Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Διακήρυξη Δημοπρασίας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας»

 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας διακηρύττει ότι θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Δημοπρασία με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας»με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  17-01-2022   και ώρα24:000 μ.μ.ημέρα Δευτέρα.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 145.161,29 €, ΦΠΑ : 34.838,71€)

Στην παρούσα σύμβαση δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.

Στην παρούσα σύμβαση δεν υφίσταται δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου

 

Τα προς προμήθεια είδη είναι:

 

Α/Α

Είδος

1 Ημιφορτηγό διευρυμένης καμπίνας(τύπου αγροτικό )
2 Ανατρεπόμενο φορτηγό Μ.Φ. 3,5 ΤΝ
3 Ανατρεπόμενο φορτηγό με μικτό βάρος 19ΤΝ

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και ΕΕΕΣ στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, Αριθμός διαγωνισμού 145764, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), κατά τους όρους της παρ. 1 (α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% επί της εκτιμώμενης  αξίας  της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α που ανέρχεται στο ποσό των 2.903,22 € ευρώ (δύο χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετάτη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12)μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι έξι (6)μήνες.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι κατά :

•    180.000,00€  το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 30292/19-4-2019  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων» ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 βάσει της υπ’αρίθμ. 4969/06-09-2018 ΑπόφασηςΈνταξης Πράξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, με Κ.Α.Ε. 64-7135.001

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο, αρμόδιος υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.:2757022807 Φαξ:272702246) και την Τεχνική Υπηρεσία του Μαντζανά Γεωργία (τηλ.:2757022807 Φαξ:272702246), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λεωνίδο, 14/12/2021.

Ο  Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Λυσίκατος

Περίληψη

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

Μελέτη οχημάτων

Κριτήρια ανάθεσης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Φύλλο συμμόρφωσης

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ