Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για πάρκινγκ στα Πούλιθρα

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (οικοπέδου ή αγροτεμαχίου) για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Πουλίθρων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, έγγραφη προσφορά – πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Προθεσμία Υποβολής προσφορών – προτάσεων: Από 4-6-2015 έως και 24-6-2015 και  ώρα 15:00.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 270/81.

 

Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας ως εξής :

 

1)    Περιγραφή  – χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (μισθίου)

 

 • Το ακίνητο (οικόπεδο ή αγροτεμάχιο) πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής που οριοθετείται μεταξύ της συμβολής της επαρχιακής οδού  Λεωνιδίου – Πουλίθρων (ε.ο.Λ.Π.) με την περιφερειακή οδό του οικισμού στη θέση «αλώνι» και της συμβολής της παραλιακής οδού (προέκταση ε.ο.Λ.Π.) με τη δημοτική οδό στο ύψος του καταστήματος Παναγιώτας Χρόνη, καθώς επίσης πρέπει να βρίσκεται  πλησίον του ε.ο.Λ.Π. ή πλησίον της κεντρικής παραλιακής οδού της Τ.Κ. Πουλίθρων και σε απόσταση έως (150) μέτρων από τη συγκεκριμένη οδική αρτηρία, (σε ευθεία γραμμή από την πρόσοψη του ακινήτου).
 • Απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι  εύκολα προσβάσιμο από επιβατικά οχήματα και η μορφολογία του να το καθιστά κατάλληλο για υπαίθριο χώρο στάθμευσης οχημάτων.
 • Να είναι ελεύθερο κτισμάτων, εγκαταστάσεων και πυκνών δενδροστοιχιών.
 • Το ακίνητο, κατά προτίμηση,   πρέπει να έχει έκταση από (2,5) έως (3) στρέμματα (τα ακίνητα με τη συγκεκριμένη έκταση θα χαρακτηρίζονται, για λόγους συντομίας,  «μεγάλα»).
 • Αν δεν βρεθεί ακίνητο με την παραπάνω έκταση, θα γίνουν δεκτά περισσότερα του ενός ακίνητα μικρότερου εμβαδού, (που για λόγους συντομίας θα χαρακτηρίζονται «μικρά»).  Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τα «μικρά» ακίνητα κριθούν κατάλληλα, η επιλογή των ακινήτων που θα μισθωθούν, θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, προκειμένου να επιλεγούν αυτά με τα μικρότερα μισθώματα  και μέχρι να επιτευχθεί ή να προσεγγιστεί η απαίτηση (στόχος) των 2,5 στρεμμάτων, διατηρώντας το δικαίωμα μικρής υπέρβασης του συγκεκριμένου στόχου, για αντικειμενικούς λόγους. 

Αν προταθούν ακίνητα διαφορετικών διαστάσεων (δηλαδή «μικρά», που αθροιστικά πληρούν τον όρο της έκτασης και «μεγάλα» σύμφωνα με τη διακήρυξη), θα επιλεχθούν αυτά που έχουν ενιαίο εμβαδόν από (2,5) έως (3,0) στρέμματα, εφόσον το μίσθωμά τους δεν υπερβαίνει το μίσθωμα των προσφερόμενων «μικρών» σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

2)    Δικαίωμα συμμετοχής

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κύριοι, κάτοχοι,  επικαρπωτές, καθώς και κάτοχοι ακινήτων βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης.

 

3)    Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Οι δημοπρασία θα διεξαχθεί  σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:

Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφερομένων ακινήτων.

Β΄ Στάδιο. Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού – ανακήρυξη μειοδότη. 

 

4)      Α’ Φάση – Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει έγγραφη προσφορά (πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ν. Κυνουρίας εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και την 24η Ιουνίου 2015.

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση και η έκταση του ακινήτου.

β) Τίτλους ιδιοκτησίας & τοπογραφικό διάγραμμα ή αποτύπωση από την εφαρμογή του Κτηματολογίου, ή ορθοφωτοχάρτη.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

δ) Δημοτική Ενημερότητα.

 

Στη συνέχεια οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση, η οποία κοινοποιείται σε κάθε έναν συμμετέχοντα.

Συμμετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (2) δύο ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή  κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας.

 

5)    Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων  εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

 • Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  γίνεται, εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 300, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Ταχυδρομική αποστολή προσφορών. Γίνεται με συστημένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, με ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε με φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε  μετά την οριζόμενη προθεσμία, για να κριθεί εμπρόθεσμη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από σχετική βεβαίωση ότι έχει  αποσταλεί  εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
 • Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφοράς.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης. 

 

6)    Β΄ Φάση –  Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος ορίζει, με σχετική πράξη του, την  ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της μειοδοτικής δημοπρασίας, καλώντας, με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ΄ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερο συνολικό ετήσιο μίσθωμα) ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενου χώρου.  Συνεπώς μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός ή αυτοί που θα υποβάλλει/υποβάλλουν τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων της παρ. 1 της παρούσης.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του μειοδότη.  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 328/2014 (ΑΔΑ: ΩΡΓ4ΩΚΝ-22ΥΥ)  απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τον Δήμαρχο κ. Λυσίκατο Χαράλαμπο και τις Δημοτικές Συμβούλους: κ. Παπαβασιλείου Μαρία και κ. Τράκα Αγγελική με αναπληρωτές τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Ευσταθίου Θεόδωρο και κ. Σωτηρόπουλο Μιχάλη, αντίστοιχα.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Λίζας Ιωάννης.

 

7)    Γενικοί Όροι

 

 • Χρονική Διάρκεια μίσθωσης – έναρξη μισθωτικής περιόδου. 

Η μίσθωση θα διαρκέσει ένα έτος (1) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συμφωνία του εκμισθωτή.

 • Πληρωμή μισθώματος – Εγγύηση

Το συνολικό ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί σε τρείς ισόποσες και άτοκες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πληρωθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού και οι  δύο άλλες θα πληρωθούν ανά εξάμηνο, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή.

 • Δικαιώματα Ιδιοκτήτη – εκμισθωτή

Ο Εκμισθωτής έχει δικαίωμα λύσης της σύμβασης όταν καταστεί αναγκαία η ιδιοχρησία του ακινήτου, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή από τη λύση της σύμβασης.

Την περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχει αυξημένη τουριστική και κυκλοφοριακή κίνηση, ο εκμισθωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο, χωρίς να αλλοιώνει τη μορφολογία του ή να μεταβάλει την προσβασιμότητα του ή να περιορίζει τα δικαιώματα του μισθωτή.

 • · Δικαιώματα Μισθωτή

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει απαραίτητη, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία του μισθίου ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Ο Δήμος μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν τη λήξη, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε ενημερώνοντας τον εκμισθωτή έναν (1) μήνα πριν την αποχώρηση

 • Λοιπές υποχρεώσεις συμμετεχόντων και συμβαλλομένων

Κάθε προσφορά στη β φάση του διαγωνισμού είναι υποχρεωτική για το μειοδότη.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν  της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών, να προσέλθει για τη σύνταξη  τη σύμβασης μίσθωσης.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό, από κάθε καταπάτηση.

Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στη κατάσταση την οποία το παρέλαβε, χωρίς υποχρέωση άρσης και αποκατάστασης  των επεμβάσεων διαμόρφωσης.

Το Μίσθωμα υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

 • Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες (10)  πριν από τη διενέργεια της β΄ φάσης της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Λεωνίδιο, καθώς και στην Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 • Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή επίσης όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 • Ενστάσεις κατά της διαδικασίας

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ενδιαφερόμενου σ΄ αυτόν, μόνο από έτερους ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή που αποκλείστηκαν από αυτόν.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της επιτροπής μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του.

 • Πληροφόρηση Ενδιαφερόμενων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας , ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60212, FAX: 2757023224.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

 

Ο   Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Λυσίκατος Χαράλαμπος


Σχετικά Αρχεία: Διακήρυξή – (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – ΑΔΑ: 7Λ7ΨΩΚΝ-ΚΨ8


Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ