Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

Archive for 18 Μαΐου 2021

Πρόσκληση έτους 2021 για κατάρτιση ενδεικτικών εργοληπτικών καταλόγων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  κατόπιν των αλλαγών του Ν.4782/2021(Ν. 4412/2016) και προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για το ποιοι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων έχουν τη διάθεση και την κατάρτιση, να δραστηριοποιηθούν σε πιθανή εκτέλεση Δημοσίων Έργων

ΚΑΛΕΙ

       τους ενδιαφερόμενους ,να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ώστε να ενταχθούν στους ενδεικτικούς εργοληπτικούς καταλόγους του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες Δημοσίων Έργων :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

 1. Βασικές κατηγορίες Έργων
 • Έργα Οδοποιίας
 • Οικοδομικά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα υπό πίεση
 • Λιμενικά Έργα
 • Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
 • Ενεργειακά – Βιομηχανικά Έργα

 1.  Ειδικές κατηγορίες Έργων
 • Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Έργα Πρασίνου
 • Έργα Γεωτρήσεων

 

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στους καταλόγους δεν είναι δεσμευτική για τον Δήμο ,ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα μη επιλογής αναδόχου από τον κατάλογο ή και επιλογής ανάδοχων ,οι οποίοι δεν έχουν αιτηθεί εγγραφή στους εν λόγω καταλόγους.

    Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακού Μητρώου) των άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/2008 .

     Τα παραπάνω υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ είτε αυτοπροσώπως , είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) ,είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και 15 μέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ταχ. δ/νση : ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Τ.Κ.22300

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2757360225

σε φάκελο έξω από τον οποίο, θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   «ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ (http://www.notiakynouria.gov.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Συνημμένα :

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Πτυχίο ΜΕΕΠ ή ΜΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νότιας Κυνουρίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

2

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

Χ

3

Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές

25

Χ

4

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων

25

Χ

5

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

25

Χ

6

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

25

Χ

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2757360230

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας

Email: dhkenk@notiakynouria.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αίτηση

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ