Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Διαγωνισμός – Οργάνωση διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Σχεδιασμός και Υποδομές Σήμανσης


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Οργάνωση διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Σχεδιασμός και Υποδομές Σήμανσης»

Διάρκεια του Έργου: 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός: 86.100,00ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αναλυόμενο σε 70.000,00 € κόστος υπηρεσίας συν ΦΠΑ 23% 16.100
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Οργάνωση διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Σχεδιασμός και Υποδομές Σήμανσης»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 86.100,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε),η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε,και έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία κατά την τελευταία τριετία σε έργα σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος. Απαιτείται:
α) τα ως άνω έργα να έχουν συνολική αμοιβή σύμβασης τουλάχιστον 70.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Β) οι ενδιαφερόμενοι να έχουν αναλάβει τα έργα αυτά ως Ανάδοχοι ή να έχουν συμμετέχει στο Ανάδοχο σχήμα με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%.

Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και δομή, δηλαδή:
• Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω τρεις (3) ειδικοί επιστήμονες:
Α) Έναν επιστήμονα με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στο συντονισμό έργων ερμηνείας περιβάλλοντος.
Β) Έναν επιστήμονα με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Γ) Έναν επιστήμονα με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην υλοποίηση έργων μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος.
Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.

Η παραπάνω Ομάδα και ο συντονιστής του έργου μπορούν να συνεπικουρούνται από συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και σύμφωνα με την πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί.

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό σχήμα ή άλλη Νομική Μορφή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές.

Επιπρόσθετα, η απαίτηση για ομάδα έργου τουλάχιστον τριών (3) ατόμων, με επικεφαλής έναν συντονιστή με 10ετή εμπειρία και ενασχόληση με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών της παρούσας προκήρυξης, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από την ένωση ή κοινοπραξία, όπως παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται.

Χρόνος εκτέλεσης του έργου Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για δύο (02) ημερολογιακούς μήνες

Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 1.400,00€. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλον κοινή προσφορά ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη , τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και τη σχετική μελέτη. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ( www . notiakynouria . gov . gr ) και στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής του πύλης www.promitheus.gov.gr. από όπου και παραλαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση στο Τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον ημερήσιο οικονομικό τύπο καθώς και στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σύμφωνα και με το Ν. 3548/2007), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς-ενδιαφερόμενους μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλ. τις 23 Οκτωβρίου 2015 και αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι τις 27 Οκτωβρίου 2015.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς . Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ερωτήσεων σε μορφή αρχείου .pdf, με ψηφιακή υπογραφή διαφορετικά δεν εξετάζονται.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Λεωνίδιο, 07 / 10 /2015
Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Χαράλαμπος N. Λυσίκατος

Σχετικά Αρχεία:
Περίληψη ΑΔΑ 6ΩΡΩΩΚΝ-ΟΛΜ
Διακύρηξη ΑΔΑ 74ΜΥΩΚΝ-8Φ8
Τεχνική και Θεματική Προμελέτη

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ