Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   (για την πρόσληψη ενός  (1) ειδικού συνεργάτη)

Ο Δήμαρχος  Νότιας Κυνουρίας  έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ43Α)  «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕ 87 Α΄)

« Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων  Δημάρχου.

  1. Την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α. & Η. Δ. αριθ. 55 (αριθ. πρωτ. 74802/29-12-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου , παράγραφος  ΣΤ, υποπαράγραφος

ΣΤ.1 περ. αρίθμηση 1Α  του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.455/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-07-2018).
  2.  Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020).
  3.     7.    Το γεγονός ότι στο Δήμο  Νότιας Κυνουρίας   είναι κενή μία (1) θέση ειδικού    συνεργάτη

8. Την υπ΄αριθ.2/3850/0022/19-02-2008( ΦΕΚ 85ΥΟΔΔ)Κ.Υ.Α.

9.Τον  ΟΕΥ  του Δήμου Νότιας Κυνουρίας  (ΦΕΚ 3049/Β΄/05-09-2017 ) όπως  έχει   τροποποιηθεί  και ισχύει .

10.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου  Νότιας Κυνουρίας.

11. Ότι στο προϋπολογισμό του Δήμου  Νότιας Κυνουρίας οικονομικού  έτους  2020  υπάρχει εγγεγραμμένη και εξασφαλισμένη  πίστωση για τις αποδοχές  και τις  εργατικές εισφορές  Ειδικού συνεργάτη  όπως προκύπτει από την αριθ. πρωτ.    13818/30-11-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Προϊσταμένου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

 

-1-

 

 

                                                Γνωστοποιεί

Ότι προτίθεται  να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  η διάρκεια της οποίας  δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται όπως παρακάτω:

Ένα (1) άτομο  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών  ή  ΤΕ  Μηχανικών Έργων  υποδομής, με γνώση Η/Υ  στα αντικείμενα α) Επεξεργασία κειμένου β)  υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς.

Το ανωτέρω άτομο θα απασχοληθεί με την κτηματογράφηση του  Δήμου, τον εντοπισμό και την καταγραφή δημοτικών κοινόχρηστων  οδών, πλατειών , δημοτικών ακινήτων , κληροδοτημάτων και την  ολοκλήρωση  δήλωσης τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο ,    θα παρέχει προφορικώς ή γραπτώς σχετικές  συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη και θα συντάσσει μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα και προμήθειες ανάλογες του τίτλου σπουδών του, χωρίς πρόσθετη αμοιβή υπό τη Διεύθυνση του οικείου Προϊσταμένου Τεχνικών  Υπηρεσιών.

Οι  υποψήφιοι θα πρέπει :

1. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α στα άρθρα 11 έως 17 του Ν. 3584/2007  ήτοι:

2. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 ν. 3584/207).

3.  Να μην έχουν απολυθεί  από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους.

4.Να μην  έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

5. Να μην  είναι υπόδικοι που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

6. Να μη στερούνται  των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.

7. Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

8. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/207).

 -2-

9. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 ν. 3584/207)

10. Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 ν. 3584/207)

11. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι αυτά πληρούνται.

Β)  Να έχουν  το ανάλογο πτυχίο ή δίπλωμα και ανάλογα αποδεικτικά γνώσης   Η/Υ.

Γ) Να έχουν ειδίκευση σε σχετικό επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία µε τα αντικείμενα που θα απασχοληθούν. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως «επαγγελματίες ειδικής εμπειρίας».

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς  του  ιδιωτικού φορέα με:

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα: εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίεςμε:

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (alkamvisi@notiakynouria.gov.gr). Τηλ. επικοινωνίας 2757360223 κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ- ΛΕΩΝΙΔΙΟ Τ.Κ. 22300 εντός προθεσμίας δέκα (10)  ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ  Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της προβλεπόμενης  δεκαήμερης  προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.

-3-

 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη  με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση:

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β) βιογραφικό σημείωμα.

γ)  τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται ( ΠΤΥΧΙΟ – Η/Υ).

δ) υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας με τα σχετικά αποδεικτικά αυτής.

ε) υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των λοιπών, γενικών και τυπικών, προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007  όπως ισχύει και ότι δεν έχει  τα κωλύματα των άρθρων 15 – 17 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.

Η πλήρωση   εκάστης θέσεως ενεργείται µε απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την κάθε παραπάνω θέση  (παρ. άρθρου 163 του ν.3584/2007). Η πρόσληψη ολοκληρώνεται µε την υπογραφή από τον  κάθε προσλαμβανόμενο, ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν. Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία µε τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται, χωρίς να ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί,  στην εφημερίδα <<ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ>> της Τρίπολης, (σε ένα φύλλο της εφημερίδας) και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας., στο «Διαύγεια», καθώς  και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.notiakynouria.gov.gr)

Ο Δήμαρχος Νότιας  Κυνουρίας

 

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ