Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

6η Συνεδρίαση Δ.Σ. 15-Μαρ-2016

Θέμα 1ο (Εκτός Ημερησίας): Επί αιτήσεως Αθλητικού Σωματίου «Ολυμπιακός Λεωνιδίου» σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού Γυμναστηρίου Τυρού στο «Α.Σ. Ολυμπιακό Λεωνιδίου».

Θέμα 1ο: Περί του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 2ο: Περί του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016 με κάλυψη της δαπάνης από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 3ο: Περί της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως τρεις (3) μήνες για ναυαγοσωστική κάλυψη και πυρασφάλεια. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 4ο: Περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2016 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου τους έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 5ο: Περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

Θέμα 6ο: Επί εγγράφου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αρκαδίας με θέμα «Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016». (Εισηγητής: Ρεντούλης Κωνσταντίνος)

Θέμα 7ο: Περί του ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 35 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα και του ΠΔ 23/2000. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 8ο: Περί της επικαιροποίησης τιμής ζώνης ακινήτων σε περιοχές που ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 9ο: Περί της μετεγκατάστασης υπηρεσιών και λειτουργιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στα γραφεία της Φάμπρικας Πολιτισμού και στα γραφεία του Δημαρχείου Λεωνιδίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 10ο: Περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου σε ισόγειο μισθωμένου ακινήτου από το Σύλλογο «Λεωνίδιον» για τη στέγαση των υπηρεσιών και των λειτουργιών του Γ.Ε.Φ. Λεωνιδίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την εγγραφή εσόδου υπό τον ΚΑ 1699.003 προερχόμενου από επιχορήγηση του Συλλόγου «Λεωνίδιον» ύψους 30.000,00€ και την εγγραφή μέσω αποθεματικού ανάλογης πίστωσης στο σκέλος των εξόδων υπό τον ΚΑ 30-7411.001 για την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης του κτιρίου «Τσούχλου». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 12ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί πίστωση και να δημιουργηθεί κωδικός για αγορά αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πουλίθρων με σκοπό την κατασκευή χώρου αθλοπαιδιών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 13ο: Περί της απευθείας αγοράς του μοναδικού κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών, συνιδιοκτησίας κληρονόμων Θεοδώρου Τρίκουλη και Νικολάου Σαρρή, στη Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα: Διακοπή Συνεδρίασης

Θέμα 14ο: Περί της απευθείας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην ΟΤΕ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 15ο: Περί του ορισμού ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ. για την διαχειριστική περίοδο που θα κλείσει στις 31-12-2016. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας)

Θέμα 16ο: Περί της αντικατάστασης του αναπληρωματικού μέλους του εκπροσώπου του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δ.Σ. της ΔΗΚΕΝΚ (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας)

Θέμα 17ο: Περί της έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης : «Παροχή Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αρκαδίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ, (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 18ο: Περί της υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Γεωχωρικής Τεχνολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 19ο: Περί της χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, του καθορισμού των θέσεων άσκησής τους και των δραστηριοτήτων που θα αφορούν. (Εισηγητής: Κολινιώτης Δημήτριος)

Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως – δήλωσης πολιτών σχετικά με τον επικείμενο σχεδιασμό χωροθέτησης των θέσεων ελλιμενισμού των επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 21ο: Περί της έγκρισης διενέργειας των εκδηλώσεων εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 22ο: Περί της εγκρίσεως δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, ποσού 1.500,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του π/υ εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, «Μνημόσυνο δωρητών – ευεργετών – αιρετών αρχόντων» ΚΑΕ 00-6434.003 οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 23ο: Περί του καθορισμού εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Τυρού, Δ.Ε. Τυρού» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 24ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Σαρρή Γεωργίου του Ιωάννη για χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκής αγοράς για διάθεση προϊόντων φυτικής παραγωγής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ξερακιά Ηλία του Ιωάννη στη θέση «κάτω γειτονιά» στη Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 27ο: Επί αιτήσεως προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ευσταθίου Ιωάννη του Γεωργίου στη θέση Παραλία Τυρού στη Τ.Κ. Τυρού. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 28ο: Περί της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Σνακ μπαρ – ζαχαροπλαστείο με εργαστήριο» του κ. Κεκέ Ιωάννη του Κωνσταντίνου στη Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως Ξερακιά Χρήστου του Ιωάννη που αφορά διαγραφή τέλους παρεπιδημούντων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 30ο: Επί αιτήσεως Τροχάνη Κωνσταντίνου του Πέτρου που αφορά απαλλαγή από δημοτικά τέλη. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 31ο: Επί αιτήσεως Ζαρόκωστα Ματίνας για διαγραφή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 32ο: Περί της διαγραφής τελών ύδρευσης. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ