Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87 τ.Α/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 .

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ Α’ /143/28-06-2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009)

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/2018).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 /Α’ /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /Α΄/2015.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325 /2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄/12-06-2018).

10. Την αριθ. 64/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του   Δήμου Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας.

11. Την αριθ. 3448/13-04-2021 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

12. Τον ΟΕΥ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα τεσσάρων (14)  ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενα δράσης πυροπροστασίας – πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2021.

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά Τυπικά Προσόντα

Χρονική Διάρκεια

ΥΕ – ΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 17-05-2021

ΕΩΣ 16-09-2021

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη , υποδικία δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας στο Λεωνίδιο από 08-05-2021 έως 17-05-2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης στα τηλέφωνα 2757360225 -2757360224.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , καθ’ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ)ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Εξαιρούνται του παραπάνω κωλύματος όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Νόμου 2190/1994 για την αντιμετώπιση καταπείγουσων  αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για τη θέση την οποία επέλεξαν. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2757360223.

Ο  Δήμαρχος

 

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ανακοίνωση

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ