Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αγαπητή Δημότισσα, Αγαπητέ Δημότη,

Η εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη, με τη συνένωση των Δήμων, απαιτεί την εφαρμογή σχεδιασμένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός τόπου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος Δήμος Νότιας Κυνουρίας, στον οποίον συνενώθηκαν οι Δήμοι Τυρού, Λεωνιδίου και η Κοινότητα Κοσμά, προγραμμάτισε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματός του με όραμα τετραετίας, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις κατευθυντήριες γραμμές του θεσμικού πλαισίου (άρθρα 203-207, Ν.3463/2006, άρθρο 267, Ν. 3852/2010).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 – 2014 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας επιδιώκει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου και προώθησης των συνεργασιών, δηλαδή ένα πρόγραμμα με τέσσερις βασικούς στόχους:

 • Τη βελτίωση και ολοκλήρωση των υποδομών και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας
 • Την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου
 • Την οργάνωση των Υπηρεσιών του νέου Δήμου Νότιας Κυνουρίας
 • Την ανάπτυξη των συνεργασιών με άλλους Φορείς και Δήμους

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπονείται σε δυο φάσεις που περιλαμβάνουν η μεν πρώτη το στρατηγικό σχεδιασμό και η δε δεύτερη τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για το Δήμο, καθορίζοντας τους στρατηγικούς στόχους, τις προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και την οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και τις διαδημοτικές συνεργασίες. Παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Με απλά λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το κατ’ εξοχήν «εργαλείο» που απαντά στις ερωτήσεις:

 • Πού βρίσκεται σήμερα ο νέος Δήμος Νότιας Κυνουρίας σε σχέση με τις συνενώσεις που έγιναν και σε σύγκριση με τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή standards;
 • Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, ποιά τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του, ποιές οι ευκαιρίες και ποιοί οι περιορισμοί στην αναπτυξιακή του διαδικασία;
 • Πού θέλουμε να πάμε; Ποιές είναι οι αξίες μας, ποιό είναι το όραμά μας.
 • Με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί; Ποιές είναι οι προτεραιότητές μας; σε ποιούς τομείς θα δώσουμε βαρύτητα; ποια θα είναι τα μέσα μας, οργανωτικά, επιχειρησιακά, λειτουργικά, οικονομικά;
 • Τι αποτελέσματα θα έχουμε; Ποιούς δείκτες θα εφαρμόσουμε για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα, για να παρακολουθήσουμε και αποτιμήσουμε την υλοποίηση των στόχων μας;

Στην πρώτη φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, μία πρώτη περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί για την ενημέρωση των συλλογικών φορέων και των δημοτών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου , θα αποτυπωθούν συστηματικά και ολοκληρωμένα για το Δήμο Νότιας Κυνουρίας:

 • η παρούσα επιχειρησιακή κατάσταση
 • η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
 • οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι
 • οι Αναπτυξιακές  προτεραιότητες και η γενική στρατηγική του Δήμου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Στο  κεφάλαιο θα  παρουσιασθούν συνοπτικά τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των πρωτογενών στοιχείων για τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Τα στοιχεία θα αναφέρονται σε μια  σειρά αναπτυξιακών τομέων όπως η εσωτερική οργάνωση του Δήμου, χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, η δημογραφία, η εκπαίδευση, το φυσικό περιβάλλον, η οικονομία και οι επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες, η πολεοδομία και χωροταξία του Δήμου, οι υφιστάμενες τεχνικές υποδομές, οι υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, ο τομέας ενέργειας καθώς και οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Δήμων.

1.2: Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

1.2.1.Ανάλυση πλεονεκτημάτων & αδυναμιών, ευκαιριών & απειλών Δήμου Νότιας Κυνουρίας
1.2.1.1.        Παρουσίαση πλεονεκτημάτων περιοχής Δήμου Νότιας Κυνουρίας
1.2.1.2.        Παρουσίαση αδυναμιών Δήμου Νότιας Κυνουρίας
1.2.1.3.        Παρουσίαση ευκαιριών Δήμου Νότιας Κυνουρίας
1.2.1.4.        Παρουσίαση απειλών Δήμου Νότιας Κυνουρία
1.2.2.     Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών

2.Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες
2.1. Στρατηγική του ΟΤΑ
2.1.1. Αναπτυξιακό όραμα – Αποστολή – Αξίες
Η ανάλυση και ιεράρχηση των αναγκών και αναπτυξιακών προοπτικών του Δήμου Nότιας Κυνουρίας, θα καταδείξουν την επιλογή προσανατολισμού και την προοπτική ανάπτυξης του Δήμου τη διακυβέρνηση όλων των τοπικών υποθέσεων σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας του Δήμου. Επιπλέον είναι η άσκηση, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων, οι οποίες του έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία[1]».

Το αναπτυξιακό όραμα για το Δήμο μας είναι ευθύνη και υποχρέωση να διατυπωθεί από τον Δήμαρχο.

2.1.2. Προσδιορισμός/ διατύπωση στρατηγικής / καθορισμός γενικών στρατηγικών στόχων.

Ο Στρατηγικός Στόχος εξειδικεύεται στους Γενικούς Στόχους . που αναφέρονται σε:

√       Έργα και δράσεις ανάπτυξης της περιοχής.

√       Οργάνωση των Υπηρεσιών του νέου Δήμου

Οι Γενικοί Στόχοι εξειδικεύονται στους άξονες προτεραιότητας και στα προτεινόμενα μέτρα του Επιχειρησιακού προγράμματος. Στα πλαίσια αυτά υλοποιούνται οι επιμέρους ενέργειες που ικανοποιούν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη του ουσιαστικού στόχου της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της αειφορικής ανάπτυξης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

2.2. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

2.2.1 Γενικότερες εξελίξεις προγραμματικού πλαισίου ανάπτυξης. Προτεραιότητες και περιορισμοί που τίθενται από τα άλλα επίπεδα προγραμματισμού (κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό).

Βασικές Προτεραιότητες Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 – 2013, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης και του εθνικού προγραμματισμού με το πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. (Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).

2.2.2. Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης

Με βάση τις ανάγκες, τη στρατηγική επιλογή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οι στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης, αποτυπώνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου σε Άξονες Προτεραιότητας.

Mε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ρόλο του εξωτερικού συμβούλου έχει αναλάβει η «Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», η οποία θα αναλάβει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των εργασιών της Δ.Ο.Ε., μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την κατάρτιση του Ε.Π.

Τη ΔΟΕ αποτελούν:

1.  Δημήτριος Αθανασόπουλος, Αντιδήμαρχος, μέλος του Δ.Σ. Νότιας Κυνουρίας
2.  Βασίλειος Σαλάκος, μέλος του Δ.Σ. Νότιας Κυνουρίας
3.  Γεωργία Μαντζανά, Χημικός μηχανικός στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
4.  Μαρία Λαλουδάκη, Οικονομολόγος στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών – Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
5.  Μανώλης Ρεντούλης,, Διοικητικός / Οικονομικός υπάλληλος στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας

Προκειμένου οι φορείς και οι πολίτες να συμμετάσχουν στις ανοιχτές διαδικασίες Διαβούλευσης συγκροτήθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Γραφείο Υποστήριξης για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με Υπεύθυνη την κα Μπούζιου Μαρία.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα βρείτε:

1. Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Ιστοσελίδα:www.notiakynouria.gov.gr
Τηλ.: 2757360210, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ρεντούλης Εμμανουήλ

2. Αναπτυξιακή Πάρνωνα
Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr
Τηλ.: 27570-22807, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μπούζιου Μαρία

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Ιωάννης Μαρνέρης

Δείτε επίσης

Ερωτηματολόγιο

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ