Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΚ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

                        Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2) το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006′) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

3) το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010′) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) την αριθμ. 222/2016 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΚΥ1ΩΚΝ-9ΕΥ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας, περί της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στο κέντρο της πόλης του Λεωνιδίου (ΔΚ Λεωνιδίου), η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 164053/3.10.2016 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΒΤΦΟΡ1Φ-Ν96) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την ίδια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα δύο (2) μέλη της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81, ενώ το τρίτο μέλος ορίστηκε με την αριθμ. 862/2016 (αριθμ. πρωτ. 11001/7.10.2016) απόφαση Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας.

5) την αριθμ. 7/2016 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞ15ΩΚΝ-ΘΚΔ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί του ορισμού για το έτος 2016, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του αρθρου 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/81.

6) την αριθμ. 252/2016 απόφαση (ΑΔΑ: 7Κ2ΛΩΚΝ-ΟΗΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στη ΔΚ Λεωνιδίου, κατάλληλου για τη λειτουργία χώρου ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 208634/11.11.2016 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ44ΞΟΡ1Φ-ΕΙ1) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

                        Δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για τη μίσθωση οικοπέδου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου, κατάλληλου για τη λειτουργία υπαίθριου χώρου ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και την 28η Δεκεμβρίου 2016 και καθορίζουμε τους όρους δημοπρασίας ως εξής:

 

1)                  Περιγραφή  – έκταση- χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (μισθίου).

Κάθε προσφερόμενο οικόπεδο πρέπει, απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού, να  πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • ·                     Θέση: Το οικόπεδο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού της Δ.Κ. Λεωνίδιου, σε απόσταση έως (150) μέτρα από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, όπου, επί του παρόντος, στεγάζονται οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες (κτίριο Συλλόγου «Λεωνίδιον») και να έχει πρόσοψη και άμεση πρόσβαση σε υφιστάμενο δημοτικό ή περιφερειακό οδικό δίκτυο.
 • ·                     Έκταση – ιδιοκτησιακό καθεστώς: Το ελάχιστο εμβαδό του να είναι εξακόσια πενήντα  (650,00) τετραγωνικά μέτρα και το ανώτερο έως οκτακόσια (800,00) τετραγωνικά μέτρα και να διατίθεται ανεξάρτητο δια συμβολαίου ιδιοκτησίας.
 • Μορφολογία: Το οικόπεδο θα πρέπει να έχει ενιαία και επίπεδη επιφάνεια, απαλλαγμένη από  βλάστηση, πέτρες ή άλλα υλικά και η κλίση του να είναι μικρότερη του 10%. Η μορφολογία του ακινήτου και η θέση του στον οικισμό  πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση επιβατικών οχημάτων κάθε τύπου.
 •  Το οικόπεδο θα πρέπει να είναι ακάλυπτο και φυσικά ακαλλιέργητο ή να περιέχει διάσπαρτα δένδρα  σε αραιή φύτευση, έτσι ώστε να επιτρέπεται η άνετη κίνηση και η στάθμευση οχημάτων, προκειμένου να εξυπηρετείται ο σκοπό της μίσθωσης.

 

2)                  Δικαίωμα συμμετοχής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κύριοι, κάτοχοι,  επικαρπωτές, ακινήτων. Επίσης γίνονται δεκτοί και κάτοχοι ακινήτων βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),  των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης, εφόσον προσκομίσουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, που θα διατυπώνεται σε υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου.

Σε περίπτωση προσφοράς ακινήτου που ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρέπει να προσκομισθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Νομικού Προσώπου για την πρόθεση εκμίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου και παροχή πληρεξουσιότητας,  προς τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, για τη συμμετοχή του  στη δημοπρασία την κατάθεση προσφοράς και την υπογραφή κάθε  σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης εκμίσθωσης.

 

3)                  Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Οι δημοπρασία θα διεξαχθεί  σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:

Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση και εκτίμηση προσφερομένων ακινήτων.

Β΄ Στάδιο. Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού – ανακήρυξη μειοδότη. 

 

Α΄ Στάδιο.

4)                    Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφεται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ακινήτου, (πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ν. Κυνουρίας εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι έως και 28 Δεκεμβρίου 2016.

Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτονται:

α) Τίτλος ιδιοκτησίας, νομίμως μετεγγραμμένος, συνοδευόμενος από τοπογραφικό διάγραμμα.

β) Οικονομική πρόταση. Με την οικονομική πρόταση (ύψος απαιτούμενου  μισθώματος) πρέπει να δηλώνεται το ζητούμενο, μηνιαίο, μίσθωμα, το οποίο θα υπολογίζεται και σε ετήσιο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενου χώρου (το οποίο εφεξής θα ονομάζεται «τιμή μονάδος»).

γ) Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

δ) Δημοτική Ενημερότητα.

ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 1/10 του ζητούμενου ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση για την προσέλευση, την υπογραφή του μισθωτηρίου και την παράδοση του μισθίου για χρήση του Δήμου, σε χρόνο που θα ορίζεται από την παρούσα και τα διαλαμβανόμενα στην εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μεν τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους μετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την έκδοση της νομιμοποιητικής απόφασης από τον ελεγκτή νομιμότητας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της εικοσαήμερης προθεσμίας, οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, (σχετική απόφαση Δ.Σ. η με αριθμό 222/2016), η οποία, μετά από  επιτόπια έρευνα, διαπιστώνει και επιβεβαιώνει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, την έκταση των προσφερόμενων ακινήτων,  αποφαίνεται εγγράφως περί της καταλληλότητας ή μη αυτών, εκτιμά τη μισθωτική τους αξία και συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση, που πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ως άνω Π.Δ/τος (Πράξη 79/2010 του  VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Η έκθεση καταλληλότητας και εκτίμησης των ακινήτων κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες.

Συμμετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα, ή διαφωνεί με την πράξη εκτίμησης ακινήτου, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (2) δύο ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης της επιτροπής, η οποία θα εξετασθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Για την εξέταση της ένστασης μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή  κριθεί απαραίτητη.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή πριν τη διενέργεια του Β΄ σταδίου της Δημοπρασίας.

 

5)                  Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

 • Η κατάθεση / αποστολή των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  πρωτοκολλούνται, εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 300, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • ·                     Ταχυδρομική αποστολή προσφορών. Γίνονται δεκτές και προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς και με «συστημένη αλληλογραφία» ή θα παραδοθούν από οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς, εφόσον παραληφθούν από την  αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου εντός της ταχθείσας με τη διακήρυξη προθεσμίας ή θα φέρουν επίσημη σφραγίδα των ΕΛΤΑ, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
 • Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές ανυπόγραφες ή υπό αίρεση ή με επιφύλαξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης απορρίπτονται προσφορές που φέρουν ξύσματα ή διορθώσεις.
 • Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και την υποβολή των φακέλων προσφοράς.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης. 

 

Β΄ Στάδιο

6)                   Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας- κατακύρωση αποτελέσματος  – ανακήρυξη μειοδότη.

Ο Δήμαρχος, με απόφασή του, ορίζει την  ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της μειοδοτικής δημοπρασίας, καλώντας, με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ΄ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία του πρώτου σταδίου.

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη πράξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα.  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας ορίζεται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά (τιμή μονάδος) που υποβλήθηκε στο  Α΄ στάδιο του διαγωνισμού.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων υποβάλλονται με βάση την «τιμή μονάδος»,  όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

            Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του ετήσιου μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενης επιφάνειας (δηλαδή της τιμής μονάδος).

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά τετραγωνικό μέτρο εκμισθούμενης επιφάνειας (τιμή μονάδος) υπολογιζόμενης για ένα έτος, με την επιφύλαξη του δικαιώματος κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο. Σε κάθε περίπτωση το μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισθωτική αξία του μισθίου, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/81.

Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε οικονομική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ένα εκατοστό σε σχέση με την προηγούμενη,  διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Κάθε επόμενη μειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι κατώτερη της  εκάστοτε χαμηλότερης κατά το ίδιο ποσό, μέχρι την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στο τελευταίο μειοδότη.

Αν δεν κατατεθούν οικονομικές προσφορές στο Β΄ στάδιο, επιλέγεται το ακίνητο για το οποίο  προσφέρθηκε το χαμηλότερο μίσθωμα κατά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών του Α΄ σταδίου του διαγωνισμού, ενώ σε περίπτωση προσφορών ίσης αξίας, το ακίνητο που θα μισθωθεί επιλέγεται με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, που ορίζονται στην πέμπτη (ε’) παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων αναγράφονται στο πρακτικό κατά τη σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του μειοδότη.  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ενώπιον της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 7/2016 και με ΑΔΑ : ΩΞ15ΩΚΝ-ΘΚΔ απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κ. Τρούμπα Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πήλιουρα Ηλία, τον κ. Δανεσή Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάρκο Νικόλαο. Η επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ν. Κυνουρίας κ. Λυσίκατος Χαράλαμπος, ως Προέδρου.  Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κ. Κατερίνα Φιλίππου.

 

7)                  Γενικοί Όροι.

 • Χρονική Διάρκεια μίσθωσης – έναρξη μισθωτικής περιόδου

Η μίσθωση θα διαρκέσει δύο έτη (2) από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου και με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη συμφωνία του ιδιοκτήτη.

 • Μίσθωμα.

Το τελικό μίσθωμα υπολογίζεται ως το γινόμενο των τετραγωνικών μέτρων της μισθωμένης επιφάνειας επί της τελικής τιμής μονάδος, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, καθώς και κατά τη διάρκεια της νόμιμης παράτασης.

Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του χώρου στάθμευσης που αποδεικνύεται με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του μισθίου.

 •  Πληρωμή μισθώματος – Εγγύηση.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται στο όνομα τους εκμισθωτή.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή.

 • Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη μειοδότη.

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η ανακήρυξη του μειοδότη πραγματοποιούνται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία της  οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η τυχόν ακύρωση της απόφασης από τον ελεγκτή νομιμότητας ή η μη έγκριση των πρακτικών από την Ο.Ε. δεν  αποτελούν λόγω αποζημίωσης του μειοδότη ή οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντας τη διαδικασία.

 • Δικαιώματα Ιδιοκτήτη – εκμισθωτή. Πρόωρη λύση σύμβασης.

Ο Εκμισθωτής έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή, για την ανέγερση κτιρίου στο μισθωμένο οικόπεδο. Για την άσκηση του δικαιώματος, ο εκμισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει σχετική οικοδομική άδεια.

Ο Δήμος δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον ιδιοκτήτη για φθορές στο ακίνητο ή τα συστατικά του στοιχεία που οφείλονται στη χρήση του μισθίου ή τις εργασίες διαμόρφωσης σ΄ αυτό.

 • Δικαιώματα Μισθωτή.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει απαραίτητη, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία του μισθίου ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης οχημάτων, χωρίς να απαιτείται άδεια του ιδιοκτήτη.

Ο Δήμος μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο και να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη της, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους μισθώθηκε, ενημερώνοντας τον εκμισθωτή έναν (1) μήνα πριν την αποχώρηση, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του ιδιοκτήτη.

 • Λοιπές υποχρεώσεις συμμετεχόντων και συμβαλλομένων.

Ο αναδειχθείς μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν  της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών, να προσέλθει για τη σύνταξη  του μισθωτηρίου της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου .

Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη προσέλευσης του αναδειχθέντος μειοδότη  για την υπογραφή του μισθωτηρίου τότε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ως δημοτικό έσοδο. Με την ίδια απόφαση δίνεται εντολή να επαναληφθεί η διαδικασία στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχει ο μειοδότης που κηρύχθηκε έκπτωτος.

Το Μίσθωμα υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις οι οποίες επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.

 • Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιοποιηθεί, πριν τη έναρξη του πρώτου σταδίου και με φροντίδα του Δημάρχου, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Λεωνίδιο και θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» με έδρα την Τρίπολη.

Υποχρέωση επανάληψης της δημοσίευσης πριν τη διενέργεια του Β΄ Σταδίου της διαδικασίας δεν υφίσταται, δεδομένου ότι η κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις υπερκαλύπτουν την εκ του Νόμου υποχρέωση της δεκαήμερης δημοσίευση πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη και θα πληρωθούν πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.

 • Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή από την αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνηθούν  να υπογράψουν τα πρακτικά ή επίσης όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 • Ενστάσεις κατά της διαδικασίας

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας διενέργειας του Β΄ Σταδίου του διαγωνισμού, μόνον από τους συμμετέχοντες σ΄ αυτό το στάδιο.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, εντός προθεσμίας τριών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού και εξετάζονται  από την Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν γνωμοδότης της επιτροπής διαγωνισμού.

 • Πληροφόρηση Ενδιαφερόμενων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 8:00 – 15:00, Διεύθυνση:  Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τηλέφωνα: 27573 60208 ή 60212, FΑX: 27570 23224.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

 

Αρχείο – Διαύγεια

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ