Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος στο Παλαιοχώρι


Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Διακηρύσσει

Τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

1) Περιγραφή του ακινήτου

Δημοτικό ακίνητο «Καφενείο» συνολικού εμβαδού (42) τ.μ. και επιπλέον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο (50) τ.μ., που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους παρακάτω όρους:

2) Επιτρεπόμενη χρήση του μισθίου

α) Το μίσθιο θα χρησιμοποιείται από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι: Καφενείο, ή Καφέ – Μπαρ ή Κυλικείο ή Αναψυκτήριο ή Μεζεδοπωλείο ή Ζαχαροπλαστείο ή άλλη μεικτή – συνδυαστική – μορφή επιχείρησης εκ των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή άλλη παρεμφερή επιχείρηση.
β) Απαγορεύεται η χρήση του μισθίου για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη μορφή: Εστιατορίου ή Ψησταριάς ή οινομαγειρείου ή ταβέρνας ή Ταχυφαγείου (fast Food) ή άλλης επιχείρησης παρασκευής και διάθεσης φαγητού και επίσης απαγορεύεται η έκδοση αντίστοιχης άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3) Δικαίωμα Συμμετοχής – Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία έχουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Ενδιαφερόμενοι που οφείλουν στο Δήμο βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη, από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία. Για τον σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού πρόσφατη βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα με τη Διακήρυξη του Δημάρχου ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή της δημοπρασίας, πριν τη έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επιτροπής διενέργειες της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

4) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Δημαρχείο, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, την 13η του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ. έως την 12η μεσημβρινή ώρα, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 328/2014 (ΑΔΑ: ΩΡΓ4ΩΚΝ-22ΥΥ) απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τον Δήμαρχο κ. Λυσίκατο Χαράλαμπο και τις Δημ. Συμβούλους: κ. Παπαβασιλείου Μαρία και κ. Τράκα Αγγελική με αναπληρωτές τους επίσης Δημοτικούς Συμβούλους κ. Ευσταθίου Θεόδωρο και κ. Σωτηρόπουλο Μιχάλη αντίστοιχα.

5) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πενήντα πέντε (55,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.

6) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

7) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη ελεγκτική αρμοδιότητα.
Επίσης ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη λειτουργία του καταστήματος που υποχρεούται να ιδρύσει και λειτουργήσει στο μίσθιο ή τη ζημιογόνα λειτουργία του.

8 ) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Ο εγγυητής καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον μισθωτή, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Ο τελευταίος πλειοδότης επίσης υποχρεούται, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το (10%) επί του επιτευχθέντος κατά τη δημοπρασία συνολικού μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων. Η εγγυητική οφείλεται και στην περίπτωση της παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης.

9) Διάρκεια εκμίσθωσης- υποχρέωση αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι τριετής (3 έτη) και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα τριετούς παράτασης, μετά από συμφωνία των δύο μερών. Η παράταση της διάρκειας της σύμβασης αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του μισθωτή και εισήγησης του συμβουλίου της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αρχίζει και η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος.
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία θα ισχύει για τους πρώτους δώδεκα μήνες της μισθωτικής περιόδου. Τα δε μισθώματα των επόμενων μηνών (των επόμενων του πρώτου έτους), θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και μέχρι τη λήξη της μίσθωσης καθώς και για κάθε χρόνο παράτασης αυτής, κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), προσαυξημένο κατά δύο (+2) ποσοστιαίες μονάδες.
Σε κάθε περίπτωση το αναπροσαρμοσμένο μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το ήδη καταβαλλόμενο, ακόμα και αν η μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή είναι αρνητική. Οι αναπροσαρμογές θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπερπολλαπλάσιο του (10%) της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου.

10) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται (προκαταβάλλεται) σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις, στην αρχή κάθε τριμήνου, με ημερομηνία πρώτης καταβολής την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος στις ανωτέρω προθεσμίες, η αρμόδια ταμειακή υπηρεσία θα βεβαιώνει ταμειακά το μίσθωμα σύμφωνα με τις διατάξεις περί βεβαίωσης δημοτικών εσόδων.

11) Εγγύηση συμμετοχής – Λοιπά δικαιολογητικά

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ύψους (66,00 €). Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με την εγγυητική καλής εκτέλεσης και εμπρόθεσμης καταβολής των μισθωμάτων.
Κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να γίνει δεκτός από την επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, πριν την έναρξη της διαδικασίας και βεβαίωση εγγραφής στους ισχύοντες εκλογικούς καταλόγους της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου ή σχετικό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο εκλογικός κατάλογος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

12) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

13) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται, μετά την κανονική λήξη της μίσθωσης ή τη διάλυση της σύμβασης από υπαιτιότητά του, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης επιστρέφεται μόνο μετά την κανονική παράδοση του μισθίου και τη διαπίστωση της ολικής εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή προς τον Δήμο και προς τη ΔΕΗ ΑΕ.
Άρνηση παράδοσης του μισθίου από τον πρώην μισθωτή (καταληψία) επιφέρει την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και την υποχρέωση καταβολής στον Δήμο αποζημίωσης ίση προς το (1/7) του καταβαλλομένου κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος, για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο και την αναγκαστική αποβολή του από αυτό.

14) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως, χωρίς τη σαφή και έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή.

15) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.
Ο Δήμος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να παραδώσει στον μισθωτή το μίσθιο στην κατάσταση που ήταν την ημέρα διενέργειας της Δημοπρασίας.

16) Άλλοι όροι

α) Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το κατάστημα ανοικτό καθόλη της διάρκεια του έτους από ώρα 09:00 έως 13:00 και από ώρα 17:00 έως 23:00 εκάστης ημέρας. Επίσης υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους (WC), στη δημοτική βρύση και στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο.
β) Ο Μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ηχορύπανσης καθώς και τις διατάξεις περί της κοινής ησυχίας.
γ) Ο Μισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί εγκαίρως του λογαριασμούς σύνδεσης του μισθίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ΑΕ, ΟΤΕ, ύδρευσης), καθώς και τα προβλεπόμενα δημοτικά τέλη που αφορούν το ακίνητο και την επαγγελματική δραστηριότητα που απορρέει από τη χρήση του.
δ) Απαγορεύεται στο μισθωτή να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση στο μίσθιο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή. Έργα και εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του μισθίου θα πραγματοποιούνται με ευθύνη και έξοδα του μισθωτή, τηρουμένων των διατάξεων περί της εκτέλεσης δημοτικών έργων από ιδιώτες και θα παραμένουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς κανένα δικαίωμα απομάκρυνσης τους, ούτε δικαίωμα αποζημίωσης του εκμισθωτή ή δικαίωμα μείωσης του συμφωνηθέντος μισθώματος.
ε) Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου ακόμα και αν δεν έκανε χρήση του μισθίου για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση που δεν εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος που προβλέπεται στην περίπτωση (α) του παρόντος όρου, για νομικούς, υγειονομικούς ή διοικητικούς λόγους που συνδέονται με την κατάσταση του ακινήτου, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να εξετάσει τη δυνατότητα λύσης της σύμβασης χωρίς αξίωση καταβολής των υπολειπόμενων μισθωμάτων ή άλλης αποζημίωσης από τον μισθωτή.
στ) Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
ζ) Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόμενο ακίνητο, ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στην μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
η) Η συμμετοχή στη δημοπρασία τεκμαίρει ότι:
• Ο ενδιαφερόμενος επισκέφτηκε το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται και
• Ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Συνεπώς δε γίνεται δεκτή καμία απαίτηση για μείωση μισθώματος ή για αποζημίωση λόγω της πραγματικής κατάστασης του μισθίου ή για λόγους που έχουν σχέση με την προβλεπόμενη ή τη μη προβλεπόμενη χρήση του μισθίου.
θ) Ο Μισθωτής οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν φθορές και ζημιές που θα προξενήσει στο μίσθιο, διαφορετικά οφείλει αποζημίωση που θα προσδιορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εκθέσεως τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου.
ι) Τυχόν λειτουργικός εξοπλισμός και άλλα αντικείμενα και εκθέματα θα παραδοθούν στον μισθωτή με συμφωνητικό παράδοσης που θα συνταχθεί και θα υπογραφεί με ευθύνη του Προέδρου της οικείας Τ.Κ. και θα κοινοποιηθεί στον Δήμο.
ια) Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος από την ημέρα της προκήρυξης της νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου, να δέχεται όσους επιθυμούν να εξετάσουν το μίσθιο για τη νέα μίσθωση.

17) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην έδρα του Δήμου (Λεωνίδιο) και στο δημοσιότερο μέρος της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.notiakynouria.gov.gr/ .

18) Λύση Σύμβασης λόγω παραβίασης όρων διακήρυξης

Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της Διακήρυξης, καθώς επίσης και η παραβίαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων επιφέρει τη λύση της σύμβασης, την κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο και την επιβολή προστίμου που θα καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται νέα δημοπρασία σε βάρος του αρχικού μισθωτή και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της νέα δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

19) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

20) Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Δήμου και μισθωτή που δεν επιλύεται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, ούτε από πλαίσιο των όρων της διακήρυξης ή της σχετικής σύμβασης, θα επιλύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

21) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση: Λεωνίδιο Νομού Αρκαδίας ή στο τηλέφωνο 27573 60212, (αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Ιωάννης Δ. Λίζας) ή στο fax 27573 60214.

Ο Δήμαρχος Νότιας ΚυνουρίαςΣχετικά Αρχεία


ΔιακήρυξηΔιαύγεια: ΑΔΑ: 7ΠΘΞΩΚΝ-ΖΘΜ

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ