Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Κοσμάς- Φυλάτικα

.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
Μέτρο 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχειά του ενεργητικού»,
Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
Δράση 4.3.4: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας,διακηρύττει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο:»Ασφαλτόστρωση Δρόμου Κοσμά Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά«.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 10/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 .Ο κωδικός CPV του έργου είναι CPV: 45.233222-1.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 645.161,29 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, και απολογιστικά) πλέον Φ.Π.Α. 24% 154.838,71€
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 645.161,29 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 800.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, Αριθμός διαγωνισμού 86399 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr.
Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Κριτήρια Επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Απαιτείται η εκπλήρωση των κριτηρίων που αφορούν στην Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τα άρθρα 22.Γ και 22.Δ της Διακήρυξης.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 12.903,23 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 12 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (270) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχειά του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της Γεωργίας και της δασοκομίας» και Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» , συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ΣΑ 082/1, κωδικός ΟΠΣΑΑ 0006165246. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.:2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΠΔ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΣΜΑ-ΦΥΛΑΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ