Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων και λιπαντικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρου 122 Ν4412/2016)
Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημαρχείο Λεωνιδίου, 22300 ΛΕΩΝΙΔΙΟ, Ελλάδα. NUTS: EL 651
ARGOLIDA, ARKADIA
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgiavmantzan@notiakynouria.gov.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.notiakynouria.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαντζανά Γεωργία, τηλ. +30 2757022807, fax: +30 27570 22246
Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr , αριθμός διαγωνισμού 71395 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στην διεύθυνση www.notiakynouria.gov.gr.
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
CPV:
09134200-9, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1
Είδος Σύμβασης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τόπος Εκτέλεσης:
EL 651 ARGOLIDA, ARKADIA
Τίτλος Προμήθειας:
«Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών»

Σύντομη Περιγραφή:

Η προμήθεια αφορά στην ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτιμώμενη Συνολική Αξία:
145.871,35 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αναλυόμενη σε
105.686,85 € αξία αγαθών χωρίς Φ.Π.Α
 25.364,84 € Φ.Π.Α 24%
131.053,07 € σύνολο αξίας αγαθών με Φ.Π.Α
 14.818,28 € δικαίωμα προαίρεσης 15% (ΜΕ Φ.Π.Α 24%)
145.871,35 € Συνολικός Πρ/σμός προμήθειας
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμφωνηθέντος οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμφωνηθέντος οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμηθειών για τέσσερις (4) μήνες ή και περισσότερο σε περίπτωση:
α) που δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση προμήθειας και μέχρι την υπογραφή αυτής ή
β) για λόγους ανωτέρας βίας και μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αυτοί, αρχής γενομένης από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης των προμηθειών, με τούς ίδιους όρους, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο προμηθευτή που θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα και θα κατακυρωθεί στα πλαίσια και με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την προμήθεια των καυσίμων, να αυξομειώνει τις επιμέρους ποσότητες, μέσα στο συμβατικό χρόνο και το συμβατικό ποσό, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα μέση τιμή λίτρου και τις ανάγκες των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου
Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Το συμβατικό αντικείμενο μπορεί να αυξηθεί μέχρι 15% με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος καυσίμου. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση παράτασης και εφόσον έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας.
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, στην περίπτωση που η αύξηση των τιμών δεν επιτρέπει την προμήθεια των προβλεπομένων ποσοτήτων.
Η ως άνω παράταση δεν συνοδεύεται απαραίτητα από τη χρήση της προαίρεσης και μπορεί να δοθεί με τον όρο ότι δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των φορέων.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού όπως ορίζονται.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Λόγοι Αποκλεισμού:
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 2.2.3 της Διακήρυξης.
Κριτήρια Επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρούσα σύμβαση.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες εταιρείες προμήθειας πετρελαιοειδών που έχουν από αρμόδιο Υπουργείο άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών ή και πράκτορες ή παραγγελιοδόχοι των εταιρειών αυτών σύμφωνα με το Ν, 2289/95, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, καθώς και κάθε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους, εφόσον υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον αναδειχθούν μειοδότες διαγωνισμού.
Για το σκοπό αυτό για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.
Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία παρακάτω:
Συνημμένα αρχεία 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ