Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.E ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – Δ.E ΚΟΣΜΑ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προϋπολογισμός : 48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Αναλυόμενο σε 38.709,67 € κόστος προμήθειας συν ΦΠΑ 24% 9.290,32 €

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νότιας Κυνουρίας

CPV: 44160000-9 Σωληναγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη

Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού : Δημαρχείο Νότιας Κυνουρίας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 11/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:30π.μ και λήξης 11:00 π.μ.

Διάρκεια του Έργου: Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογεγραμμένη σύμβαση που θα έχει αναρτηθεί στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ) ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-Δ.Ε ΚΟΣΜΑ»»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών στο Παράρτημα Β της διακήρυξης και στη Μελέτη Προμήθειας.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Δικαιούμενοι συμμετοχής :

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

• Κράτος- μέλος της Ένωσης

• Κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

• Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει της ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας καθώς και

• Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. (έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί:

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),Β) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.notiakynouria.gov.gr,Γ) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα

ΔΙΑΥΓΕΙΑ,Δ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,Ε) στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα», σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4469/2017

Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα ύδρευσης.

Λεωνίδιο, Αύγουστος 2017

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Λυσίκατος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Δήμο (Αρμόδια Μαντζανά Γεωργία τηλ: 2757022807 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή πέραν της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής.

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Επίσης είναι διαθέσιμα και από τον ιστότοπο του Δήμου, www.notiakynouria.gov.gr

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

• Προμήθεια Υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της εγκατάστασης ύδρευσης της Δ.Ε. Λεωνιδίου και Κοσμά

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ