Get Adobe Flash player
Agenda
  • Events are coming soon, stay tuned!

Προκήρυξη για 3 θέσεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (ορισμένου χρόνου)

                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
                                      για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο  Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Αποχέτευσης
Λεωνίδιο
ΥΕ
16 Εργάτης Αποχέτευσης
8
μήνες
1
102
Αποχέτευσης
Λεωνίδιο
ΔΕ
29 Οδηγοί  Γ΄ κατηγορίας
(
Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8
μήνες
1
103
Καθαριότητας
Λεωνίδιο
ΔΕ
Βοηθός Ηλεκτρολόγου (Ηλεκτροτεχνίτης)
8
μήνες
1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα προσόντα
101
Δεν απαιτούνται ειδικά
τυπικά προσόντα  (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2527/1997).
102
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ
ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Απολυτήριος τίτλος
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς
ειδικότητας,
δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
 -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη
Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική
άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για
όσους απαιτείται
, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που
ακολουθούν).
103
α)
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη οποιασδήποτε  ειδικότητας
β)  Ο
ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ όψιν κ. Εμμ. Ρεντούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2757 360210).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος δήμου Νότιας Κυνουρίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Όλη η Προκήρυξη


Απαραίτητα έγγραφα


* Με υπαιτιότητα του διαχειριστή της ιστοσελίδας, τα επισυναπτόμενα απαραίτητα έγγραφα  Παράρτημα ΣΟΧ και Αίτηση που δημοσιεύτηκαν αρχικά, ήταν λανθασμένα και αντικαταστάθηκαν. 
Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

   

Λέξεις Κλειδιά:

Ενταγμένες ΠράξειςΚΕΠ

ΚΕΠ Λεωνιδίου
2757022235-6
d.leonidiou@kep.gov.gr


ΚΕΠ Τυρού
2757360126
d.tirou@kep.gov.gr
Ενημέρωση για Αλκoόλ