Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ για ΄Ιδρυση και Λειτουργία ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

για ΄Ιδρυση και Λειτουργία

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
(05-02-2011)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

(σχέδιο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ.
Άρθρο 1: Επωνυμία.
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ και διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΙΑ».
Άρθρο 2: Έδρα.
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη του Λεωνιδίου, όπου λειτουργεί το Κέντρο Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτοβάθμια υγεία και φροντίδα των πολιτών της περιοχής.
Άρθρο 3: Σκοπός.
Σκοπός του Σωματείου είναι:

Η συμβολή στην καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στον εφοδιασμό τους με μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και γενικότερα στην παροχή κάθε δυνατού μέσου που θα βοηθήσει στην πρωτοβάθμια  φροντίδα υγείας, στη προληπτική νοσηλεία και θεραπεία.

Η δημιουργία ιατρικής βιβλιοθήκης με ελληνικά και ξένα συγγράμματα.

Η οργάνωση ιατρικών συναντήσεων και διαλέξεων.

Η δραστηριοποίηση των μελών του Σωματείου για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων συγκεκριμένων περιπτώσεων ασθενών, που έχουν ανάγκη νοσηλείας.

Η ανάπτυξη κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην προώθηση και επίλυση των ιατρικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των ασθενών.
Άρθρο 4: Πόροι.
Οι πόροι του Σωματείο για την λειτουργία του και την πραγμάτωση των σκοπών του προέρχονται:

Από τις μηνιαίες ή ετήσιες χρηματικές εισφορές των μελών του.

Από τις δωρεές.

Από την οργάνωση κοινωνικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Από την εκπόνηση και απορρόφηση ευρωπαϊκών και λοιπών προγραμμάτων που θα έχουν ως σκοπό την πληρέστερη παροχή της πρωτοβάθμιας υγείας και φροντίδας.

Από την εκμετάλλευση κάθε άλλου νόμιμου πόρου (π.χ κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις κληροδοτημάτων, εταιρειών, ιδιωτών κ.τ.λ).
Άρθρο 5: Συνεργασία.
Το Σωματείο για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του, συνεργάζεται με παρόμοια Σωματεία, Ιατρικές Εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με φιλανθρωπικά Σωματεία, συνδέσμους ή Εταιρείες κοινωνικού ή επιστημονικού χαρακτήρα, ελληνικές ή ξένες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ.
Άρθρο 6: Μέλη.

Μέλη του Σωματείου εγγράφονται οι επιθυμούντες να συμβάλλουν στους στόχους του Σωματείου.

Για την εγγραφή ενός μέλους υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου με πρόταση τουλάχιστον τριών μελών του Σωματείου προς το Δ. Σ και ακολουθεί έγκριση ή απόρριψή της από αυτό μέσα σε προθεσμία (2) μηνών.

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα αποφασίσει για τις προϋποθέσεις πρόσκτησης της ιδιότητας του επιτίμου μέλους και τα τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού.
Άρθρο 7: Εισφορές.
Κάθε μέλος καταβάλλει κατά την εγγραφή του συμβολικό χρηματικό ποσό καθοριζόμενο από το Δ.Σ και ύστερα έχει υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής, το ποσό της οποίας ορίζεται σήμερα σε 20 ευρώ και το οποίο ποσό με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να μεταβληθεί στο μέλλον.
Άρθρο 8: Καθήκοντα μελών.
Κάθε νεοεγγραφόμενο μέλος εντάσσεται σε μία από τις ομάδες εργασίας του Σωματείου μέσα από τις οποίες παρέχει τις εθελοντικές του υπηρεσίες.
Οι ομάδες εργασίας ορίζονται από το Δ.Σ σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Σωματείου.
Άρθρο 9: Απώλεια ιδιότητας μέλους.
Η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου χάνεται:

Αν ζητηθεί εγγράφως από το ενδιαφερόμενο μέλος.

Με απόφαση της Γ.Σ, όταν μέλος αναπτύσσει δραστηριότητες και επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη προς τα χρηστά ήθη, την καλά πίστη και τους σκοπούς του Σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Άρθρο 10: Όργανα του Σωματείου.
Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 11: Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. του Σωματείου συγκροτείται από πέντε μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για διετή θητεία και ύστερα από μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κατά την ίδια συνεδρία και με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, με ανάταση της χειρός, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, εκ των οποίων το ένα μέλος εκτελεί καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι τακτοποιημένα ταμειακά. Στον πίνακα των υποψηφίων ή τα ψηφοδέλτια αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων που προτείνονται είτε από το απερχόμενο Δ.Σ είτε από την Ε.Ε είτε από τα λοιπά μέλη του Σωματείου. Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με σταυρό προτιμήσεως μέχρι 5 μέλη για το Δ.Σ και μέχρι 3 για την Ε.Ε. Ανάλογα με τις ψήφους που καταμετρήθηκαν αναδεικνύονται 5 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη για το Δ.Σ και 5 για την Ε.Ε από τα οποία 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά.

Εντός οκτώ ημερών από την εκλογή, με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, συγκαλούνται τα εκλεγέντα μέλη προς ανάδειξη του Προέδρου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Πρόεδρος της Ε.Ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των δύο υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας εφόσον δεν είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ, συμμετέχει, τιμής ένεκεν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και εισηγείται σ’ αυτό θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 12: Συνεδριάσεις Δ.Σ.
Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσουν έγγραφα 2 τουλάχιστον μέλη του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  απευθύνει έγγραφη πρόσκληση προς κάθε μέλος του Δ.Σ, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται πάντοτε κατά πλειοψηφία μετά από συζήτηση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι ψηφοφορίες μπορεί να είναι μυστικές ή φανερές, ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ τηρούνται πάντοτε πρακτικά. Το Δ.Σ προετοιμάζει τις εργασίες της Γ.Σ, εκτελεί τις αποφάσεις της, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και προωθεί με κάθε νόμιμο μέσο τους σκοπούς του.
Άρθρο 13: Υποχρεώσεις Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στην δράση του Συμβουλίου.

Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ απουσιάζει αδικαιολόγητα και επανειλημμένα από 5 συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται αυτοδικαίως ότι παραιτήθηκε και τότε αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
Άρθρο 14: Εκπροσώπηση Σωματείου – Καθήκοντα Προέδρου.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστικών, Δημοσίων και λοιπών αρχών, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, υπογράφει τα εντάλματα και τα πρακτικά, όταν δε απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Είναι δυνατό με απόφαση του Δ.Σ να μεταβιβαστούν προσωρινά μερικές ή όλες από τις αρμοδιότητες του Προέδρου ή άλλου μέλους του Δ.Σ σε άλλο μέλος Δ.Σ.
Άρθρο 15: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα.
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα αρχεία του Σωματείου, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και επιμελείται την αλληλογραφία του Σωματείου. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία όλα τα εντάλματα και έγγραφα και φυλάγει τη σφραγίδα του Σωματείου. Όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 16: Καθήκοντα Ταμία.
Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, πληρώνει τα εντάλματα, καταθέτει σε Τραπεζικό Οργανισμό ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο όνομα του Σωματείου, κάθε χρηματικό ποσό που ευρίσκεται στα χέρια του, εφόσον υπερβαίνει τα 200 ευρώ. Μπορεί να ενεργεί αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού χρημάτων μετά από απόφαση του Δ.Σ που θα φαίνεται από έγγραφο που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη της ετήσιας εισφοράς των μελών του Σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που παραιτηθεί είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον αντικαταστάτη του το ταμείο και τα βιβλία του Σωματείου.
Άρθρο 17: Η Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης του Σωματείου, που αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την λειτουργία και τις δραστηριότητες του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά τον χρόνο κατά μήνα Νοέμβριο και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/10 των μελών του Σωματείου, που είναι τακτοποιημένα ταμειακά. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά και ένα παραπάνω από τα μέλη του Σωματείου που είναι τακτοποιημένα ταμειακά. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από 8 ημέρες, την ίδια ώρα και ημέρα, στον ίδιο τόπο συνεδρίασης και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε παρόντα μέλη. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Άρθρο 18: Εργασίες Γενικής Συνέλευσης.
Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται η λογοδοσία των πεπραγμένων του προηγούμενου χρόνου και ο ταμειακός απολογισμός, για τον οποίο γίνεται ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Οι προσκλήσεις προς τα μέλη του Σωματείου για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση γίνονται έγγραφα οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 19: Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη τα οποία εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 11 από την Γενική Συνέλευση. Έργο της Ε.Ε είναι ο έλεγχος της ταμειακής διαχείρισης και η υποβολή της ετήσιας σχετικής έκθεσης προς τη Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
Άρθρο 20: Τροποποίηση Καταστατικού.
Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πρόταση του Δ.Σ ή πρόταση από την απόλυτη πλειοψηφία όλων των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών της Γ.Σ, η οποία θα συνέλθει για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 21: Διάλυση Σωματείου.
Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται σύμφωνα με τον νόμο εφόσον παρεκτραπεί από τους σκοπούς του ή αυτοδίκαια εφόσον ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των 20. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέχεται στο Κέντρο Υγείας.
Για να ληφθεί απόφαση που θα διαλύσει το Σωματείο ή θα τροποποιεί το καταστατικό είναι απαραίτητα η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Άρθρο 22: Σφραγίδα – ‘Έμβλημα.
Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλού σχήματος που φέρνει γραμμένες στην περιφέρεια με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑ «Η ΕΥΓΕΙΑ».
Άρθρο 23: Γενικές Διατάξεις.
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από το Δ.Σ πάντοτε μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα προς το πνεύμα του καταστατικού αυτού.
Άρθρο 24:
Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των άλλων σχετικών νόμων, αποτελείται από 24 άρθρα, αναγνώστηκε κατ’ άρθρο, ψηφίστηκε από τη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του στο Λεωνίδιο, κατ’ άρθρο και στο σύνολό και τίθεται σε ισχύ μετά από την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
Μέχρι την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο και τις πρώτες αρχαιρεσίες που πρέπει να γίνουν το πολύ μέσα σε 8 μήνες από την δημοσίευσή του και εγγραφή του στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, το Σωματείο θα διοικείται από το προσωρινό Δ.Σ,  που αποτελείται από 5 μέλη, το οποίο θα συγκαλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία Γενική Συνέλευση για την εκλογή του Δ.Σ.

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ