Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προϋπολογισμός : 990.140,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Αναλυόμενο σε 798.500,00 € κόστος προμήθειας συν ΦΠΑ 24% 191.640,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/07/2017

Διάρκεια του Έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 12/06/2017

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/07/2017 και ώρα 12:00 (δωδεκάτη μεσημβρινή) (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή 21/7/2017και ώρα 12:00 (δωδεκάτη μεσημβρινή)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 990.140,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, αριθμός διαγωνισμού 40096

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι τριών (23) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις υποδομές του δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά το κατασπαταλούμενο νερό και το κόστος λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού καθώς και η χλωρίωση του.

• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό διαρροών που περιλαμβάνουν:

ü Ακουστικό γαιόφώνο εντοπισμού διαρροών (1 τμχ),

ü Ψηφιακό συσχετιστή εντοπισμού διαρροών (1 τμχ),

ü Διατάξεις ακουστικής καταγραφής διαρροών με επικοινωνιακή διάταξη (5 τμχ) και

ü Διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών (1 τμχ)

• Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα αναπτυχθεί σύστημα εξυπηρετητών στο οποίο θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες εφαρμογές και τα απαραίτητα λογισμικά ελέγχου και διαχείρισης του συνολικού συστήματος. Επίσης θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός διαχείρισης επικοινωνιών, ο οποίος θα συγκεντρώνει το σύνολο των δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς, αλλά και θα επιτηρεί το επικοινωνιακό δίκτυο για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του.

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας

• Τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία για διάστημα τριών (3) μηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παρ.2.2.4 έως 2.2.7 της Διακήρυξης και δεν συντρέχουν για αυτούς οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.22.3 της Διακήρυξης

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (15.970,00€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον επτά (7) μήνες μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2.1.3 της Διακήρυξης

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση στον ημερήσιο οικονομικό τύπο καθώς και στον ημερήσιο τοπικό τύπο, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ02610000). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 32/05-01-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και έχει λάβει κωδικό MIS 5003447.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Λεωνίδιο, Ιούνιος 2017

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

 

Σχετικά Αρχεία

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ