Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Συνοπτικός Διαγωνισμός για Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λεωνιδίου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας,

διακηρύττει

Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 2 παρ.30 και άρθρου 117 του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Ως  καταληκτική  προθεσμία  για  την  υποβολή  των  προσφορών  ορίζεται   09-04-2019  ,  ημέρα  Τρίτη                και ώρα       11.00 π.μ.

Οι προσφορες υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή ή με courier προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας αυτής.

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί  από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού   στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας  στο Λεωνίδιο, αμέσως μετά την παραλαβή των προσφορών

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 19.677,42 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.677,42  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 24.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Κριτήριο Ανάθεσης Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 95Α του Ν.4412/16.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr. καθώς και από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (για τους εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα, να καλύπτουν και την κατηγορία Ασφαλτικών) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι Αποκλεισμού:

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.

Κριτήρια  Επιλογής:  

Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (για τους εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα πρέπει να καλύπτεται και η κατηγορία Ασφαλτικών)

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρούσα σύμβαση.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό

  • εφόσον στη βασική στελέχωση περιλαμβάνουν  τουλάχιστον ένα τεχνικό που διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

τεχνικό που διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107 παρ. 5 και 109 του ν. 3369/2008, σχετικά με την εκτέλεση έργων Οδοποιίας

Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής αυτών και των τεχνικών τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 3669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 107 και 109 σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης και βαθμίδας Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.

ή

  • εφόσον διαθέτουν κατ’ ελάχιστον  τα προσόντα που περιγράφονται στα άρθρα 105 και 106 του Ν.3669/2008 και ειδικότερα:

α) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.2,  και τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους

β) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.3,  και εξαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη της αδείας

γ) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.4,  και οκταετή κατασκευαστική εμπειρία

δ) τα προσόντα του άρθρου 106 παρ.5

τα προσόντα αυτά πρέπει να αφορούν στην κατηγορία έργων Οδοποιίας (περιλαμβανομένων των ασφαλτικών)

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να διαθέτουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτήν που περιγράφηκε ανωτέρω, με ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του Ν.3669/08.

Οι αλλοδαποί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι  σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών  (επειδή δεν τηρείται τέτοιος στη χώρα εγκατάστασής τους) υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ.23.6.(γ) του άρθρου 23 της παρούσας και απαιτείται να έχουν αντίστοιχη στελέχωση.

Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό,  (Άρθρο 72, παρ. 1, εδάφιο (α) Ν.4412/16)

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερεις (04) ημερολογιακοί μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από  πόρους του Δήμου ΣΑΤΑ ΠΟΕ Κωδ. Προϋπολογισμού: ΚΑ 30-7323.002

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ