Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11η Συνεδρίαση Δ.Σ. 12-Μαι-2017

1 Θέμα
more ... »

Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και το Αρχείο Τσακωνιάς, στα πλαίσια των εθνικών – πολιτιστικών διαλέξεων «Σμιλεύοντας το Μέλλον» και της επετείου «Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης με θέμα:
Η καταστροφή, το ξερίζωμα, η προσφυγιά του Ελληνισμού – Λάθη και υπαίτιοι
Κεμάλ Ατατούρκ:»Επιτέλους τους ξεριζώσαμε» 
Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 και ώρα 8.30 μ.μ. στη δημοτική βιβλιοθήκη Λεωνιδίου.
Ομιλήτρια η κ. Παρθενία Αθανασοπούλου.
Την ομιλία θα προλογίσει η φιλόλογος κ. Ελένη Πουτσελά.

Λέξεις Κλειδιά:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΚΑΤ ́ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

(ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017)

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει:

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Απρίλιο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 25-05-2017 έως 31-05-2017.

Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ ́ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Εργάτης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 10 Δεν απαιτούνται 5

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία

δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση )

3. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 17-05-2017 έως 23-05-2017.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

Ανακοίνωση

7η Συνεδρίαση Ο.Ε. 24-Απρ-2017

Αριθ. αποφ

                                           Θ έ μ α Απόφαση
 1. 81.         
Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δημιουργία του νέου Κ.Α. 00-6441 με τίτλο: «Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις», με ποσό 1.000,0 € και ισόποση μείωση του Κ.Α.: 00-6495.022 με τίτλο: «Δαπάνη πληροφοριών από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων». Ω7ΜΥΩΚΝ-ΑΗΟ
 1. 82.         

 

 

Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο: «προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου  Νότιας  Κυνουρίας», προϋπολογισμού 199.982,01 €. Αξιολόγηση προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου – προμηθευτή. Ω4ΖΞΩΚΝ-8ΤΨ
 1. 83.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 6.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 00-6737.003  με τίτλο: [ Συμμετοχή του Δήμου σε προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Ν. Κυνουρίας» ]. 7Σ89ΩΚΝ-ΑΡΟ
 1. 84.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 40.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 00-6737.004  με τίτλο: «Υπηρεσίες εργαστηριακών ελέγχων – δοκιμών και εξαγωγή στατικών δεδομένων κτιρίων Γυμνασίου Λεωνιδίου Δ.Κ. Λεωνιδίου». ΩΙΗΥΩΚΝ-Ο73
 1. 85.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 23.000,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 20.6277.021  για την απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Καθαρισμοί περιαστικής βλάστησης Δ.Ε. Λεωνιδίου & Δ.Ε. Κοσμά (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)». 62ΒΤΩΚΝ-Θ8Ω
 1. 86.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 584,04 € σε βάρος του Κ.Α.: 00.6495.003  για την απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Αναγόμωση πυροσβεστήρων». Ω2Ν1ΩΚΝ-8ΥΟ
 1. 87.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 1.590,0 € σε βάρος του Κ.Α.: 00.6821.001  με τίτλο: «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (Πρόστιμα ΙΚΑ)». 7ΙΥΕΩΚΝ-301
 1. 88.         
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης ύψους 7.200,0 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού: 70-7331.001 με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο) Τυρού (Δ.Ε. Τυρού- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» και περί της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου με το σύστημα της αυτεπιστασίας. 7ΦΩΕΩΚΝ-ΔΕΗ
 1. 89.         
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης ύψους 6.000,0 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού: 20-7336.010 με τίτλο: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λεωνιδίου» και περί της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου με το σύστημα της αυτεπιστασίας. Ω3ΑΘΩΚΝ-Λ0Φ
 1. 90.         
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης ύψους 7.200,0 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού: 10-7331.005 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Δ.Ε. Τυρού» και περί της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου με το σύστημα της αυτεπιστασίας. ΩΚ8ΣΩΚΝ-ΓΚΦ
 1. 91.         
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης ύψους 7.200,0 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού: 30-7336.007 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κιγκλιδωμάτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τυρού» και περί της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου με το σύστημα της αυτεπιστασίας. 78Ε0ΩΚΝ-Β3Λ
 1. 92.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 30-7323.024 με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Σαπουνακαίϊκων». 6ΠΩΣΩΚΝ-ΑΛΝ
 1. 93.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 30-7323.028 με τίτλο: «Διαπλάτυνση της δημοτικής οδού προς το Νεκροταφείο Τ.Κ. Πουλίθρων». ΩΞΘ4ΩΚΝ-ΔΦΥ
 1. 94.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 30-7336.002 με τίτλο: «Συντήρηση Κιγκλιδωμάτων Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κοσμά». Ψ3Η1ΩΚΝ-Μ9Η
 1. 95.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 20-7336.003 με τίτλο: «Καθαρισμοί αποχωματώσεις περιβάλλοντος χώρου δημοτικών ακινήτων Δ.Ε. Τυρού». 63ΒΓΩΚΝ-574
 1. 96.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 20-7336.002 με τίτλο: «Καθαρισμοί απομακρύνσεις φερτών από δρόμους Δ.Ε. Τυρού». Ω7ΞΧΩΚΝ-5ΜΛ
 1. 97.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 20-7336.011 με τίτλο: «Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κοσμά». 7ΤΣΥΩΚΝ-ΜΞ1
 1. 98.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 30-7323.009 με τίτλο: «Βελτίωση δρόμων και πλατειών Τ.Κ. Κοσμά». Ω58ΧΩΚΝ-807
 1. 99.         
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 30-7336.006 με τίτλο: «Εργασίες επαναδιαμόρφωσης ακτών Δ.Ε. Τυρού». 6ΒΒΙΩΚΝ-ΒΦ7
 1. 100.   
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 4.154,00 σε βάρος του Κ.Α.: 20-7135.001  για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων». 69Π8ΩΚΝ-ΒΔ0
 1. 101.   
Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 4.000,00 σε βάρος του Κ.Α.: 20-6061  για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού)». ΩΚΒΘΩΚΝ-9Φ1
 1. 102.   
Έγκριση συνεχιζόμενης δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης σε  βάρος του παρακάτω κωδικού του δημοτικού προϋπολογισμού:
Κωδικός αριθμός

Περιγραφή

Ποσό σε €
63-7341.201 Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων / Β΄ Φάση (ΕΣΠΑ 2014-2020). 4.778.328,84

 

Ω32ΨΩΚΝ-ΙΡ8

 

 

ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ 2017

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση ανακοινώνει τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων «Λεωνίδεια 2017», έναν θεσμό που αναβίωσε πριν 2 χρόνια με μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές των σχολείων της Νότιας Κυνουρίας, φέρνοντας πολλές αναμνήσεις του παρελθόντος.

Τα «Λεωνίδεια» για άλλη μια χρονιά, θα διεξαχθούν στο βοηθητικό γήπεδο Λεωνιδίου, την Κυριακή 14 Μαΐου με ώρα έναρξης στις 5 μ.μ.

Τα παιδιά μας αξίζουν το πιο θερμό μας χειροκρότημα για την προσπάθεια και την αγωνιστικότητα που για άλλη μια φορά θα αναδείξουν με τη συμμετοχή τους και την υποστήριξή τους στον τοπικό αυτό θεσμό.

Η παρουσία όλων θα είναι ιδιαίτερα τιμητική.

Οι Συμμετοχές

Αγώνες δρόμου Δημοτικού

Άλμα εις μήκος Δημοτικού

Σφαιροβολία (μπαλάκι) Δημοτικού

Συμμετοχές Γυμνασίου

Συμμετοχές Λυκείου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ «5ος TΣΑΚΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

Αγαπητοί φίλοι δρομείς,

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε, ότι ο 5ος ΤΣΑΚΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ο αγώνας που όλοι αγαπήσατε, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/6/2017!

Ο αγώνας περιλαμβάνει και φέτος τις εξής διαδρομές:

 • Αγώνας 16.000 μέτρων “Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο” για ενήλικες
 • Αγώνας 5.000 μέτρων – Γύρος Λεωνιδίου για δρομείς 15 χρονών και άνω
 • Παιδικός Αγώνας 2.000 μέτρων για παιδιά  8 – 14 ετών
 • Παιδικός Αγώνας 1.000 μέτρων για παιδιά  4 – 7 ετών
 • Περιπατητική βόλτα στην διαδρομή του αγώνα των 16χλμ. Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Λεωνίδιο 

Ημερομηνία διεξαγωγής:    Σάββατο 24/6/2017

Τόπος διεξαγωγής :              Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας

Ώρα εκκίνησης :                    19:00

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας

 

  προκηρύσσουν τον 5ο Τσακώνικο δρόμο

Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017,

 

Θα ακολουθήσει αναλυτική προκήρυξη τις επόμενες εβδομάδες…

Ρεσιτάλ βιολιού με τη συνοδεία πιάνου από τη δεκάχρονη βιολονίστρια Leia Zhu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πραγματοποίηση ενός μοναδικού ρεσιτάλ βιολιού με τη συνοδεία πιάνου από τη δεκάχρονη βιολονίστρια Leia Zhu, η οποία θα φιλοξενηθεί στην περιοχή μας από οικογενειακούς της φίλους και θα μας χαρίσει ένα απολαυστικό μουσικό πρόγραμμα στον Πολυχώρο της Φάμπρικας Πολιτισμού στο Λεωνίδιο, την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 στις 20:00.
Το μουσικό αυτό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κομμάτια των Niccolo Paganini, Richard Wagner, Pyotr IlychTchaikovsky, Pablo de Sarasate με την καθηγήτρια μουσικής κυρία Αμαλία Γουλά να την συνοδεύει στο πιάνο.

Οι προσκλήσεις θα διανέμονται δωρεάν στο Δημαρχείο (κτίριο Φάμπρικας – Γραμματεία) και στο ΚΕΠ Λεωνιδίου.
Πληροφορίες: Ρουσάλη Ευγενία ( τηλ.6936-615920 )
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Aιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό

Προς τους Δημότες, (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν το παιδί τους στη δύναμη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το σχολικό έτος 2017-2018. Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής γίνονται από 2 Μαΐου έως 15 Μαΐου 2017.
more ... »

10η Συνεδρίαση Δ.Σ. 02-Μαι-2017

1 Εκτός Ημερησίας & 22 Θέματα
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης: «Παροχή Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αρκαδίας»,
more ... »

Προγράμματα Άθλησης Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Προγράμματα Άθλησης Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2017
more ... »

6η Συνεδρίαση Ο.Ε. 27-Μαρ-2017

20 Θέματα
more ... »

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΠΑΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Προκηρύσσουν

Τον 1ο ΑΓΩΝΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ (ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Πρωτομαγιά (1η Mαΐου 2017), ημέρα Δευτέρα

Τόπος διεξαγωγής: Τοπική Κοινότητα Κοσμά, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας, Κεντρική πλατεία Κοσμά , σε υψόμετρο 1.150μ.

Ώρα: 10.00 π.μ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 • 1ος Ορεινός Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Πάρνωνα, 29 χλμ. περίπου, ο οποίος αποτελείται κατά το 95% από βατούς αγροτόδρομους – χωματόδρομους και το 5% από άσφαλτο!
 • 1ος Αγώνας Δρόμου 6χλμ. ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΑ*΄΄, ο οποίος θα διεξαχθεί όλος σε ασφάλτινο τερέν
 • 1ος Παιδικός Αγώνας 1000μ. ΄΄Παιδικός Γύρος Κοσμά΄΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

1ος Ορεινός Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Πάρνωνα(29 χλμ.)

 

Γενικές πληροφορίες διαδρομής: Ο  1ος Ορεινός Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Πάρνωνα, αποτελεί ουσιαστικά έναν πλήρη κύκλο στο οροπέδιο του Πάρνωνα, που βρίσκεται κάτω από την Κοινότητα του Κοσμά! Το τερέν όπου θα τρέξετε, είναι ιδιαίτερα βατό, δίχως ιδιαίτερες δυσκολίες, και δεν απαιτείται ιδαίτερη κατάριση σε αγώνες trail – βουνού, προκειμένου να τον τρέξετε, ενώ το παπούτσι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τρέξετε στον εν λόγω αγώνα, μπορεί να είναι κάλλιστα το ίδιο, με κάποιο που θα χρησιμοποιούσατε και σε ασφάλτινο αγώνα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει ακριβώς στις 10.00 το πρωί της Πρωτομαγιάς του 2017, στην πανέμορφη κεντρική πλατεία του Κοσμά στα 1.150μ. υψόμετρο, και κάτω από τα περίφημα και αγέρωχα πλατάνια! Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι ο ίδιος, ΕΝΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, δεν πρόκειται να το περάσετε παραπάνω από μία φορά! Η απόσταση που θα διεξάγεται, θα είναι 29 χλμ. περίπου, εκ των οποίων τα 27 σχεδόν διεξάγονται σε ήπιους χωματόδρομους – αγροτόδρομους, και τα 2 χλμ – ένα στην αρχή και ένα στο τέλος, διεξάγονται σε άσφαλτο! Η εκκίνηση θα δοθεί όπως είπαμε στις 10.00 το πρωί ΜΑΖΙ με τον παράλληλο αγώνα των 6χλμ. ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΆ΄΄, με κατεύθυνση προς τον δρόμο της Λακωνίας! Μετά από ένα περίπου χλμ. και αφού εξέλθουμε της κοινότητας του Κοσμά, οι δρομείς τη μεγάλης και κύριας διαδρομή θα εισέλθουν στον χωματόδρομο, και της μικρής θα κατευθυνθούν ευθεία, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους! Η διαδρομή που θα κάνουν οι δρομείς αποτελεί έναν μεγάλο κύκλο στο οροπέδιο του Πάρνωνα, και κάτω από τον Κοσμά, ενώ θα περάσει από τα ερηπωμένα σχεδόν χωριά των Φυλιάτικων, της Βλυσιδιάς και το Κοσμίτικο Πηγάδι

 

Χιλιομετρικές και υψομετρικές πληροφορίες: Όπως σας είπαμε τα χλμ. του αγώνα είναι 29 περίπου εκ των οποίων τα 27 είναι σε ήπιο χωματόδρομο και τα 2 σε άσφαλτο, ενώ δεν υπάρχει πουθενά μονοπάτι! Η συνολική θετική υψομετρική είναι 843μ. και η συνολική αρνητική υψομετρική είναι τα 882μ., ενώ το μέγιστο υψόμετρο που θα φτάσετε είναι τα 1.168μ.! Πρόκειται δηλαδή για μία πολύ ισορροπημένη διαδρομή, χωρίς ιδαίτερες δυσκολίες, και χωρίς να τρομάζει!

Σηματοδότηση διαδρομής: Η διαδρομή θα είναι πλήρως σηματοδοτημένη, με κορδέλες σήμανσης, κόκκινα σπρέι σε πέτρες και δέντρα, ενώ θα υπάρχουν και τα ανάλογα κόκκινα βέλη, όπου κρίνει η διοργάνωση ότι είναι αναγκαίο, ενώ θα υπάρχει και χιλιομετρική σήμανση ανά 5χλμ. Σε σημεία – δρόμους όπου δεν πρέπει να εισέλθετε, θα υπάρχει κορδέλα σήμανσης, όπου θα αποκλείει το εν λόγω πέρασμα!

Σταθμοί ανεφοδιασμού: Ο αγώνας θα έχει 6 σταθμούς ανεφοδιασμού, οι οποίοι είναι οι εξής:

 • 1ος σταθμός – 3,5χλμ. και υψόμετρο 1.041μ.
 • 2ος σταθμός – 7,35χλμ.(Οικισμός Φυλιάτικα) και υψόμετρο 906μ.
 • 3ος σταθμός – 11,0 χλμ.(Κοινότητα Βλυσιδιά) και υψόμετρο 614μ.
 • 4ος σταθμός – 14,3 χλμ. και υψόμετρο 520μ.
 • 5ος σταθμός – 17,90 χλμ. και υψόμετρο 670μ.
 • 6ος σταθμός – 23,80 χλμ.(Θέση πηγή) και υψόμετρο 850μ.
 • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ στον Κοσμά

Χρονικό όριο αγώνα: Ως χρονικό όριο του αγώνα, ορίζονται οι 6 ώρες, μέχρι τις 16.00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους!

Εγγραφές: Προκειμένου να γραφτείτε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το κάτωθι σύνδεσμο: https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=3a9994fa7526188ba6965117b6d6e6fa

Μέχρι και την Πέμπτη 27/04. Εγγραφές την ημέρα του αγώνα θα γίνουν περιορισμένες!

 

Κόστος αγώνα: Ο αγώνας δεν έχει αντίτιμο και είναι εντελώς δωρεάν για ολους τους δρομείς που θα τιμήσουν τον αγώνα, μιας και η Κοινωφελής Επιχείρηση έχει μεριμνήσει προκειμένου να κρατήσει τον εν λόγω αγώνα ΔΙΧΩΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ!

Έπαθλα: Θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι νικητές και οι 3 πρώτες νικήτριες της γενικής κατάταξης! Επίσης θα υπάρχουν και οι εξής ηλικιακές κατηγορίες όπου θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι! Στους άνδρες θα βραβευτούν μέχρι το 35ο έτος, από 36 – 49 ετών και 50 και άνω, ενώ στις γυναίκες μέχρι το 35ο έτος, και από 36 ετών και πάνω, ενώ θα βραβευτεί ο πρώτος Τσάκωνας και η 1η Τσακώνισσα δρομέας που θα κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή της Κυνουρίας

 

1ος Αγώνας ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΑ΄΄(6 χλμ.)

Γενικές πληροφορίες διαδρομής: Ο εν λόγω αγώνας διεξάγεται παράλληλα με την μεγάλη διαδρομή, ενώ έχει κοινό σημείο εκκίνησης την Κεντρική πλατεία Κοσμά, και θα ξεκινήσει την ίδια ακριβώς ώρα με τον μεγάλο αγώνα(10.00 π.μ.). Ο αγώνας είναι 6χλμ. και διεξάγεται ολόκληρος επί ασφάλτου, και αποτελεί ουσιαστικά έναν πλήρη – μεγάλο κύκλο γύρω από την Κοινότητα Κοσμά! Η εκκίνηση θα δοθεί όπως είπαμε στις 10.00 το πρωί ΜΑΖΙ με τον παράλληλο αγώνα των 6χλμ. ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΆ΄΄, με κατεύθυνση προς τον δρόμο της Λακωνίας! Μετά από ένα περίπου χλμ. και αφού εξέλθουμε της κοινότητας του Κοσμά, οι δρομείς τη μεγάλης και κύριας διαδρομή θα εισέλθουν στον χωματόδρομο, και της μικρής θα κατευθυνθούν ευθεία, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους! Θα υπάρχει σήμανση στον δρόμο, ενώ θα υπάρχει και ένας σταθμός ανεφοδιασμού στο 4ο χλμ. περίπου

Κόστος αγώνα: Ο αγώνας δεν έχει αντίτιμο και είναι εντελώς δωρεάν για ολους τους δρομείς που θα τιμήσουν τον αγώνα, μιας και η Κοινωφελής Επιχείρηση έχει μεριμνήσει προκειμένου να κρατήσει τον εν λόγω αγώνα ΔΙΧΩΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ!

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους!

 

Έπαθλα: Θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι νικητές και οι 3 πρώτες νικήτριες της γενικής κατάταξης, ενώ θα βραβευτεί ο πρώτος Κοσμίτης και η 1η Κοσμίτισσα δρομέας που κατάγονται από την κοινότητα του Κοσμά

Εγγραφές: Προκειμένου να γραφτείτε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το κάτωθι σύνδεσμο: https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=3a9994fa7526188ba6965117b6d6e6fa

Μέχρι και την Πέμπτη 27/04. Εγγραφές την ημέρα του αγώνα θα γίνουν περιορισμένες!

 

1ος Παιδικός αγώνας 1 χλμ.

           Ο αγώνας του 1 χλμ. για παιδιά, θα διεξαχθεί ένα τέταρτο πριν τους   μεγάλους και κυρίους αγώνες, περίπου στις 9.45 π.μ. Ο αγώνας είναι ένα περίπου χλμ. από την Κεντρική πλατεία του Κοσμά, και μέχρι το σχολείο και πίσω! Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά από 4 χρονών μέχρι και 13 ετών, ενώ όλα θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής, ενώ δεν θα δωθούν κύπελλα στους πρώτους και ούτε θα κρατηθούν χρόνοι! Εγγραφές για τον παιδικό αγώνα θα γίνουν στην γραμματεία και λίγο πριν την εκκίνηση!

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 

Κόστος αγώνων: Όλοι οι αγώνες όπως σας αναφέραμε τις γενικές πληροφορίες είναι ΔΩΡΕΑΝ, και δεν απαιτείται κάποιο κόστος συμμετοχής

Μεταφορά από Αθήνα: Θα υπάρξει ΔΩΡΕΑΝ αυθημερόν μεταφορά από την Αθήνα, με έξοδα που θα αναλάβει η διοργάνωση! Θα κρατηθεί ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, για αυτό όσοι αποφάσισετε να έρθετε, κάντε το όσο το δυνατόν πιο σύντομα, προκειμένουν να προλάβετε να κάνετε κράτηση! Η εκδρομή είναι για όλους τους δρομείς, ΕΙΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 29χλμ., είτε στον αγώνα των 6χλμ. ΕΝΩ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΥΝΟΔΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ!!! Για να κάνετε κράτηση στην εκδρομή του αγώνα, στείλτε email στο lakoniaultrarunning@gmail.com όπου θα αναφέρετε το όνομά σας, ώστε να κάνετε κράτηση! Η εκδρομή θα ξεκινήσει από την πλατεία Δαβάκη στις 4.30 το πρωί της Πρωτομαγιάς από την πλατεία Καραϊσκάκη(Μεταξουργείο) και μπροστά από το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY! Η επιστροφή θα γίνει την ίδια ημέρα, περίπου στις 17.00 και αφού ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες! Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με την εκδρομή – ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ θέσεων – μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 6936853165/ 6955985506(ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ)

Διαμονή στον Κοσμά: H διοργάνωση εξασφάλισε για όσους το επιθυμούν, ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ, στο Δημοτικό Σχολείο του Κοσμά, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – ΕΙΔΗ ΥΠΝΟΥ! Η διαμονή σας, μπορεί να γίνει από την παραμονή του αγώνα, είτε μέσα στο σχολείο, είτε έξω από αυτό, αν διαθέτετε είδη κάμπινγκ! Όσοι δεν διαθέτουν την ανάλογη υποδομή, προκειμένου να κοιμηθούν στο σχολείο, μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο από τα αρκετά καταλύμματα του Κοσμά, ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ! Εμείς ως διοργάνωση πάντως, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε την ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ!

Απονομές: Oι απονομές και των 2 αγώνων, θα γίνουν λίγο μετά τις 16.00 και αφού ολοκληρωθεί και ο μεγάλος αγώνας

Λειτουργία γραμματείας: H γραμματεία του αγώνα, θα λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, επάνω στην κεντρική πλατεία του Κοσμά, από τις 8.00 το πρωί της Πρωτομαγιάς, και μέχρι τις 09.45!

            Φύλαξη πραγμάτων: Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος παράπλευρα στην εκκίνηση για την φύλαξη των πραγμάτων σας!

Ηλεκτρονική χρονομέτρηση: Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και στους 2 αγώνες με chip που θα επιστραφεί μετά το τέλος του αγώνα!

Ιατρικές εξετάσεις: Όλοι οι δρομείς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες καλούνται να είναι καλά στην υγεία τους, και να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις!

Ιατρική κάλυψη αγώνα: Θα υπάρχει πλήρης ιατρική κάλυψη στον αγώνα, με γιατρούς και διασώστες!

Οχήματα διοργάνωσης: Θα υπάρχουν οχήματα της διοργάνωσης πάνω στην διαδρομή, ενώ θα υπάρχει προπορευόμενη μηχανή της ΜΟΤΟΠΑΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ μπροστά από τον 1ο δρομέα, και στους 2 αγώνες!

Εγγραφές: Προκειμένου να γραφτείτε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το κάτωθι σύνδεσμο: https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=3a9994fa7526188ba6965117b6d6e6fa

Μέχρι και την Πέμπτη 27/04. Εγγραφές την ημέρα του αγώνα θα γίνουν περιορισμένες!

Περίπατος μία ημέρα πριν τον αγώνα: Επειδή ο Κοσμάς και ο Πάρνωνας έχουν πολλές και ποικίλες ομορφιές, κρίναμε απαραίτητο και για όσους έρθουν πιο νωρίς, να σας προσφέρουμε μία χαλαρή βόλτα στον Προφήτη Ηλία, πλησίον του Κοσμά, υπό τις φροντίδες και την ξενάγηση του Προέδρου της τοπικής Κοινότητας Κοσμά, κου Παναγιώτη Σταθούση, και αν είστε τυχεροί, ίσως να ακούσετε και κάποια ωραία ιστορία της περιοχής από τον Πρόεδρο! Η εν λόγω χαλαρή βόλτα είναι κάτι λίγο παραπάνω από 2 χλμ. και θα διεξαχθεί στις 17.00 το απόγευμα την παραμονή του αγώνα στον Κοσμά. Το ραντεβού για την εν λόγω βόλτα είναι στις 17.00 επάνω στην κεντρική πλατεία του Κοσμά! Σας συνιστούμε να μην την χάσετε!

Πληροφορίες: για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα:

Παύλος Γορανίτης: 6936853165/ 6955985506

Μαρία Παπαβασιλείου: 6932402476

Παναγιώτης Σταθούσης: 6977241965

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση : 2757360230

 

Και διαδικτυακά:  http://www.notiakynouria.gov.gr  και www.leonidion.gr

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θα ήταν χαρά μας και τιμή μας να μας έρθετε στον Κοσμά, για τον νέο αγώνα, που με τόσο αγάπη και μεράκι ετοιμάζουμε καιρό για εσάς! Ελπίζουμε να σας προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, αντάξιο του πανέμορφου τοπίου του αγώνα! Ευελπιστούμε και είμαστε σίγουροι για αυτό, ότι τόσο το τοπίο, όσο και η τοπική κοινότητα του Κοσμά, με τα περίφημα και τα αγέρωχα πλατάνια επάνω στην κεντρική πλατεία, θα σας προσφέρουν μία αξέχαστη Πρωτομαγιά, που όμοιά της, δεν έχετε ξανακάνει!!!!

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ – ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

-Πρόεδρος: Παναγιώτης Σταθούσης

-Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Τζοβάνης

-Γενική Διεύθυνση αγώνα: Μαρία Παπαβασιλείου

-Τεχνικός Σύμβουλος: Παύλος Γορανίτης

Χορηγός επικοινωνίας: www.leonidion.gr

*Ο Κωσταντής Κουτσοθεοδωρής(Μαγγουριάς) ήταν ο άνθρωπος που είχε το όραμα, και φύτεψε επάνω στην κεντρική πλατεία του Κοσμά το 1883, τα 8 αγέρωχα και επιβλητικά πλατάνια, τα οποία αποτελούν και το σήμα κατατεθέν του χωριού, και το έχουν ανακηρύξει ως ένα από τα 10 ομορφότερα χωριά της Ελλάδος! Σήμερα 130 χρόνια περίπου μετά, αφιερώνουμε τον αγώνα των 6 χλμ. του Κοσμά στην μνήμη του, και εξού ο εν λόγω αγώνας θα φέρει από δω και πέρα και για όσο θα γίνεται το όνομα  ΄΄Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥΡΙΑ΄΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017 Δ.Κ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017 Δ.Κ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
more ... »

9η Συνεδρίαση Δ.Σ. 04-Απρ-2017

20 Θέματα
more ... »

8η Συνεδρίαση Δ.Σ. 04-Απρ-2017

1 Θέμα
more ... »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
more ... »

Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου έλεγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας»

Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου έλεγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας»
more ... »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Oλοκλήρωση Δράσης Προληπτικής Ιατρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από τη Δευτέρα 6

Μαρτίου έως και την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, βρέθηκε στο Λεωνίδιο όπου εθελοντές γιατροί και

οδοντίατροι πραγματοποίησαν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους στα παιδιά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Συνολικά εξετάσθηκαν 201 παιδιά, ηλικίας Δημοτικού Σχολείου στην πλειοψηφία τους, αλλά και

μικρότερης ηλικίας. Αξίζει να σημειωθεί πως το κινητό πολυϊατρείο, επισκέφθηκαν και αρκετοί νέοι

εφηβικής ηλικίας.

Η δράση Προληπτικής Ιατρικής υλοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την

Παιδιατρική Κλινική και το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Τζάνειου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά, την

Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, το Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου υπό την

αιγίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Η σημαντική αυτή κοινωνική δράση έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους Δημότες και αποτέλεσε φωτεινό

παράδειγμα εθελοντικής προσφοράς και αλληλοστήριξης στις απαιτητικές συνθήκες ζωής που βιώνουμε.

Ο τομέας της Υγείας είναι ο πιο σημαντικός στη ζωή μας και η πρόληψη και η ενημέρωση μικρών αλλά και

μεγάλων αποτελούν απαραίτητα πλέον στοιχεία για μια ποιοτική ζωή.

Για την πραγματοποίηση της προαναφερθείσας κοινωνικής – ιατρικής δράσης, η συμμετοχή και η

συνεισφορά των πολιτών, επαγγελματιών και μη, ήταν αξιοσημείωτη και συγκινητική. Ο εθελοντισμός και

η διάθεση όλων να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν, δεν εξέπληξε κανέναν μιας και στα στενά

πλαίσια της μικρής μας κοινωνίας, πάντα ο άνθρωπος δείχνει την μεγαλοψυχία του και την συμπόνια για

τον διπλανό του.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θα ήθελε θερμά να ευχαριστήσει τον Οργανισμό «Το χαμόγελο του Παιδιού»

που επισκέφθηκε την περιοχή μας αλλά και για όλο το σπουδαίο έργο που επιτελείται σε πολλούς τομείς.

Ακόμα ευχαριστούμε την Παιδιατρική Κλινική και το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Τζάνειου Γενικού

Νοσοκομείου Πειραιά, και την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης.

Στο Λεωνίδιο, ένα μεγάλο ευχαριστώ:

 Στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου, τον Δ/ντή Κο Κοντολέων, τον Οδοντίατρο Κο Μαρκαντέ, το

νοσηλευτικό προσωπικό

 Στο νοσηλευτικό προσωπικό του «Βοήθεια στο σπίτι»

 Στους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου

 Στον Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου

 Στην εθελόντρια Καττή Ε.

Πολύτιμη ήταν η αρωγή των χορηγών οι οποίοι πρόθυμα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και

στήριξαν την διοργάνωση:

Ευχαριστίες στους:

 Αρχοντικό Χιώτη Boutique Hotel and Spa

 Αρχοντικό Χατζηπαναγιώτη

 Troumpas Family Apartments & Rooms

 Ταβέρνα Μητρόπολη

 Πιτσαρία Εν Λεωνιδίω

 Restaurant Bar εστιατόριο μεσογειακής κουζίνας Πρυτανείον

 Αρτοποιείο Άννας Λάτση

 Αρτοποιείο Ανδρέα Βλάμη

 Αρτοποιείο Χαλίδα Ιωάννη

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων, στηρίζει και θα στηρίζει

τέτοιες σημαντικές προσπάθειες, βάζοντας πάνω απ΄όλα τον πολίτη και την καλύτερη

ποιότητα ζωής σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο που ζούμε.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Eνημερωτική εκδήλωση – Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου

Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα : "Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου" ..
more ... »

7η Συνεδρίαση Δ.Σ. 13-Μαρ-2017

3 Εκτός Ημηρεσίας & 10 Θέματα
more ... »

5η Συνεδρίαση Ο.Ε. 13-Μαρ-2017

10 Θέματα
more ... »

6η Συνεδρίαση Δ.Σ. 08-Μαρ-2017

1 Θέμα
more ... »

4η Συνεδρίαση Ο.Ε. 03-Μαρ-2017

4 Θέματα & 1 Εκτός Ημερησίας
more ... »

5η Συνεδρίαση Δ.Σ. 05-Μαρ-2017

2 Θέματα
more ... »

4η Συνεδρίαση Δ.Σ. 05-Μαρ-2017

2 Θέματα
more ... »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προσφορών για την προμήθεια γάλακτος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προσφορών για την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούμενους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Παιδικού Σταθμού.
more ... »

Προμήθεια ασθενοφόρου μέσω του Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη

Προμήθεια ασθενοφόρου μέσω Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη
more ... »

Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του οργανισμού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»  υλοποιεί προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής για παιδιά από το 2002 και απευθύνεται πανελλαδικά σε όλα τα παιδιά με έμφαση σε αυτά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή λόγω οικονομικών/ άλλων δυσκολιών δεν έχουν κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα. ‘Εως και σήμερα έχουν εξεταστεί περισσότερα από 85.000 παιδιά.

Το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας, βάσει μνημονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Οργανισμός μας με τα ως άνω Υπουργεία και σε συνεργασία πάντα με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και συλλόγους, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά.

Για την εφαρμογή της δράσης, ο Οργανισμός θα διαθέσει:

Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», το οποίο διαθέτει τέσσερα αυτόνομα ιατρεία και στελεχώνεται από εθελοντές γιατρούς και από εθελοντές οδοντιάτρους, καθώς και από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του Οργανισμού μας. Συγκεκριμένα, τον «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ», θα συνοδεύει κλιμάκιο εθελοντών γιατρών (παιδίατροι) από το Γενικό Νοσοκομείο «ΤΖΑΝΕΙΟ» & Ωτορινολαρυγγολόγος από το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». Παράλληλα, εθελοντικά θα συμμετέχουν ο οδοντίατρος από το Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η παραπάνω δράση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 έως και την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 στο Λεωνίδιο.

Σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παραπάνω δράση.

Πληροφορίες :

Μανωλάκου Σταυρούλα ΠΕ Διοικητικού

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Τηλ. 27573-60209

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λέξεις Κλειδιά:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ"
more ... »

3η Συνεδρίαση Δ.Σ 21-Φεβ-2017

11 Θέματα
more ... »

3η Συνεδρίαση Ο.Ε. 17-Φεβ-2017

13 Θέματα & 27 Εκτός Ημερησίας
more ... »

2η Συνεδρίαση Δ.Σ. 17-Φεβ-2017

1 Θέμα
more ... »

2η Συνεδρίαση Ο.Ε. 13-Φεβ-2017

1 Θέμα & 5 Εκτός Ημηρεσίας
more ... »

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2017
more ... »

Ομιλία «Αντιμετωπίζοντας την βία στο σχολικό περιβάλλον»

Ομιλία "Αντιμετωπίζοντας την βία στο σχολικό περιβάλλον"
more ... »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
more ... »

1η Συνεδρίαση Δ.Σ. 30-Ιαν-2017

12 Θέματα
more ... »

1η Συνεδρίαση Ο.Ε. 27-Ιαν-2017

4 Θέματα
more ... »
Agenda
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Πολιτική Προστασία
Ενημέρωση για Αλκoόλ