Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Η Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) στην Ελλάδα

[Πηγή Πληροφοριών: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)]

ΠΡΟΟΙΜΙΟ.
Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι παγκοσμίως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες οικονομικά κοινωνίες. Ο όρος διαχείριση των ΑΣΑ εμπεριέχει τις τεχνικές διαδικασίες και μεθόδους, οι οποίες σχετίζονται με τη συλλογή, την μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, την ανάκτηση των χρήσιμων υλικών και την τελική διάθεσή τους σε κατάλληλα επιλεγμένους χώρους και την μετέπειτα φροντίδα των χώρων αυτών. Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αποδεκτές από τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς και από καιρό έχουν αποτελέσει αντικείμενο τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής φροντίδας τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε Διεθνές (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, Ε.Ε).
Η σύγχρονη αντίληψη για την βιώσιμη ανάπτυξη έχει επιβάλλει την υιοθέτηση ορισμένων γενικών αρχών, στις οποίες στηρίζονται οι επί μέρους περιβαλλοντικές πολιτικές, που με τη σειρά τους οφείλουν να ενσωματώνονται στις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές.
Στο πεδίο των αποβλήτων και ιδιαίτερα των στερεών αποβλήτων, βασική αρχή και κατεύθυνση είναι η αποφυγή και η μείωση της παραγωγής των απορριμμάτων, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων καθώς και αλλαγών στις κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι μόνον αντικείμενο μιας τεχνικής διαδικασίας αλλά ευρύτερα θέμα κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς.
Οι αλλαγές που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες στην Χώρα μας, οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη μεγάλων αστικών κέντρων, στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου, στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, στην αύξηση των επικίνδυνων βιομηχανικών και τοξικών στερεών αποβλήτων, στην εμφάνιση σύνθετων υλικών συσκευασίας δύσκολα αποδομήσιμων, στην αύξηση του τουρισμού, συνετέλεσαν στην αύξηση της παραγωγής των στερεών αποβλήτων και στην αλλαγή της ποιοτικής τους σύστασης, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την διαχείρισή τους, σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις και αρχές.
Στην Χώρα μας πρόσφατα (2006) ολοκληρώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου προγράμματος αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο, που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα και θα παρακολουθεί διαχρονικά τις τάσεις και τις εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται. Η σημασία των εξελίξεων αυτών γίνεται περισσότερο κατανοητή αν αναλογισθούμε την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, όπου τα απορρίμματα συνιστούν ακόμα απειλή για την υγεία και μια από τις κύριες πηγές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, τόσο στον αστικό όσο και στον εξωαστικό και αγροτικό χώρο.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Α.Σ.Α.
• Μείωση της ποσότητας και βλαπτικότητας των παραγόμενων απορριμμάτων.
• Διαλογή στην πηγή, χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα, με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.
• Εκσυγχρονισμός της αποκομιδής των απορριμμάτων, στη βάση της μηχανικής αποκομιδής και της βελτιστοποίησης των διαδρομών συλλογής.
• Μείωση του κυκλοφοριακού έργου και φόρτου, με ότι αυτό συνεπάγεται, με την χρήση των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, πάγιων και κινητών.
• Μηχανική επεξεργασία του κυρίου όγκου των σύμμεικτων απορριμμάτων, με προτεραιότητα την ανάκτηση υλικών, περιλαμβανομένου και του κόμποστ, έναντι της ανάκτησης ενέργειας αλλά την δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας καύσιμου υλικού (RDF).
• Ασφαλής τελική διάθεση με υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων αλλά και των πρωτογενών απορριμμάτων που δεν μπορούν να υποβληθούν σε μηχανική ανακύκλωση.
• Την επιστημονικά τεκμηριωμένη χωροθέτηση των πιο πάνω εγκαταστάσεων με σταθμισμένα κριτήρια, ομαδοποιημένα σε περιβαλλοντικά – γεωλογικά – χωροταξικά, με συνεκτίμηση και του κοινωνικού παράγοντα, στη βάση μιας ισόρροπης χωροκατανομής των πιο πάνω μονάδων.
• Την κατάργηση και αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών.
• Τον καθορισμό χρήσεων γης.
• Την δημιουργία ισχυρών και αξιόπιστων φορέων διαχείρισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ικανών να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στο σύνθετο αντικείμενο διαχείρισης των απορριμμάτων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Σ.Α
• Η Αερόβια Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία, που κατά το ΤΕΕ είναι η φθηνότερη, η διαχειριστικά καταλληλότερη και η περιβαλλοντικά προτιμότερη μέθοδος επεξεργασίας.
• Η Βιολογική Ξήρανση.
• Η Στοιχειομετρική Καύση.
• Η Πυρόλυση και η Αεριοποίηση.

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Στην Ελλάδα, η επικρατούσα τάση θέλει η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) να έχει Δημόσιο και Κοινωνικό Χαρακτήρα και φορείς διαχείρισης του ζητήματος αυτού τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), οι οποίοι είναι Σύνδεσμοι των Δήμων.

12/01/2011
ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ