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών επιβλήθηκε το παραπάνω έκτακτο τέλος, το οποίο ο λαός μας ονόμασε «χαράτσι».

Για την είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η καθορίστηκαν με την παραπάνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και τα παρακάτω:

  • Για τις δομημένες επιφάνειες που χωροθετούνται σε ζώνη με τιμή μέχρι 500 € / τ.μ, ο συντελεστής του τέλους είναι (3).
  • Για τις δομημένες επιφάνειες που χωροθετούνται σε ζώνη με τιμή από 501 € / τ.μ έως 1.000 € / τ.μ, ο συντελεστής του τέλους είναι (4).
  • Για τις δομημένες επιφάνειες που χωροθετούνται σε ζώνη με τιμή από 1001 € / τ.μ έως 1.500 € / τ.μ, ο συντελεστής του τέλους είναι (5).

Συμπέρασμα: Το «χαράτσι» και οι συντελεστές του ολοκλήρωσαν την αδικία σε βάρος των πολιτών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Ν.Π.Δ.Δ) εξαιτίας των υψηλών αντικειμενικών αξιών και της καταδικαστικής μίας (01) «κυκλικής» ζώνης ανά Κοινότητα που καθόρισε η 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1200 (ΦΕΚ 2038 Β΄/29-12-2010) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις 17-11-2011 ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Πελοποννήσου (Ν.Π.Ι.Δ), κατέθεσε στο ΣτΕ, με τη σύμφωνη γνώμη μας και για λογαριασμό και των δημοτών μας, αίτηση ακυρώσεως της ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298 Β΄/13-10-2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που επέβαλλε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Στις 07-02-2012 ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Πελοποννήσου (Ν.Π.Ι.Δ), κατέθεσε, με τη σύμφωνη γνώμη μας, εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση  στο Υπουργείο Οικονομικών, που κοινοποιήθηκε στη Δ.Ε.Η Α.Ε, με την οποία εκτός των άλλων προσκαλείτο η Δ.Ε.Η Α.Ε ν’ απέχει από κάθε ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ειδικά των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Στις 13-09-2012 ο Δήμαρχος, με δημόσια πρόσκλησή του, κάλεσε 100 και πλέον κατοίκους του Δήμου να προσέλθουν στο Δημαρχείο στις 16-09-2012 για ομαδική αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της 1175023/3752/00ΤΥ/ΠΟΛ 1200 (ΦΕΚ 2038 Β΄/29-12-2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και για ατομική προσφυγή κατά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν θετική.

   Στις 21-09-2012 ο Δήμαρχος, με επιστολή του, ζήτησε από τον Υφυπουργό Οικονομικών να δεχθεί στο Υπουργείο (σε ημέρα και ώρα που ο ίδιος θα καθορίσει) αντιπροσωπεία του Δήμου, προκειμένου να συζητηθούν και να σχεδιαστούν κοινές ενέργειες για την μείωση των υπέρογκων και άδικων αντικειμενικών αξιών  της περιοχής καθώς και για την αύξηση των ζωνών από μία (01) σε τουλάχιστον τρεις (03) ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα.

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ