Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5052/02-06-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Περί πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε ή Δ.Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

΄Εχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης  -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α).

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 καθώς και το άρθρο 186 του Ν.4635/2019.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ

Α’ /143/28-06-2007).

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009).

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

6.  Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 /Α’ /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν.

4325/2015 (ΦΕΚ 47 /Α΄/2015).

7.  Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325 /2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015)«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης  –Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

8.  Την  αριθ. 91/2021 (ΑΔΑ:Ρ0Θ2ΩΚΝ-ΖΤ0) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

9. Τις  διατάξεις  του άρθρου 7 του Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ166/Α΄/318-2020).

10.  Της περίπτ. ιε’ παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4765/21.

11.  Το  αριθμ. πρωτ. 14626/26-2-2021  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

«Προγραμματισμός  προσλήψεων  έκτακτου προσωπικού  έτους 2021  στους

ΟΤΑ α΄  και β΄  βαθμού και στα  ΝΠΙΔ αυτών»  σύμφωνα με το  οποίο  το

Εποχικό  προσωπικό  για  την  πυρασφάλεια,  τις  κατασκηνώσεις  και  τη

ναυαγοσωστική  κάλυψη  των  ακτών  εξαιρείται  από τον προγραμματισμό

προσλήψεων.

12. Το αριθμ. πρωτ. 2131.16/756/16-11-2020  έγγραφο του Λιμεναρχείου Ναυπλίου/Γ΄Λ/ Παραλίου ΄Αστρους –Τμήμα Λιμενικής Αστυνομίας με θέμα  « Υποβολή

 

-1-

 

Πρακτικών καθορισμού Πολυσύχναστων ή μη  παραλιών  έτους 2021».

13.  Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

14.  Την αριθ.     5023/01-06-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

      Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ενός (1) ατόμου για την κάλυψη  πρόσκαιρων  ή  παροδικών  και κατεπειγουσών  αναγκών

όπως παρακάτω:

Ειδικότητα:   ΠΕ  ή  ΔΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

Αριθμός   :    ΕΝΑΣ (1)

Χρονική Διάρκεια:  ΕΩΣ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α)  ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας

Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας.

β) Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή και βρίσκεται σε ισχύ.

Β)  ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας .

β) Δίπλωμα και άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή και βρίσκεται σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τριταξίου γυμνασίου

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού

σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν. Δ. 580/1970 ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα και  ΄Αδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή και βρίσκεται σε ισχύ.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.

2.  Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση

των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη ,

υποδικία δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Εξαίρεση:  ΟΙ υποψήφιοι  για θέσει ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση  ότι

έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή

έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να   υποβάλλουν την  αίτηση τους αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου  Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας στο Λεωνίδιο από  12-06-2021  έως 21-06-2021  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο email: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2757360223

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα

εξής δικαιολογητικά:

1.  Τίτλος Σπουδών.

2.  Δίπλωμα και ΄Αδεια Ναυαγοσώστη.

3.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του

Υπαλληλικού Κώδικα: α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε

 -2-

 

οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση  (κοινή και στην υπηρεσία ) απάτη,

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί

την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος , καθ’ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση,

καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της

προηγούμενης περίπτωσης, έστω    και αν το αδίκημα παραγράφηκε  γ)ότι δεν έχουν

λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η

στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το

αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή αιτήσεως του έχει απασχοληθεί

σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Νόμου 2190/1994

για την αντιμετώπιση καταπειγουσών αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει

κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την

υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια

της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 και ότι έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων.

Η παρούσα ανακοίνωση ν΄ αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων

και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος

 

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

 

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ