Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

‘Εχοντας υπόψη:

 1. 1.       Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης &  της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. 2.       Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με τις διατάξεις  του άρθρου 20 του Νόμου 2738/1999.
 3. 3.       Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.  22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α΄/143/28-06-2007),
 4. 4.       Τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2  εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’ /28-12-2009)
 5. 5.       Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007)  όπως αντικαταστάθηκαν  με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015(ΦΕΚ  47/Α΄/2015.
 6. 6.       Τις  διατάξεις  της παρ.  1 του άρθρου 38 του Νόμου 4795/2021.
 7. 7.       Την αριθ. 99/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας  η οποία εγκρίθηκε  με την αριθ. 107526 /2-7-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας  και Ιονίου.
 8. 8.       Την από 14-06-2021  βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων.
 9. 9.       Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  ενός (1) ατόμου   για την κάλυψη κατεπειγουσών  αναγκών έτους 2021.

Α.Α                    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

    ΕΝΑ  (1) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

(ΑΠΟ 01-09-2021

ΕΩΣ 30-10-2021)

               ΕΙΔΙΚΑ  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ        

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής

β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)

 

-1-

 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. 1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 2. 2.       Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσης που επιλέγουν.
 3. 3.       Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 1.        Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. 2.       Υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  κωλύματος  του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007.
 3. 3.       Υπεύθυνη δήλωση   εάν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο  Νότιας Κυνουρίας   κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.
 4. 4.       Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα  για τη θέση επιλογής τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

 1. «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής», που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (ΑΣΕΠ) με σήμανση έκδοσης «2-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
 2. Απόδειξη γνώσης Η/Υ  βάσει  ΑΣΕΠ « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Η/Υ_14_01_2020».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως  είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει  στο Δημαρχείο (Γραφείο Πρωτοκόλλου)    που ευρίσκεται στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από   21-08-2021  έως      30-08-2021 .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών, με  σύμβαση εργασίας, ορισμένου χρόνου  διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 206  του Νόμου 3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ  και των κριτηρίων  πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190 /1994 (ΑΣΕΠ)

Β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται  να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός  δώδεκα μηνών , όπως υπολογίζεται σύμφωνα  με την παρ. 2 του άρθρου 21 του  Νόμου2190/1994.  Επίσης  έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Νόμου 2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

Γ) Παράταση ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                            

                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Σχετικά έγγραφα:

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ