Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ 6ης/ 2ου/2012


Από την κ. Μαριλένα Φράγκου – Μελετήτρια Λιμενικών ΄Εργων συντάχθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας η παρακάτω τεχνική έκθεση, που αφορά την αποκατάσταση των ζημιών στον λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου που προκλήθηκαν από την έντονη θαλασσοταραχή της 6ης Φεβρουαρίου 2012.

 

Μετά την πρόσφατη θεομηνία, ο λιμένας της Πλάκας Λεωνιδίου υπέστη σοβαρές ζημιές. Αποτέλεσμα είναι ο λιμένας να μην είναι σήμερα λειτουργικός. Οι ζημιές είναι ορατές στα τελευταία 50m περίπου, καθώς από το κεκαμμένο μέχρι το ακρομώλιο έχει καταρρεύσει ο προφυλακτήριος τοίχος και η ανωδομή. Οι ζημιές αυτές είναι εύκολα ανακατασκεύσιμες, εάν τα υποκείμενα τμήματα του έργου (δηλαδή τα ύφαλα) δεν έχουν πάρει κλίση, στροφή κλπ. Τα τμήματα αυτά του προσήνεμου μώλου είναι κάτω από την  επιφάνεια της θάλασσας και επομένως δεν είναι ορατά. Στην περίπτωση που οι ύφαλες κατασκευές έχουν σημαντικό πρόβλημα και γίνει επισκευή μόνο της ανωδομής είναι βέβαιο, ότι πολύ γρήγορα θα καταρρεύσει εκ νέου το έργο.

Απαιτείται επομένως, σε πρώτη φάση η διενέργεια υποθαλάσσιας αυτοψίας και αποτύπωσης των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων λιμένα.

Σημειώνεται ότι, η υποθαλάσσια αυτοψία δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στο τμήμα των 50m του ακρομωλίου, το οποίο ενδέχεται να έχει πολύ εμφανείς στροφές και αποκλίσεις που απαιτούν την αποξήλωση του, θα πρέπει να γίνει για ολόκληρο τον προσήνεμο μώλο, προκειμένου να προβλεφθεί η επισκευή ενδεχόμενων προβλημάτων, ώστε να μην υπάρξουν αστοχίες στο μέλλον.

Ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς και των ύφαλων κατασκευών θα πρέπει να αποφασιστεί, είτε η αποξήλωση του τμήματος που κατέρρευσε, είτε η αποκατάσταση της ανωδομής και της εξωτερικής θωράκισης.

Οι εργασίες της υποθαλάσσιας αυτοψίας περιλαμβάνουν την επιθεώρηση και αποτύπωση των υποθαλάσσιων τμημάτων των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων του προσήνεμου μώλου του λιμένα, τόσο προς την λιμενολεκάνη, όσο και προς το πέλαγος, όπου το επιτρέπει η εξωτερική θωράκιση.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν:

 • Λεπτομερή επιθεώρηση από Δύτη σε συνεργασία με Λιμενολόγο Πολιτικό Μηχανικό.
 • Εντοπισμός και καταγραφή των προβλημάτων  και των αστοχιών με φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση
 • Διεξαγωγή μετρήσεων κατακορυφότητας ανά 15 περίπου μέτρα, για την διευκόλυνση της αποτύπωσης, τον έλεγχο ευστάθειας των κρηπιδοτοίχων και την διαπίστωση πιθανών κλίσεων τους προς την θάλασσα.
 • Εντοπισμό, καταμέτρηση και αποτύπωση υποσκαφών στην έδραση των κρηπιδότοιχων.
 • Μετρήσεις όλων των κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων.
 • Διερεύνηση των συνθηκών έδρασης των τεχνητών ογκολίθων, εντοπισμό και καταγραφή τυχόν προβλημάτων.
 • Αναλυτική βυθομέτρηση ζώνης πλάτους 15m περίπου περιμετρικά από το πόδι έδρασης του κρηπιδότοιχου ή και της λιθορριπής εδράσεως και σχεδιαστική αποτύπωση. Η εργασία αυτή θα επιτρέψει τον εντοπισμό περιοχών διαβρώσεως του πυθμένα, υποσκαφές ή και εξάρσεις, γεγονός που θα συμβάλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την ευστάθεια των κρηπιδοτοίχων.
 • Παραγωγή σχεδίων για τους εν λόγω κρηπιδότοιχους, όπως σχέδια κατόψεων, σχέδια ενδεικτικών όψεων κρηπιδότοιχου, σχέδια χαρακτηριστικών διατομών κρηπιδότοιχου, σχέδια λεπτομερειών σε θέσεις προβλημάτων κλπ.
 • Παραγωγή βυθομετρικών σχεδίων για την άμεση περιοχή του θαλάσσιου πυθμένα δηλαδή της ζώνης έμπροσθεν των κρηπιδότοιχων.
 • Βιντεσκόπηση των ύφαλων τμημάτων των ως άνω κρηπιδότοιχων.

Τα συλλεγθέντα από τις προαναφερθείσες εργασίες στοιχεία θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν. Τα αποτελέσματα θα παραδοθούν υπό μορφή αναλυτικού τεύχους Τεχνικής Έκθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ευρήματα της επιθεώρησης, σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση τους, κριτική για την κατάσταση των κρηπιδωμάτων καθώς και προτάσεις για την λήψη μέτρων πρόληψης ή και επισκευής των αστοχιών.

Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται επίσης από σχέδια της περιοχής επιθεώρησης και από βιντεοκασέτα των υφάλων τμημάτων.

Στην περίπτωση κατά την οποία αποφασιστεί άμεσα η αποξήλωση ολόκληρου του τμήματος των 50m, τότε θα πρέπει να συνταχθεί πλήρης μελέτη, η οποία θα πρέπει εκτός από την υποθαλάσσια αυτοψία και αποτύπωση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων, να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα :

 1. Τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο και σε κλίμακα 1:500.
 2. Μελέτη μαθηματικής προσομοίωσης διάδοσης της κυματικής διαταραχής για να υπολογιστεί στο βάθος της κατασκευής και να χαραχθεί και να διαστασιολογηθεί το νέο έργο προστασίας του λιμένα, έτσι ώστε ο λιμένας να είναι ασφαλής και να μην δέχεται στο εσωτερικό του ύψος κύματος μεγαλύτερο από 0,40m.
 3. Τεχνική μελέτη Λιμενικών έργων, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χάραξη και η διαστασιολόγηση των νέων έργων και επισκευή των υφιστάμενων.
 4. Περιβαλλοντική μελέτη, η οποία απαιτείται για κάθε έργο και δραστηριότητα, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 5. Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα τριών τουλάχιστον θαλάσσιων γεωτρήσεων, προκειμένου να διερευνηθεί η σύσταση του πυθμένα θεμελίωσης και να αποφευχθεί τόσο η θραύση του πυθμένα θεμελίωσης, όσο και η καθίζηση.

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των ανωτέρω μελετών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι :

 1. Υποθαλάσσια αυτοψία και αποτύπωση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων : 20.000,00(€)
 2. Τοπογραφική – Βυθομετρική αποτύπωση : 15.000,00(€)
 3. Μελέτη μαθηματικής προσομοίωσης διάδοσης της κυματικής διαταραχής : 15.000,00(€)
 4. Μελέτη λιμενικών έργων (νέο 50m και επισκευή – ενίσχυση 100m): 40.000,00€
 5. Περιβαλλοντική μελέτη :    25.000,00€
 6. Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα : 68.000,00€

 

Συνολικό κόστος προ ΦΠΑ 183.000,00€ ήτοι συνολικά με ΦΠΑ 225.000,00€

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ