Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Απόφαση Δημάρχου: 660/2019

.

Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

.

Λαμβάνοντας υπόψη:

.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87- Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, όπως έχουν αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133-Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθμ. 82/2019, με αριθμό πρωτοκόλλου 59633/20-8-2019 και Α.Δ.Α.:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως, τροποποιημένες, έχουν αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-8-19, «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».2
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 86 και 89 παρ. 1 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 αναφορικά με την αντιμισθία των αιρετών.
7. Τον πραγματικό πληθυσμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας όπως αυτός διαπιστώνεται στην υπ’ αριθ. ΓΠ-191/2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής [Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012 και θέμα: «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», όπως έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 698/Β΄/20-3-2014].
8. Το γεγονός ότι στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, με βάση τον μόνιμο πληθυσμό, ο οποίος ανέρχεται στους 8.294 κατοίκους και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει, διορίζονται έως (4) τέσσερις Αντιδήμαρχοι.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας όπως έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 179888/21-8-2017 (ΦΕΚ 3049/τ.Β΄/5-9-2017) Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως ισχύει.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για το διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2021, τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:

 1. Διαμαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου.
 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ του Χαρίλαου.
 3. Ευσταθίου Θεόδωρος του Βασιλείου.
 4. Καρδάσης Δημήτριος του Ανδρέα.

Μεταβιβάζουμε σ’ αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες.

1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο κ. Διαμαντή Κωνσταντίνο του Θεοδώρου τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό των Γραφείων: α) Αγροτικής Παραγωγής, Αλιείας, β) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και γ) Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης), κατά το μέρος που αφορά στις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου, και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Κ.Ε.Π. Λεωνιδίου του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π. και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου, Πλατανακίου και Πραγματευτής της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Κοινότητες Λεωνιδίου, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου Πλατανακίου και Πραγματευτής της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Λεωνιδίου, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου Πλατανακίου και Πραγματευτής της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
2. Στον Αντιδήμαρχο κ. Σωτηρόπουλο Μιχαήλ του Χαρίλαου μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας, ήτοι του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, μεταβιβάζει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο τις αρμοδιότητες:

 • Της εποπτείας και του συντονισμού των διαδικασιών Ταμειακής βεβαίωσης και είσπραξης του Τ.Α.Π., των τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, των τελών ύδρευσης, Άρδευσης και αποχέτευσης, του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων, των εσόδων από τις δημοτικές αγορές, καθώς και φόρου διαμονής, των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και χώρων αιγιαλού – παραλίας, των τελών χρήσης θαλασσίων εκτάσεων, των μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων, καθώς και κάθε άλλου τακτικού ή έκτακτου τέλους, δικαιώματος, μισθώματος ή φόρου.
 • Της εποπτείας και του συντονισμού των θεμάτων που άπτονται της αναζήτησης και επαλήθευσης της φορολογητέας ύλης, της Δημοτικής Περιουσίας, του Προϋπολογισμού, Ισολογισμούς και Απολογισμού, της Εκκαθάρισης Δαπανών, των Προμηθειών, του Λογιστηρίου, του Διπλογραφικού, του Δημοτικού Ταμείου και της Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού.
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση και υπογραφή, ως «ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ» του συνόλου των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Τυρού (Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, Δημοτικής Κατάστασης, και γραφείο Κ.Ε.Π. Κοινότητας Τυρού) και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις συγκεκριμένες αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Τυρού και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν την Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη διοίκηση την εποπτεία το συντονισμό του Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Τυρού και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν την Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών, Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης) κατά το μέρος που αφορά τη Δ.Ε. Τυρού και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων και πράξεων που αφορούν την Δ.Ε. Τυρού.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δ.Ε. Τυρού.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε. Τυρού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο κ. Ευσταθίου Θεόδωρο του Βασιλείου τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Δόμησης και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, μόνο στις αρμοδιότητες του Γραφείου που αφορούν: α) σε θέματα διαφάνειας, β) στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ, γ) διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ, δ) διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ, ε) Γενικές Αρμοδιότητες και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.
 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου.
 • Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου κατά το μέρος που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Κοσμά και Λεωνιδίου.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Κοινότητα Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Κοινότητα Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά.
 • Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Κοσμά για την επίλυση των προβλημάτων του.
4. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο κ. Καρδάση Δημήτριο του Ανδρέα τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα:

 • Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου, Πουλίθρων και Τσιταλίων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου, Πουλίθρων και Τσιταλίων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου Πουλίθρων και Τσιταλίων της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά τη πάροδο (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αρκαδίας «Πρωινός Μοριάς» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

.
Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ