Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 251,258,259, και 261 του Ν. Δ. 86/69, το άρθρο 11 του Ν.Δ. 996/71, τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 177/75 και τα άρθρα 57,58 και 59 του Ν. 2637/98.
 2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/1985( ΦΕΚ757 Β/18-12-1985) ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «περί μμέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
 3. Την αριθμ. 141194/23-6-2017 (ΦΕΚ 2262/τ. Β72017) απόφαση του Συντονιστή της

Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής   στους

προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

 1. Την αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-7-2021 (ΦΕΚ351/τ.Β’/2-8-2021) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «περί ρυθμίσεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022» και τα διαλαμβανόμενα σε αυτή.
 2. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας, σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Κυνουρίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

 1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022 από 20 Αυγούστου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022.
 2. Τα είδη των θηραμάτων των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, η περίοδος και οι μέρες του κυνηγίου τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύει κάθε κυνηγός για κάθε ημερήσια έξοδο, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ & ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1 ** Αγριοκούνελο (ΟΐΎώοΙαμυδ ουηίουΐυδ) 20/8 -14/9 15/9 – 10/3 Όλες

Χωρίς περιορισμό

2. Λαγός ( Ευρυδ υυΓορυυδ)   15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-

Κυρ

Ένα (1)

3. Αγριόχοιρος (δυδ δ^οία)   15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-

Κυρ

Χωρίς περιορισμό

4. Αλεπού (νυΐρυδ νυΐρυδ) 20/8 -14/9 15/9 – 28/2 Όλες

Χωρίς περιορισμό

5. Πετροκούναβο (Μαάθδ ίοίηα)   15/9 – 28/2 Όλες

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α

1. Σιταρήθρα (Αίαυάα αΓνθΠδίδ) 20/8 – 14/9 15/9-10/2 ‘Ολες

Δέκα (10)

2. Φάσα ^οΐυωύα ραΐυωύυδ) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Ολες

Χωρίς περιορισμό

3. Αγριοπερίστερο ^οΐυωύα Ηνία) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Ολες

Χωρίς περιορισμό

4. Ορτύκι (^Ιυτηίχ ^Ιυτηίχ) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Ολες

Δώδεκα (12)

5. Τρυγόνι (δίκρίορώία ΙογΙογ) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Ολες

Έξι (6)

6. Τσίχλα (Τυτάυδ ρΜοωώοδ) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Ολες  
7. Δενδρότσιχλα (ΤυΜυδ νίδοίνοΓυδ) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Ολες

Είκοσι πέντε (25)

8. Κοκκινότσιχλα (ΤυΜυδ ίΐίαουδ) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Ολες

(Συνολικά

9. Γερακότσιχλα (Τυτάυδ ρίΙ&Γίδ) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Ολες

από όλα τα είδη)

10. Κότσυφας (ΤυΜυδ ωυιυΐα) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Ολες  
11. Καρακάξα (Ρκα ρκα) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Ολες

Χωρίς περιορισμό

12. Κάργια ^οινυδ ωοηυάυΐα) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Ολες

Χωρίς περιορισμό

13. Κουρούνα ^οινυδ ^ωηυ) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Ολες

Χωρίς περιορισμό

14. Ψαρόνι (δΙυΓηυδ νυΐμαύδ) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Ολες

Χωρίς περιορισμό

15. Μπεκάτσα (δ^ίοραχ Γυδίίοοία)   15/9- 28/2 Ολες

Δέκα (10)

16. Πετροπέρδικα(Α1θώοήδ

£Γαυοα)

 

01/10 – 15/12

Τετ-Σαβ-

Κυρ

Δύο (2)

 

 

17. Νησιωτική Πέρδικα (ΑΕςΙούδ Λυ^ατ)   1/10 – 15/12 Τετ-Σαβ-

Κυρ

Τέσσερα (4)

18. Φασιανός (ΡΡαδίαηυδ δρ.,)   15/9 -31/12 Τετ-Σαβ-

Κυρ

Ένα (1)

ΠΟΥΛΙΑ:

β) Υδρόβια και παρυδάτια

1. Σφυριχτάρι (Αηαδ ρυηώορυ)   15/9 – 10/2 ‘Ολες

Δώδεκα (12) [Συνολικά από όλα τα είδη]

2. Κιρκίρι (Αηαδ ^θ^α)   15/9 – 31/1 ‘Ολες
3. Πρασινοκέφαλη (Αηαδ ρΐαΙγΛγηοΡοδ)   15/9 – 31/1 ‘Ολες
4. Σουβλόπαπια (Αηαδ α^ΐα)   15/9 – 10/2 ‘Ολες
5. Σαρσέλα (Αηαδ ηυυτηυθάυΐα)   15/9 – 31/1 ‘Ολες
6. Χουλιαρόπαπια ( Αηαδ οΐγρυαΙα)   15/9 – 31/1 ‘Ολες
7. Κυνηγόπαπια (ΑγΐΚγα ίετίηα)   15/9 – 31/1 ‘Ολες
8. Τσικνόπαπια (ΑγΐΡγα ίυΐί^υΐα)   15/9 – 31/1 ‘Ολες
9. Φαλαρίδα (ΡυΙΕα αΐτα)   15/9 – 10/2 ‘Ολες

Όλες

‘Ολες

10. Ασπρομετωπόχηνα (Αηδ^ αΜίοτωδ)   15/9 – 31/1
11. Νερόκοτα (Οαΐΐίηυΐα οΜοτορυδ)   15/9 – 31/1

Δέκα (10)

12. Μπεκατσίνι (Οα11ίηα§ο £α11ίηα£ο)   15/9 – 31/1 Όλες

Δέκα (10)

13. Καλημάνα (ναηθ11υδ ναηυΐΐυδ)   15/9 – 31/1 ‘Ολες

Δέκα (10)

*Ζώνες διάβασης (Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως «Ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985).
 

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι πρωί και βράδυ.
 2. Π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο υ μ ε τη χρησιμοποίηση του σκύλου δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15­9-2021 μέχρι 20-1-2022 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου. Ο ανωτέρω περιορισμός τα χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων και των ομάδων κυνηγών που δραστηροποιούνται δυνάμει των Υπουργικών αποφάσεων, ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/2019 ΦΕΚ 3139 Β) και 147/21886/25-1-2021 (ΦΕΚ 313 Β).
 3. Ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε το κυνήγι του αγριόχοιρου από 15-9-2021 έως 20-1-2022, σε ομάδες μέχρι (10) κυνηγών με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.

Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύουμε το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.

 1. Ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ετο κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15-9-2021 μέχρι 20-1-2022 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1­2022 μέχρι 28-2-2022 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς

της παρ. 2 της παρούσης.

 1. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
 2. Για το Τρυγόνι καθορίστηκε συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 145.000 άτομα (απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-7-2021 (ΦΕΚ351/τ.Β72-8-2021).

Μετά τη συμπλήρωση του καθορισθέντος ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερήσιας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτέρου ορίου, γίνεται μέσω οπίίπε εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας. (Κ.Σ.Ε). Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω της Δασικής Υπηρεσίας από την οποία εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός μετά την έκδοση της άδειας θήρας θα εφοδιάζεται με μοναδικό (ΟΕ) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:

α. Να δηλώσουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωσή τους πριν την αναχώρησή τους από το χώρο κυνηγίου.

β. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρηση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για τη λήξη της θήρας του Τρυγονιού.

Γλ Γενικές Ρυθμίσεις

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:

>       Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.

>       Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

>       Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μμέτρων από τις ακτές .

>       Σε όλες τις περιοχές που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757 Β 18-12-85) κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415 Β 23/2/2012) και ισχύει.

>       Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου, ή μπορεί να εκδοθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης.

>       Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

>       Σε περιοχές εντός ορίων Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα-Μουστού με υψόμετρο άνω των 1.700μ. (υψομετρικό Προφήτη Ηλία) και στις οριοθετημένες περιοχές απολύτου προστασίας, όπως ορίζονται στο ΦΕΚ Α.Α.Π. 353/6-9-2010.

>       Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος είναι σκεπασμένο από χιόνι.

 1. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους .
 2. Κατά την διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκίου, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
 3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις Δασικές Αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
 4. Απαγορεύεται τα επαναληπτικά και ημιαυτόματα κυνηγετικά όπλα να φέρουν περισσότερα από τρία (3) συνολικά φυσίγγια, από τα οποία το ένα στη θαλάμη και τα δύο στην αποθήκη.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δασικές και ποινικές διατάξεις.

Η διάταξη αυτή ισχύει για τον κυνηγετικό χρόνο 2021-2022 και η τήρηση και η εφαρμογή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, στους φύλακες Θήρας, στην Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 289 του ΝΔ 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

ΠΤΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 1. Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Ναυπλίου, Τρίπολης, Σπάρτης
 2. Αστυνομικές Διευθύνσεις, Αρκαδίας , Αργολίδας, Λακωνίας.

3. Δ/νσεις Δασών: Νομού Αρκαδίας, Νομού Αργολίδας (για δημοσίευση και αποστολή του αποδεικτικού)

 1. Δασαρχεία :Τρίπολης, Σπάρτης, Μολάων

(για δημοσίευση και αποστολή του αποδεικτικού)

 1. Δήμους, Βόρειας Κυνουρίας και Νότιας Κυνουρίας (για δημοσίευση και αποστολή του αποδεικτικού )
 2. Όλο το Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου για τήρηση και εφαρμογή.
 3. Δασονομείο Λεωνιδίου.
 4. Αστυνομικά Τμήματα: Τρίπολης, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας.
 5. Κυνηγετικούς Συλλόγους Άστρους και Λεωνιδίου

(για την ευρεία ανακοίνωση, ενημέρωση κυνηγών, συνεργασία και κάθε δυνατή συνδρομή).

Ε.Σ.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΥΝΟΥΡΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΤΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Δείτε την σχετική απόφαση εδώ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ