Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

14η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 26 Ιουν 2019

[Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]

.

Θέματα εκτός ημερησίας

Θέμα 1: Περί της διαπίστωσης ή μη, αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ιδία μέσα του Δήμου και την ανάθεση σε ιδιώτη των υπηρεσιών αυτών.

Απόφαση 110/2019
Θέμα 2: Επί αιτήσεως Συλλόγου Απανταχού Πελετιωτών «Οι Άγιοι Απόστολοι» που αφορά την παραχώρηση Πλατείας Πελετών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης «7η γιορτή κρασιού» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 στη Τ.Κ. Πελετών.

Απόφαση 111/2019
Θέμα 3: Επί αιτήσεως Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Τσιταλιωτών «Ο Άγιος Γεώργιος» που αφορά την παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Τσιταλίων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο εκδήλωσης (ετήσιο πανηγύρι) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 στη Τ.Κ. Τσιταλίων

Απόφαση 112/2019
Θέμα 4: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 00-6443.020 με τίτλο «Εορτασμός Αγίας Μαρίνας ΔΕ Τυρού» ποσού (1.500,00)€.

Απόφαση 113/2019

Ημερήσια διάταξη

Θέμα 1ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την αγορά ακινήτου με τη διαδικασία απευθείας αγοράς - ακίνητο ιδιοκτησίας Νικ. Γ. Κοντορούπη στη θέση “Πλάτανος” Πουλίθρων – μοναδικό κατάλληλο ακίνητο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση 114/2019

Θέμα 2ο: Περί της συνομολόγησης ή μη της από 26-03-2019 με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου/ΤΜ/310/26-03-2019 αγωγής της Κωνσταντίνας χήρας Παναγιώτη Παπασιδέρη, το γένος Παναγιώτη και Ειρήνης Χείλαρη κατά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Απόφαση 115/2019

Θέμα 3ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση της μελέτης εφαρμογής και του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου έλεγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση 116/2019

Θέμα 4ο: Περί παράτασης του χρόνου ισχύος και υλοποίησης της υπ. αριθ. 4759/10-05-2019 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών έτους 2019» ύψους 34.542,68€, μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του κ. Βασιλείου Μ. Γολεγού. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

Απόφαση 117/2019

Θέμα 5ο: Περί του καθορισμού των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ημέρες διενέργειας των εκδηλώσεων του φεστιβάλ Μελιτζάzz Λεωνιδίου 4-7 Ιουλίου 2019. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Απόφαση 118/2019

Θέμα 6ο: Περί του καθορισμού των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διεξαγωγή του 7ου Τσακώνικου Δρόμου, στη Δ.Ε. Λεωνιδίου το Σάββατο 29/6/2019. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Απόφαση 119/2019

Θέμα 7ο: Επί αιτήσεως Συλλόγου Εμπόρων – Βιοτεχνών – Καταστημάτων Εστίασης – Ξενοδόχων – Ενοικιαζομένων Δωματίων Τυρού που αφορά στον καθορισμό προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης, στη Δ.Ε. Τυρού το Σάββατο 27-7-2019 στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει.  (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Απόφαση 120/2019

Θέμα 8ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία απαραίτητων ΚΑ Εσόδων και Εξόδων που αφορούν την ένταξη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού δημοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και της ανάλογης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Απόφαση 121/2019

Θέμα 9ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών του Δήμου μας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Απόφαση 122/2019

Θέμα 10ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ανάγκη ενίσχυσης πιστώσεων με τίτλο «Αμοιβές υποθηκοφύλακα» και «Τέλη κτηματογράφησης». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Απόφαση 123/2019

Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» με το ποσό των 18.529,33€. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Απόφαση 124/2019

Θέμα 12ο: Περί της κατανομής πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη δράσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Απόφαση 125/2019

Θέμα 13ο: Περί της διόρθωσης – συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 51/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε άδεια παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη στον Πουτσελά Γεώργιο του Παύλου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση 126/2019

Τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης εξαιρούνται του περιορισμού λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 για τους παρακάτω λόγους:

Το 1ο θέμα, σύμφωνα με σχετική εισήγηση για την εξαίρεση από τον περιορισμό λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών: α) Είναι επείγουσα ανάγκη η εκκίνηση της διαδικασίας εξασφάλισης χώρου για την εγκατάσταση της δεξαμενής που περιλαμβάνεται στην υπό εξέλιξη εργολαβία «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων Δήμου Νότιας Κυνουρίας» (αναθέτουσα αρχή Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας), διότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του εκτελούμενου έργου, και διότι η καθυστέρηση εκ μέρους του Δήμου της εξασφάλισης του χώρου, θέτει σε κίνδυνο την ομαλή εκτέλεση του έργου, β) Στην Προγραμματική Σύμβαση αναφέρεται ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών του, που αποσκοπεί στην ομαλή εκτέλεση των έργων και ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης και να παρακολουθεί το έργο σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης.

Σε ότι αφορά την μοναδικότητα του ακινήτου όπως αναλύεται εκτενώς στην σχετική με το θέμα εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως εξής: α) Δεν ενδείκνυται η αναζήτηση άλλου ακινήτου στην περιοχή, λόγω του ότι στο ακίνητο αυτό υφίσταται ήδη η γεώτρηση και η διασύνδεση αυτής με τη δεξαμενή και το λοιπό συνοδό εξοπλισμό, αν αυτή εγκατασταθεί σε άλλο ακίνητο, αφενός απαιτεί τροποποιήσεις στην ήδη εγκεκριμένη και υλοποιούμενη μελέτη, γεγονός που θα επιβαρύνει οικονομικά και θα καθυστερήσει χρονικά το έργο και αφετέρου θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργικότητα του έργου (αυξημένα κόστη ενέργειας , συντήρησης κλπ.), β) Διαδικασίες ενοικίασης θα έχουν μακροπρόθεσμα  μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο, εφόσον είναι έργο που θα χρησιμοποιείται για μακρό χρονικό διάστημα, γ) Διασφαλίζεται η χωρίς προβλήματα χρήση της γεώτρησης για απροσδιόριστο χρόνο, αφού η έκταση θα ανήκει στο Δήμο, καθώς ένα· ενοικιαστήριο ή ένα συμφωνητικό παραχώρησης θα μπορούσε μελλοντικά να αμφισβητηθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή τυχόν μελλοντικούς κληρονόμους του. δ) Διασφαλίζεται χωρίς προβλήματα η δυνατότητα του Δήμου να παρεμβαίνει στις εγκαταστάσεις αφού αυτές πλέον θα βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο.

Το 2ο θέμα όπως προκύπτει από το από 12-6-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η αγωγή κατατέθηκε την 26-3-2019 και οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.

Το 3ο θέμα αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Το 4ο θέμα αφορά σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την καθαριότητα του Δήμου και κατά επέκταση της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ιδιαιτέρα ενόψει καλοκαιριού. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10/5/2019 με διάρκεια έως 31/5/2019 και δυνατότητα παράτασης ενός μήνα.

Το 5ο θέμα αφορά σε έκτακτη περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης καθώς δεν είχαν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες διενέργειας του φεστιβάλ Μελιτζάζ έως την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του άρθρου 65.

Το 6ο θέμα αφορά σε έκτακτη περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης καθώς δεν είχε οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διενέργειας του 7ου Τσακώνικου Δρόμου έως την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του άρθρου 65.

Το 7ο θέμα αφορά σε έκτακτη περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης καθώς δεν είχε οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διενέργειας της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει  ο Σύλλογος Εμπόρων – Βιοτεχνών – Καταστημάτων Εστίασης – Ξενοδόχων – Ενοικιαζομένων Δωματίων Τυρού έως την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του άρθρου 65.

Το 8ο θέμα αφορά στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενου έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

Το 9ο θέμα αφορά σε έκτακτες, απρόβλεπτες ανάγκες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών του Δήμου μας.

Το 10ο θέμα αφορά τις ασφυκτικές προθεσμίες που ισχύουν σε ότι αφορά τη δήλωση ακινήτων Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, του μεγάλου αριθμού των προς δήλωση ακινήτων, την αλληλογραφία Δήμου με το αρμόδιο Υπουργείο για την αμοιβή άμισθων υποθυκοφυλάκων και το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα απάντηση από αυτό.

Το 11ο θέμα αφορά σε αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και στην τακτοποίηση λογιστικής εκκρεμότητας.

Το 12ο θέμα αφορά στην κατανομή πιστώσεων από ΚΑΠ στις σχολικές επιτροπές για δράσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και θα καλυφθούν επείγουσες ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους ενόψει της νέας σχολικής περιόδου.

Το 13ο θέμα αφορά σε διόρθωση – συμπλήρωση παλαιότερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε άδεια παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη καθώς σε αυτή σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε η παραγωγή μελιού του παραγωγού αλλά μόνο η παραγωγή και πώληση των αγροτικών προϊόντων του.

.

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ