Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Εκμίσθωση ακινήτου στην ΤΚ Κοσμά


Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Διακηρύσσει 

Τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος της κεντρικής πλατείας Αγίων Αναργύρων της Τ.Κ. Κοσμά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

Περιγραφή δημοπρατούμενου χώρου.

Πρόκειται για το τμήμα της πλατείας Αγίων Αναργύρων της Τ.Κ. Κοσμά, (χώρος κοινόχρηστος),   με αρίθμηση (11), εμβαδού 41,72 τ.μ., όπως ο αποτυπώνεται με τα στοιχεία [ Δ2, Ε2, Ψ1, Ω1, Α2, Β2, Γ2 ] στο από 4 Μαΐου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού κ. Γρηγόρη Ντάσκα και περιγράφεται – αναφέρεται, ως δεκτικός μισθώσεως, στον κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. 221/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΚΝ-ΠΟΘ).

 

Διαδικασία και τρόπος δημοπράτησης.

Η δημοπρασία θα είναι ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική, με την επιφύλαξη της διαδικασίας τήρησης ειδικής σειράς προτεραιότητας για  όσους δεν έχουν  απέναντι από τα κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο δεκτικό μισθώσεως.

 

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας.

          Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Δημαρχείο) στις  21 του μηνός Ιουλίου 2015 από ώρας 10 – 11 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 328/2014 (ΑΔΑ: ΩΡΓ4ΩΚΝ-22ΥΥ)  απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τον Δήμαρχο κ. Λυσίκατο Χαράλαμπο και τις Δημοτικές Συμβούλους: κ. Παπαβασιλείου Μαρία και κ. Τράκα Αγγελική με αναπληρωτές τους επίσης Δημοτικούς Συμβούλους κ. Ευσταθίου Θεόδωρο και κ. Σωτηρόπουλο Μιχάλη, αντίστοιχα.  Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Δ. Λίζας με αναπληρωτή του τον δημοτικό υπάλληλο κ. Ηλία Πουλέτσο.

 

Διάρκεια μίσθωσης.

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου και λήγει οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2015.

 

Δικαίωμα συμμετοχής.

Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, (ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ή  ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΕΜΦΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως ενοικιαστής.

Με τη δημοπρασία δίνεται προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν απέναντι από τα κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας ως προς τη συγκεκριμένη προτεραιότητα, θα συνταχθεί πίνακας κατάταξης των προσφορών βάσει του συγκεκριμένου κριτηρίου, (ήτοι την μη ύπαρξη έναντι κοινοχρήστου χώρου),  στον οποίο θα προτάσσονται όσοι το πληρούν και θα έπονται όσοι δεν το πληρούν και, θα ανακηρυχθεί πλειοδότης – μισθωτής ο συμμετέχων που προσέφερε το μεγαλύτερο μίσθωμα, μεταξύ αυτών που ΔΕΝ έχουν απέναντι από το κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο δεκτικό μίσθωσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος που να πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο, τότε θα επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος με τη μεγαλύτερη οικονομική πρόσφορά (μίσθωμα).

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, για να συμμετάσχει στη δημοπρασία, πρέπει  να καταθέσει στην  επιτροπή διαγωνισμού τα εξής δικαιολογητικά:

(α)  Εγγυητική για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,  αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσο με το 1/10 της συνολικής τιμής εκκίνησης  του ενοικιαζόμενου τμήματος.

Η απαίτηση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό κάμπτεται μόνο στην περίπτωση επιβολής – με διάταξη Νόμου ή με Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου – τραπεζικής αργίας, που θα καταλαμβάνει, κατά τον χρόνο προκήρυξης της δημοπρασίας και μέχρι την διενέργειά της, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και το Τ.Π.&Δ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση  γίνεται δεκτή η συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου χωρίς το συγκεκριμένο δικαιολογητικό και ολοκληρώνεται η διαδικασία κανονικά.

(β)  Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Κυνουρίας (δημοτική ενημερότητα).

(γ) Ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με έδρα την Τ.Κ. Κοσμά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

δ) Υπεύθυνα δήλωση με την οποία θα δηλώνει (κατά περίπτωση) ότι απέναντι από τα κατάστημά τους υπάρχει ή δεν υπάρχει, κοινόχρηστος χώρος δεκτικός μισθώσεως.

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Επιτροπή του διαγωνισμού αυτούσια.

Έλλειψη οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απορριπτέα, με την επιφύλαξη που αφορά στην αντικειμενική  αδυναμία έκδοσης εγγυητικών.

 

Τιμή εκκίνησης.

Καθορίζει την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, με βάση την οποία θα προσδιοριστεί το μίσθωμα, στο ποσό των στα (250,0) ευρώ για το σύνολο του χώρου και για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο. {Η τιμή καθορίστηκε με βάση την τιμή των 6,0 ανά τ.μ. που ισχύει για την απευθείας παραχώρηση της χρήσης κοινοχρήστων χώρων της ίδιας Τοπικής Κοινότητας, εφαρμοζόμενης σχετικής στρογγυλοποίησης}.

Κάθε προσφορά πρέπει να είναι, κατά 10,00 € τουλάχιστον, ανώτερη της προηγούμενης. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η  δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Εγγυητική καλής χρήσης του χώρου.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό θα αντικατασταθεί πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με άλλη, καλής χρήσης του μισθίου και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, ποσού ίσου με το 1/10 επί του  συνολικού μισθώματος, όπως αυτό έχει προκύψει από την δημοπρασία και θα επιστραφεί στον μισθωτή στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, αφού έχει κάνει χρήση του χώρου για τον σκοπό τον οποίο αυτός προορίζεται και έχει εκπληρώσει όλες τις λοιπές υποχρεώσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς άλλη δικαστική παρέμβαση ή άλλη διαδικασία.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης εγγυητικής επιστολής λόγω ισχύος, κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης,  υποχρεωτικής τραπεζικής αργίας, που θα καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.κΔ.), ο μισθωτής υποχρεούται να   καταβάλλει στο ταμείο του Δήμου το αντίστοιχο ποσό, το οποίο θα του επιστραφεί με Χρηματικό Ένταλμα πληρωμής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε διαφορετική περίπτωση και μόνο για διαχειριστικούς λόγους του Δήμου Ν. Κυνουρίας, η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει για την υπογραφή της σύμβασης χωρίς την καταβολή εγγύησης καλής χρήσης του μισθίου.

 

Τρόπος καταβολής μισθώματος.

Το μίσθωμα θα προκαταβληθεί εφ’ άπαξ, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

Άρνηση προκαταβολής του μισθώματος, όπως έχει καθοριστεί με την παρούσα απόφαση, όπως και άρνηση υπογραφής του συμφωνητικού,   επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου και την ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Στην περίπτωση αυτή η Ο.Ε. αποφασίζει για την αναμίσθωση του χώρου, με νέα δημοπρασία που θα προκηρυχθεί σε βάρος του αρχικού πλειοδότη και του εγγυητή του.

Επιτρεπόμενη χρήση του χώρου (μισθίου). 

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ή  ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΕΜΦΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), που διαθέτει ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και έχει έδρα την Τ.Κ. Κοσμά, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης.

Η μίσθωσης του χώρου δεν αποτελεί άδεια άσκησης  επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε αντικαθιστά, ούτε τροποποιεί ή επεκτείνει οποιαδήποτε εκδοθείσα ή ισχύουσα ή προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 

Υποχρεώσεις μισθωτή.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα στον χώρο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 151 Σεπτεμβρίου  2015 και να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποβάλλεται από το μίσθιο, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης ή επιστροφής του μισθώματος και παρακρατείται η εγγυητική καλής χρήσης, χωρίς καμία άλλη δικαστική ή εξώδικη διαδικασία.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνονται αναντίρρητα στις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Ελληνικής Πολιτείας.

Ο μισθωτής του χώρου, έχει υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του και για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων συλλογής απορριμμάτων. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται η χρήση υλικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και στην αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα και φυσιογνωμία του οικισμού.

Απαγορεύεται η χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών και άλλων αντικειμένων, όπως πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, πλαστικά  δοχεία, φωτεινές επιγραφές, ψυγεία, κ.λ.π.

Απαγορεύεται η ανέγερση στο μίσθιο κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής. Επίσης απαγορεύεται  η στάθμευση οχημάτων εντός του χώρου,  καθώς και οποιαδήποτε παρέμβαση  που θα αλλοιώνει τη μορφής, τα όρια και τον χαρακτήρα του μισθίου.

Ο μισθωτής του χώρου είναι υποχρεωμένος να αναπτύσσει στον χώρο που μισθώνει τα τραπεζοκαθίσματα που δικαιούται σύμφωνα με τη δυναμικότητα του καταστήματός του.

Υπεκμίσθωση ή αναμίσθωση του χώρου απαγορεύεται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση μισθωτής και ο υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως του μισθωμένου χώρου και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου ανέκκλητα.

Η μίσθωση υπόκειται σε ανάκληση, οποτεδήποτε, για λόγους παράβασης των όρων της διακήρυξης.

 

Γενικοί όροι.

Η μίσθωση δεν διέπεται ούτε προστατεύεται από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.

Με τη μίσθωση δεν παρέχεται στον μισθωτή το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου και δεν αναιρείται ούτε κατελάχιστον ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.

Αν εκδοθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ακίνητο που προβάλλεται στον συγκεκριμένο χώρο, τότε διακόπτεται η διαδικασία δημοπράτησης, ανεξαρτήτως  του σταδίου στο οποίο βρίσκεται και ανακαλούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των συμμετεχόντων στη δημοπρασία ή του πλειοδότη.

Αν εκδοθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ακίνητο που προβάλλεται στον συγκεκριμένο χώρο, μετά την υπογραφή της σύμβασης, τότε λύεται μονομερώς η σύμβασης μίσθωσης, με ευθύνη του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας,  χωρίς απόφαση συλλογικού οργάνου, με την υποχρέωση του Δήμου να επιστρέψει στον μισθωτή το μίσθωμα που θα αναλογεί στο υπολειπόμενο διάστημα της σύμβασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, προκειμένου να αποδοθεί απευθείας η χρήση του χώρου στον δικαιούμενο, βάσει της ισχύουσας κανονιστικής.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, με αποδεικτικό, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και με ευθύνη του Προέδρου της Τ.Κ. Κοσμά, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της ομώνυμης Τ. Κοινότητας.

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί, εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά την αρχική, με την έκδοση επαναληπτικής διακήρυξης από τον Δήμαρχο, χωρίς άλλη απόφαση συλλογικού οργάνου.

Οι κρατήσεις που υπόκειται το μίσθωμα, βαρύνουν μονομερώς τον μισθωτή.

Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή ή το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οφείλει δε εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, αφού προηγουμένως  εξοφλήσει το συνολικό μίσθωμα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία εκπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής χωρίς Δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επανάληψη της δημοπρασίας.

Το συμφωνητικό, όπως και το πρακτικό της δημοπρασίας συνυπογράφεται από αξιόχρεο εγγυητή, που θα προταθεί από τον πλειοδότη και μισθωτή.
Ο συμμετέχων στην δημοπρασία εννοείται ότι έχει προηγουμένως λάβει γνώση του προς εκμίσθωση χώρου, την πραγματική κατάσταση αυτού, την έκτασή του και τους όρους της διακήρυξης, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του μισθώματος για κανέναν προβαλλόμενο χώρο.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81.

Οι όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας διέπουν και τη σύμβαση που θα συνυπογράψει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας με τον νόμιμο εκπρόσωπό του και τον μισθωτή, με τους όρους της παρούσας απόφασης.

Πληροφόρηση Ενδιαφερόμενων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας , ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60212, FAX: 27570 23224 (αρμόδιος ο κ. Ιωάννης Δ. Λίζας).

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

 

 Ο   Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

 Λυσίκατος Χαράλαμπος

Σχετικά Αρχεία: Διακήρυξη – ΑΔΑ: 7ΚΔΤΩΚΝ-4Υ8
Ορθή Επανάληψη: ΑΔΑ: 7ΚΔΤΩΚΝ-4Υ8

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ