Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Νότιας Κυνουρίας

.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

   ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7545/20 – 07 – 2020

Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»,

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»,

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»,

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας διακηρύττει ότι την  10η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00  π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, θα διεξαχθεί με με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Δημοπρασία με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0011021650.

Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 48/2018 από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ανέρχεται στο ποσό των 89.000,00  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 110.360,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, Αριθμός διαγωνισμού    93914  , καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση.  Αναλυτικά η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ανέρχεται

•    στο ποσό των 1780,00 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των υπό προμήθεια ειδών,

•    στο ποσό των 658,00 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για την ΟΜΑΔΑ Α ΜΟΝΟ

•    στο ποσό των 456,00 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για την ΟΜΑΔΑ Β ΜΟΝΟ

•    στο ποσό των 666,00 €, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για την ΟΜΑΔΑ Γ ΜΟΝΟ

και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έντεκα (11) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΚΑΕ του έργου είναι 15-7135.004

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο , αρμόδιος υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.:2757022807 Φαξ:272702246 ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Μαντζανά Γεωργία (τηλ.:2757022807 Φαξ:272702246), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Λεωνίδιο, 20/07/2020.

.

Ο Δικαιούχος Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

.

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

Συνημμένα αρχεία

Περίληψη ΔΝΚ

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ