Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

13η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 14 Ιουν 2019

[Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]

Θέμα 1ο:  Περί παράτασης του χρόνου ισχύος και υλοποίησης της υπ. αριθ. 4759/10-05-2019 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών έτους 2019» ύψους 34.542,68€, μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του κ. Βασιλείου Μ. Γολεγού. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

Θέμα 2ο:  Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση της μελέτης εφαρμογής και του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου έλεγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία απαραίτητων ΚΑ Εσόδων και Εξόδων που αφορούν την ένταξη του έργου με τίτλο  «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού δημοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων των  υπηρεσιών του Δήμου μας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ανάγκη ενίσχυσης πιστώσεων με τίτλο «Αμοιβές υποθηκοφύλακα» και «Τέλη κτηματογράφησης». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την αγορά ακινήτου με τη διαδικασία απευθείας αγοράς – ακίνητο ιδιοκτησίας Νικ. Γ. Κοντορούπη στη θέση Πλάτανος Πουλίθρων – μοναδικό κατάλληλο ακίνητο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

.

Τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης εξαιρούνται του περιορισμού λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 για τους παρακάτω λόγους:

Το 1ο θέμα αφορά σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την καθαριότητα του Δήμου. Η σύμβαση επεγράφη 10/5/2019 με διάρκεια έως 31/5/2019 και δυνατότητα παράτασης ενός μήνα.

Το 2ο θέμα αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Το 3ο θέμα αφορά στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενου έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

Το 4ο θέμα αφορά σε έκτακτες, απρόβλεπτες ανάγκες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων των  υπηρεσιών του Δήμου μας.

Το 5ο θέμα αφορά τις ασφυκτικές προθεσμίες που ισχύουν σε ότι αφορά τη δήλωση ακινήτων Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, του μεγάλου αριθμού των προς δήλωση ακινήτων, την αλληλογραφία Δήμου με το αρμόδιο Υπουργείο για την αμοιβή άμισθων υποθυκοφυλάκων και το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα απάντηση από αυτό.

Το 6ο θέμα σύμφωνα με την εισήγηση: α) Είναι επείγουσα ανάγκη η εκκίνηση της διαδικασίας εξασφάλισης χώρου για την εγκατάσταση της δεξαμενής που περιλαμβάνεται στην υπό εξέλιξη εργολαβία «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων Δήμου Νότιας Κυνουρίας» (αναθέτουσα αρχή Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας), διότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του εκτελούμενου έργου, και διότι η καθυστέρηση εκ μέρους του Δήμου της εξασφάλισης του χώρου, θέτει σε κίνδυνο την ομαλή εκτέλεση του έργου, β) Στην Προγραμματική Σύμβαση αναφέρεται  ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών του, που αποσκοπεί στην ομαλή εκτέλεση των έργων και ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης και να παρακολουθεί το έργο σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης.

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ