Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή


Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκυρήσει την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμίσθια στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208) « Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει κάθε φορά και ο προσληφθείς θα συνδέεται με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας με σχέση έμμισθης εντολής.

1. Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και των ΝΠΔΔ, ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων Αρχών των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του όπως αναφέρονται στην αριθ. 71/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας:
- Όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
- Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους.
- Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
- Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
- Εκπροσωπεί το Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
- Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
- Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
2. Θα έχει έδρα στην Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
3. Οι ως άνω νομικές υπηρεσίες θα παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στα αρμόδια Δικαστήρια τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. Ο Δικηγόρος που θα προσληφθεί θα παρίσταται, δε, επιπλέον, σε όποια συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κριθεί απαραίτητο και οριστεί, χωρίς να δικαιούται πέραν της προκαθορισμένης μηνιαίας αμοιβής του οποιοδήποτε επιπλέον ποσό για έξοδα εκτός έδρας, διατροφής, διαμονής κ.λπ. στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.
4. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 2/17132/0022/28-02-2012(ΦΕΚ/Β/498/28-02-2012)που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1. του άρθρου 22 του Ν. 4024/2011.
5. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και θα ακολουθεί την από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
6. Ο Δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε καθημερινή παρουσία, συνεχώς στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης του ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών Αρχών για υποθέσεις Δήμου.
7. Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου.
γ. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές, που να αποδεικνύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
δ. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη η υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
ε. Να είναι υγιείς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3528/2007 (Α΄26), που να αποδεικνύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3528/2007 ( ΦΕΚ Α΄26).
στ. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’) και του Κώδικα Δικηγόρων.
8. Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο δημόσιο δίκαιο καθώς και η άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Προθεσμία/Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στο ημερήσιο τύπο της έδρας του Νομού Aργολίδος, (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 23-11-2015) αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1589/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής «…..δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη» ή σε αντίθετη περίπτωση «…. έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».
β. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75), από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα.
δ. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λπ.). Επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον έξι (6) ετών, η οποία να αποδεικνύεται από δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις, γραμμάτια προείσπραξης, συμβάσεις, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις κ.λπ.
ε. Πιστοποιητικά γνώσης των ξένων γλωσσών, γνώσης πληροφορικής και λοιπών δεξιοτήτων.

Δικηγόροι, που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι αν συνυποβάλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.

Για το σχηματισμό της κρίσης της η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, κατόπιν προφορικής συνέντευξης, την προσωπικότητα του υποψηφίου, την επιστημονική του κατάρτιση, την εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, την αποδεδειγμένη επαγγελματική του εμπειρία και επάρκεια, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη γνώση του βασικού χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, που συνεκτιμώνται μαζί με την οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, τις βιοτικές του ανάγκες και την πρόβλεψη της επαγγελματικής του εξέλιξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και σε βάθος χρόνου συνεχής νομική εκπροσώπηση του Δήμου . Επίσης θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο του δημοσίου δικαίου.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος της λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Η επιλογή θα γίνει από την πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από :

α) Δικαστικό Πληρεξούσιο Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , ως Πρόεδρος.
β) Τρεις (3) δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ως μέλη.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ως μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας .

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει με γενική πρόσκληση σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 πμ-13:00 μμ, από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Αρμόδια Υπάλληλος κα Αλεξάνδρα Καμβύση, Τηλέφωνο 2757360271.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού Αργολίδας (εφημερίδα ΑΡΓΟΛΙΔΑ) και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμο Νότιας Κυνουρίας καθώς επίσης να σταλεί στο Δικαστικό Πληρεξούσιο Α΄ Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ναυπλίου και στον Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου οι οποίοι θα επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση της στο κατάστημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Πρωτοδικείου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος
Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Ανακοίνωση – ΑΔΑ 7ΚΒΨΩΚΝ-Υ32

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ