Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

15η Συνεδρίαση Δ.Σ. – 22 Ιουλ 2019

[Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]

.

Θέμα εκτός ημερησίας

Θέμα 1: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Παραλίας Τυρού Σαπουνακαιίκων «Ο Απόλλων» για την παραχώρηση χρήσης χώρου για τη διοργάνωση της ετήσιας πολιτιστικής τους εκδήλωσης

Απόφαση: 127/2019

Ημερήσια διάταξη

Θέμα 1ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την αγορά ακινήτου με τη διαδικασία απευθείας αγοράς - ακίνητο ιδιοκτησίας Νικ. Γ. Κοντορούπη στη θέση “Πλάτανος” Πουλίθρων – μοναδικό κατάλληλο ακίνητο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση: 139/2019

Θέμα 2ο: Περί της αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΥ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΣ». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Απόφαση: 128/2019

Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων ΚΑ Εξόδων    α) 00-6731.005 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού 17.500,00€ και β) 00-6731.006 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού 17.500,00€,      με μείωση ποσού 35.000,00€ του ΚΑ 00-6731.004 με τίτλο «Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Απόφαση: 129/2019

Θέμα 4ο: Περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στην ΚΟΙΝΣΕΠ «Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ» και του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα Τριάθλου την Κυριακή 22/09/2019 στη Δ.Ε. Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Απόφαση: 130/2019

Θέμα 5ο: Περί του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Γιορτή Πουλίθρων» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 στην Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση: 131/2019

Θέμα 6ο: Επί αιτήσεως Αθλητικής Ένωσης τέως Δήμου Μαρίου που αφορά παραχώρηση Δημοτικού χώρου για τη διενέργεια εκδήλωσης την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 στη Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση: 132/2019

Θέμα 7ο: Περί του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της περιφοράς της ιερής εικόνας του Αγ. Σωτήρα που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5/8/2018 στην Τ.Κ. Σαπ/κων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Απόφαση: 133/2019

Θέμα 8ο: Περί της επικύρωσης απόφασης Τοπικής Κοινότητας Πουλίθρων για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας δημοτικών ακινήτων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση: 134/2019

Θέμα 9ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Λεωνιδίου «Το Λεωνίδιο» που αφορά την παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση: 135/2019

Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου «Ολυμπιακός Λεωνιδίου» που αφορά την παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση: 136/2019

Θέμα 11ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «Απόλλων Τυρού» που αφορά την παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Απόφαση: 137/2019

Θέμα 12ο: Επί αιτήσεως Αθλητικής Ένωσης τ. Δήμου Μαρίου που αφορά την παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Απόφαση: 138/2019

Τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης εξαιρούνται του περιορισμού λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 για τους παρακάτω λόγους:

Το 1ο θέμα, σύμφωνα με σχετική εισήγηση για την εξαίρεση από τον περιορισμό λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών: α) Είναι επείγουσα ανάγκη η εκκίνηση της διαδικασίας εξασφάλισης χώρου για την εγκατάσταση της δεξαμενής που περιλαμβάνεται στην υπό εξέλιξη εργολαβία «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων Δήμου Νότιας Κυνουρίας» (αναθέτουσα αρχή Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας), διότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του εκτελούμενου έργου, και διότι η καθυστέρηση εκ μέρους του Δήμου της εξασφάλισης του χώρου, θέτει σε κίνδυνο την ομαλή εκτέλεση του έργου, β) Στην Προγραμματική Σύμβαση αναφέρεται ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών του, που αποσκοπεί στην ομαλή εκτέλεση των έργων και ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης και να παρακολουθεί το έργο σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης.

Για το συγκεκριμένο θέμα λήφθηκε η 114/2019 απόφαση η οποία όμως λόγω του ότι δεν είχε  την απαιτούμενη εκ του Νόμου πλειοψηφία (2/3 των μελών του ΔΣ) ακυρώθηκε κατά τον έλεγχο νομιμότητάς της.

Το 2ο θέμα αφορά την αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων στο πλαίσιο έργου χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». Η απόφαση του ΔΣ θα πρέπει να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διενέργεια προληπτικού ελέγχου και κατόπιν θα ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησής του. Λόγω των χρονοδιαγραμμάτων του προγράμματος και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται κρίνεται επείγουσα η ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης.

Το 3ο θέμα αφορά στην κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για δράσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και θα καλυφθούν επείγουσες ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους ενόψει της νέας σχολικής περιόδου.

Το 4ο θέμα αφορά σε έκτακτη περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης καθώς δεν είχε οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διενέργειας του αγώνα Τριάθλου στη Δ.Ε. Τυρού έως την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του άρθρου 65 και πρέπει να γίνουν χρονοβόρες ενέργειες για τη απρόσκοπτη διεξαγωγή του  αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στις 22-9-2019, οι οποίες δεν δύναται να ολοκληρωθούν μετά την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής αρχής, την εκλογή του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, κλπ.

Το 5ο θέμα αφορά σε έκτακτη περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης καθώς δεν είχε οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διενέργειας της «Γιορτής Πουλίθρων» έως την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του άρθρου 65.

Το 6ο θέμα αφορά σε έκτακτη περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης καθώς δεν είχε οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διενέργειας της εκδήλωσης που διοργανώνει η ΑΕ Μαρίου έως την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του άρθρου 65.

Το 7ο θέμα αφορά προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στο πλαίσιο περιφοράς της ιερής εικόνας του Αγ. Σωτήρα, η οποία εκ παραδρομής δε λήφθηκε έως την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του άρθρου 65, πλην όμως είναι απαραίτητη για την ασφαλή διεξαγωγή της περιφοράς.

Το 8ο θέμα αφορά τις ασφυκτικές προθεσμίες που ισχύουν σε ότι αφορά τη δήλωση ακινήτων Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Στα θέματα 9-12 είναι απαραίτητη η λήψη σχετικών αποφάσεων προκειμένου να δηλώσουν οι αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου μας εμπρόθεσμα τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως έδρα για τους αγώνες κυπέλου και πρωταθλήματος την περίοδο 2019 – 2020.

 

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ