Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

 

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας διακηρύττει ότι την 18η του μηνός  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Δημοπρασία με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ».

Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας με βάση τη μελέτη με αριθμό 74/2019 από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ανέρχεται στο ποσό των 167.740,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 207.997,60 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, Αριθμός διαγωνισμού 83874, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.354,80 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.

Το συνολικό ποσό των 207.997,60€ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας», βάσει της υπ’αρίθμ. 61595/02-11-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας,

 Η χρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» θα ανέρχεται σε ποσό 207.997,60 € με Κ.Α.Ε. 61-7135.001.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο , αρμόδιος υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.:2757022807 Φαξ:272702246) και την Τεχνική Υπηρεσία του Μαντζανά Γεωργία (τηλ.:2757022807 Φαξ:272702246), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

Λεωνίδιο, 23/04/2020.

.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

.

Χαράλαμπος Λυσίκατος

Συνημμένα αρχεία


Διακήρυξη ΑΔΑΜ

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Μελέτη

Προκήρυξη ΑΔΑΜ

Προυπολογισμός

Τεύχος σχεδίων

Υπεύθυνη δήλωση


 

 

 

 

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ