Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη


Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη για τον τομέα του Προγραμματισμού, της Πληροφορικής & της Διαφάνειας ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ηλεκτρονικών και Μηχανογραφικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς επίσης σε θέματα επικοινωνίας και ηλεκτρονικής προβολής του Δήμου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Β) Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α στα άρθρα 11 έως 17 του Ν. 3584/2007. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι αυτά πληρούνται.
Γ) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Δ) Να έχουν ειδίκευση σε σχετικό επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία µε τα αντικείμενα που θα απασχοληθούν. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως «επαγγελματίες ειδικής εμπειρίας».
Ε)Να διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε έργα μηχανογράφησης – πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
ΣΤ) Να διαθέτουν 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού φορέα με:
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα: εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με:
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισης χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ηλεκτρονικών και Μηχανογραφικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς επίσης σε θέματα επικοινωνίας και ηλεκτρονικής προβολής του Δήμου. Το συμβουλευτικό έργο του απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Ποιο συγκεκριμένα ο τομέας δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών για θέματα σχετικά με:
• Εκτέλεση έργων που υλοποιεί ο Δήμος και σχετίζονται με πληροφορική και επικοινωνίες (ΤΠΕ) .
• Υποδομές μηχανογράφησης-πληροφορικής του Δήμου.
• Υποδομές τηλεπικοινωνιών του Δήμου.
• Υποδομή και λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου.
• Εξαγωγή αναφορών από βάσεις δεδομένων.
• Συμβάσεις του Δήμου που άπτονται σε θέματα έργων – μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Σχεδιασμό, εγκατάσταση και υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που καλύπτουν σχετικές ανάγκες του Δήμου και των Δημοτών.
• Εισαγωγή νέων συστημάτων – εφαρμογών – τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που έχουν ως στόχο την άμεση προσφορά υπηρεσιών απευθείας στον Δημότη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» της Τρίπολης. Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο, (αρμόδια υπάλληλος η κα Καμβύση Αλεξάνδρα, τηλέφωνο 27573 60202). Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της προβλεπόμενης πενθήμερης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση:
α) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
β) βιογραφικό σημείωμα,
γ) τίτλο σπουδών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
δ) υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας,
ε) υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα προβλεπόμενα έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των λοιπών, γενικών και τυπικών, προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.

Η πλήρωση της θέσεως ενεργείται µε απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. άρθρου 163 του ν.3584/2007). Η πρόσληψη ολοκληρώνεται µε την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν. Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία µε τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται, χωρίς να ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί, σε περίληψη, στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» της Τρίπολης, (σε ένα φύλλο της εφημερίδας) και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, στο «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 19-26/03-2015

Ανακοίνωση – ΑΔΑ: 6ΕΚΠΩΚΝ-ΝΣΤ


Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ