Get Adobe Flash player
Agenda
 • Events are coming soon, stay tuned!

80 νέες θέσεις εργασίας στην ανατολική Πελοπόννησο!

                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» υλοποιεί την Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ«, προϋπολογισμού 440.000,00€, με διάρκεια υλοποίησης από 01/07/2012 έως 31/03/2014, στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
                                                ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
Δήμοι Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς
                                                                          ΚΑΛΕΙ

Άνεργους, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
Μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων που κατοικούν στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης με τα εξής αποτελέσματα:
 • αριθμός ωφελουμένων που θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις: 50
 • αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 10
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 10
 • αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις (2 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις/ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.): 10
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση των 80 ανέργων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε αυτή. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου υλοποιούνται Δράσεις όπως μελέτες, δικτύωση, διακρατικότητα, ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, κατάρτιση-επιμόρφωση, πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη.
Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης-επιμόρφωσης (επιδοτούμενα 6€/ώρα) σε θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης & πράσινης ανάπτυξης, διάρκειας 146 ωρών το καθένα και με αριθμό καταρτιζομένων 20 άτομα ανά πρόγραμμα.

                     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΔικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ εκτός Μητρώου ανεργίας.

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε έναν από τους Δήμους: Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς

γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων:

Α. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν έχουν απασχοληθεί για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών,

Β. Άνεργοι ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενοι από φτώχεια: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο (από την Ελληνική Στατιστική Αρχή) όριο της φτώχειας στην Ελλάδα.

Γ, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών: Μονογονεϊκή χαρακτηρίζεται η οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο έχει μείνει μόνος/-η και ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων ενήλικων μελών στην οικογένεια, ζει με ένα τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί εξαρτημένο από αυτόν/-η (άγαμη μητέρα ή άγαμος πατέρας, χήρος/-α, διαζευγμένος/-η).

                               ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (σχετικά με την μη παρακολούθηση άλλου επιδοτούμενου σεμιναρίου τους τελευταίους 2 μήνες)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ)
 • Πιστοποιητικό – βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για τους μακροχρόνια άνεργους)
 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Άλλα πτυχία / πιστοποιήσεις (χρήσης Η/Υ, ξένων γλωσσών κ.α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί στις ιστοσελίδες www.parnonas.gr, www.topeko-parnonas.gr, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (Λεωνίδιο Αρκαδίας, τηλ. 27570-22807), στους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, τηλ. 27553-60100), Νότιας Κυνουρίας (Λεωνίδιο Αρκαδίας, τηλ. 27573-60200), Ευρώτα (Σκάλα Λακωνίας, 27353-60015) και Μονεμβασιάς (Μολάοι Λακωνίας, 27323-60526).

Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου έως τις 05 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300.

Εναλλακτικά τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»

Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300

Τηλ.: 27570 22807, fax: 27570 23230, e-mail: info@parnonas.gr

www.parnonas.gr, www.topeko-parnonas.gr

Πληροφορίες: Άννα Κοδέλλα, Άννα Κορδονούρη

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ