Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

1η/2017 Συνεδρίαση Δ.Σ. (Κληροδότημα Αρακα)

Από το πρακτικό της 1ης του έτους 2017 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας ως Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΑΚΑ.

Στο Λεωνίδιο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 29 του μηνός  Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΑΚΑ, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. οικ.7365/28.6.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη και στο Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας και Διαχειριστή του Κληροδοτήματος νόμιμα με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών ήταν παρόντα δώδεκα (11) μέλη και ονομαστικά οι:

Παρόντες

Απόντες

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 1. Κολινιώτης Δημήτριος
 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ
 3. Διαμαντής Κωνσταντίνος
 4. Τρούμπας Δημήτριος
 5. Πήλιουρας Ηλίας.
 6. Ρεντούλης Κωνσταντίνος
 7. Αθανασόπουλος Δημήτριος
 8. Δανεσής Θεόδωρος
 9. Μάρκος Νικόλαος
 10. Ξερακιάς Παναγιώτης
 11. Ψαρολόγος Γεώργιος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

 

 1. Μάνος Ηλίας
 2. Τσουκάτος Αντώνιος
 3. Καρδάσης Δημήτριος
 4. Παπαβασιλείου Μαρία
 5. Ευσταθίου Θεόδωρος
 6. Ξερακιάς Χρήστος
 7. Ντουζένη Μαρία
 8. Τζοβάνης Δημήτριος
 9. Τράκα Αγγελική
 10. Χείλαρης Νικόλαος

 

 

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης εκποίησης έναντι τιμήματος εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00 €)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  1/2017

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε την αριθμ. πρωτ. 6479/20.6.2017 εισήγηση του Δημάρχου, η οποία κατατέθηκε στα πρακτικά και ανέφερε τα εξής:

«Η Ελένη χήρα Ιωάννου Αρακά το γένος Πέτρου Παναγιώτου και Χαρίκλειας, δυνάμει της αριθμ. 4052/27.7.2010 δημόσιας διαθήκης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρκέλλας Γεωργίου Αναγνωστοπούλου, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 18ης Μαϊου 2012, με το υπ’ αριθμόν 2156 πρακτικό συνεδριάσεως, εγκατέστησε, εκτός άλλων προσώπων, κληρονόμων αυτής και το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, στον οποίο κατέλειπε ένα διαμέρισμα 5ου ορόφου, 105,20 τ.μ. και μία αποθήκη 1ου ορόφου εμβαδού 7 τ.μ.,  σε πολυκατοικία επί των οδών Δεινοκράτους 10 και Αχαιού 3 στην περιοχή Κολωνάκι, Αθήνα (103/1000 εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου εμβαδού 212,74 τμ) με σκοπό: «Ειδικώς ορίζω ότι ο εκ των εκτελεστών της διαθήκης Βασίλειος Ευσταθείου θα επιβλέψει και θα συναινέσει να πωληθεί το διαμέρισμά μου, το οποίο αφήνω στο Δήμο Λεωνιδίου Κυνουρίας Αρκαδίας, προκειμένου με τα χρήματα αυτά να πραγματοποιηθεί ένα κοινωφελές έργο στο Λεωνίδιο, το οποίο θα επιβλέπει, θα ελέγχει και θα παρακολουθεί ο Βασίλειος Ευσταθίου και τίποτα δε θα γίνει χωρίς τη συναίνεσή του».

             Με την αριθμ. 15946/2013 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς συμβολαιογράφου Πρασιών Γρηγορίας Παναγιώτου Κωνσταντάκου-Κυρίου, νομίμως καταγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών στον τόμο 5042 με αυξ. αριθμό 173 (σύμφωνα και με το αριθμ. 8459/19.4.2013 Πιστοποιητικό Μεταγραφής), ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προχώρησε στην αποδοχής κληρονομιάς του ανωτέρω ακινήτου.

            Με την αριθμ. 91011/1423/19.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΘ6ΥΟΡ1Φ-Φ9Ζ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσίων, Τμήμα Εκκαθάρισης) περί αντικατάστασης εκτελεστή διαθήκης Ελένης Αρακά, αποφασίστηκε ο διορισμός του Κωνσταντίνου Βλαχογιάννη του Ηρακλή, δικηγόρος, ως εκτελεστής της διαθήκης με έργο την εκκαθάριση και διοίκηση της Κοινωφελούς Περιουσίας Ελένης Αρακά (εκποιηθησόμενο ακίνητο στην Αθήνα). Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκτελεστής διαθέτει την Περιουσία για την πραγματοποίηση ενός κοινωφελούς έργου στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

            Με το αριθμ. 65101/22.3.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσίων, Τμήμα Εκκαθάρισης) περί ανάρτησης αποτελεσμάτων δημόσιας διαδικασίας εκποίησης ακινήτου Κοινωφελούς Περιουσίας Ελένης Αρακά, ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ενημερώθηκε για την αριθμ. 19262/16.3.2017 πράξη αποσφράγισης προσφορών συμβολαιογράφου Θεώνης Καφίρη-Αθανασίου και τη συναφή διαδικασία.

            Με την αριθμ. 87405/29.5.2017 (ΑΔΑ: 66ΞΣΟΡ1Φ-848) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσίων, Τμήμα Εκκαθάρισης) περί έγκρισης εκποίησης ακινήτου Κοινωφελούς Περιουσίας Ελένης Αρακά, έναντι τιμήματος εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00 €), αποφασίστηκε η έγκριση εκποίησης του ανωτέρω ακινήτου έναντι τιμήματος εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00 €), με περιγραφή των συναφών διαδικασιών.

            Δυνάμει των ανωτέρω, ο κος Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος απέστειλε το αριθμ. πρωτ. 6479/7.6.2017 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρει: «Κύριοι, υπό την ιδιότητα του εκτελεστή της διαθήκης Ελένης Αρακά, χήρας Ιωάννη σας γνωρίζω τα εξής: Δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 87405/29.05.2017 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, εγκρίθηκε η εκποίηση του ακινήτου Κοινωφελούς Περιουσίας Ελένης Αρακά χήρας Ιωάννη έναντι τιμήματος 110.000 €. Δεδομένου ότι, ο Δήμος νομίμως εκπροσωπούμενος έχει προβεί στην υπ’ αριθμ. 15.946/02.04.2013 δήλωση αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Πρασιών Γρηγορίας Κωνσταντάκου-Κυρίου, η οποία έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 5042 και με α.α. 173, το μεταβιβαστικό συμβόλαιο πρέπει να υπογραφεί επίσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου εντός μηνός από την κοινοποίηση της αποφάσεως στον πλειοδότη. Το συμβόλαιο θα υπογραφεί ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεώνης Καφίρη. Θα σας ενημερώσω εγκαίρως για την ακριβή ημεροχρονολογία. Μεριμνώ ήδη για το άνοιγμα έντοκου τραπεζικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα. Παρακαλώ για τις ενέργειές σας. Παραμένω στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία».

            Επίσης με τα από 6.6.2017 και 12.6.2017 email του αναφέρει: «Σε συνέχεια των τηλεφωνικών μας επικοινωνιών σας αναφέρω τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την σύνταξη του συμβολαίου Αρακά, όπως μου τα γνωστοποίησε η συμβολαιογράφος:

«Κ. Βλαχογιάννη,Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση  του ακινήτου Αρακά, είναι τα εξής:

-Φορολογική ενημερότητα Δήμου

-Πιστοποιητικό ότι δεν οφείλεται φόρος κληρονομίας

- Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2012-13-14-15-16

-Ασφαλιστική ενημερότητα Δήμου, για μεταβίβαση ακινήτου

- Βεβαίωση από μηχανικό του Ν. 4178/13 ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.

-Από μηχανικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

- Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταβίβαση και εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υπογραφή του συμβολαίου (να αναγράφεται και το ποσόν)

- Νομιμοποίηση Δημάρχου (πρακτικό ορκωμοσίας κλπ)  και στοιχεία αυτού.

- Απόφαση της Περιφέρειας για την αποδοχή της πλειοδοσίας εκ μέρους της αγοράστριας

Διαδικαστικά, πρέπει με κάποιο τρόπο να υπογραφούν οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτου από το Δήμαρχο, προκειμένου η αγοράστρια να πληρώσει το φόρο (θα στείλει εξουσιοδότηση?)

Θεώνη Καφίρη-Αθανασίου»
Ενημερώνω επίσης ότι η οφειλή των κοινοχρήστων μετά από ενημέρωση που είχα από τον διαχειριστή του ακινήτου ανέρχεται στα εξής:
«Κύριε Βλαχογιάννη, σας ενημερώνω για την οφειλή κοινοχρήστων του διαμερίσματος Αρακά

στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας Δεινοκράτους 10.

Οφειλή έτους 2013: 657,60 ευρώ (Όλο το έτος)

Οφειλή έτους 2014: 686,11 ευρώ (Όλο το έτος)

Οφειλή έτους 2015: 788,78 ευρώ (Όλο το έτος)

Οφειλή έτους 2016: 759,01 ευρώ (Όλο το έτος)

Οφειλή έτους 2017: 354,35 ευρώ (Ιανουάριος ως και Απρίλιος)

Σύνολο οφειλών από Ιανουάριο 2013 ως Απρίλιο 2017: 3245,85 ευρώ.

Σας επισυνάπτω αντίγραφα των σχετικών αποδείξεων.

ο διαχειριστής Φώτης Δημητριάδης»

Η συγκεκριμένη οφειλή για λόγους νομικούς αλλά και ταχύτητας θα παρακρατηθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου και την καταβολή του τιμήματος, ώστε να μην βαρύνει την νέα ιδιοκτήτρια.
Δεδομένου ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεση μας και ότι ο Δήμος είναι «κύριος» παρακαλώ να μεριμνήσετε όπως συλλεγούν τα απαραίτητα έγγραφα (ενημερότητες, ΕΝΦΙΑ, σχετικές αποφάσεις ΔΣ κ.λ.π.).
Στην διάθεσή σας».

            Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Ελένης Αρακά όπως εξουσιοδοτήσει νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης εκποίησης του ακινήτου έναντι τιμήματος εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00 €)».

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και μετά από ευρεία συζήτηση,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί τον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπο Ν. Λυσίκατο για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης εκποίησης του ακινήτου του Κληροδοτήματος Ελένης Αρακά έναντι τιμήματος εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00 €).

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η συγκεκριμένη απόφαση, έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2017 και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

Τ.Υ                                                                    Τ.Υ

Ακριβές Αντίγραφο

29.6.2017

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

& Διαχειριστής του Κληροδοτήματος

 

 

 

Λυσίκατος Χαράλαμπος

Απόφαση 1/2017 – Διαύγεια

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ